L 95 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om boligopsparing. (Enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger og udvidet adgang til udnyttelse af tab ved fraflytterbeskatning m.v.).

Loven sikrer en enklere beskatning af minimumsudlodningen fra udloddende investeringsforeninger. Det betyder, at hele udlodningen beskattes som aktieindkomst, hvis foreningen er aktiebaseret, og som kapitalindkomst, hvis foreningen er obligationsbaseret. Desuden forenkler loven opgørelsen af årets minimumsudlodning baseret på en samlet nettoopgørelse af indtægter, udgifter og tab.

Fremsat den: 29. februar 2012. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 8. maj 2012. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 433 af 16. maj 2012

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren
Fil: 1 ud af 3
Fil: 2 ud af 3
Fil: 3 ud af 3

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

Henvendelse af 16/4-12 fra Finansrådet
Brev Finansrådet gældende-17
Hv L 95

Bilag 7

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 8

1. udkast til betænkning

Bilag 9

Ændret tidspunkt for betænkningsafgivelse

Bilag 10

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 16/5-12 fra Finansrådet

Bilag 11

Betænkning afgivet den 26. april 2012

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at redegøre for og begrunde forskellen i udenlandske investorers udbytteskat til Danmark, til skatteministeren
L95 - svar på SAU spørgsmål 1 DOK661467
Spørgsmål 1 på L 95

Spm. 2

Spm. om, hvorvidt ministeren anser de engelske og irske regler, som kun pålægger udbytteskat på udlodninger til indenlandske investorer, for at være i strid med code of conduct m.v., til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 95
L 95 - svar på SAU spørgsmål 2 DOK661481

Spm. 3

Spm. om, hvordan lovforslaget kan leve op til sit formål om at fjerne barrierer, hvis reglerne om udenlandske investorers skattepligt på udbytter fra danske investeringsforeninger ikke ændres, til skatteministeren
L95 - svar på SAU spørsgmål 3 DOK661490 (2)
Spørgsmål 3 på L 95

Spm. 4

Spm. om at redegøre for andre forhindringer, der kan være for at afgrænse skattepligten på udbytter fra en dansk investeringsforening, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 95
L95 svar på SAU spørgsmål 4 DOK661536

Spm. 5

Spm. om ministeren vil tage de nødvendige initiativer til at tilgodese formålet med UCITS IV-direktivet og indarbejde dette i lovforslaget, til skatteministeren
L95 svar på SAU spørgsmål 5 DOK661775
Spørgsmål 5 på L 95

Spm. 6

Spm. om at bekræfte, at ministeren vil arbejde for at sikre, at skattereglerne ikke opstiller barrierer for, at danske investeringsbeviser kan afsættes til udenlandske investorer, til skatteministeren
Spørgsmål 6 på L 95
L95 svar på SAU spørgsmål 6 DOK661957

Spm. 7

Spm. om at afkræfte, at de foreslåede forenklinger indebærer, at der skabes nye muligheder for at betale mindre i skat eller helt undgå at betale skat, til skatteministeren
L95 svar på SAU spørgsmål 7 DOK663417 (2)
Spørgsmål 7 på L 95

Spm. 8

Spm. om at redegøre for størrelsen af de administrationsgebyrer, som investeringsforeninger opkræver, til skatteministeren
Spørgsmål 8 på L 95
Bilag
L95 svar på SAU spørgsmål 8 DOK663418

Spm. 9

Spm. om, hvorvidt ministeren er enig i de anførte redegørelser og konklusioner jf. notat udarbejdet af advokatfirmaet Kroman Reumert, til skatteministeren
L95 - svar på SAU spørgsmål 9 DOK670232
Spørgsmål 9 på L 95

Spm. 10

Spm. om ministeren i lyset af spørgsmål 3 og betænkningsbidrag fra V, DF, LA og KF vil sætte analysen i gang umiddelbart efter vedtagelsen af lovforslaget, til skatteministeren
Spørgsmål 10 på L 95
L95 svar på SAU spørgsmål 10 [DOK674133]

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.