L 195 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven. (Nedsættelse af loft over rejsefradrag, øget beskatning af fri bil, beskatning af fuldtskattepligtiges udenlandske lønindkomst, beskatning ved arbejdsudleje og udvidetbeskatning af lønarbejde i Danmark).

Loven nedsætter loftet over rejsefradrag, øger beskatningen af fri bil, beskatter fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst, beskatter arbejdsudleje og udvider beskatningen af lønarbejde i Danmark.

Loven indeholder følgende elementer:

– Det fælles loft over rejsefradrag og dobbelt husførelse nedsættes fra 50.000 kr. til 25.000 kr. pr. indkomstår.

– Miljøtillægget forhøjes med 50 pct., når det medregnes til den skattepligtige værdi af fri bil, for at tilskynde til at anskaffe mere brændstoføkonomiske firmabiler.

– De nuværende regler om arbejdsudleje strammes, således at udenlandsk arbejdskraft i større omfang kommer til at betale skat i Danmark.

– Der indføres en beskatning af lønindtægten for udenlandske personer, der har en udenlandsk arbejdsgiver, som ikke har fast driftssted i Danmark.

Loven udmønter en del af aftalen fra den 22. juni 2012 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

Fremsat den: 14. august 2012. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 13. september 2012. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 921 af 18. september 2012

Bilag

Bilag 1

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Henvendelse af 13/8-12 fra Esbjerg Kommune m.fl.

Bilag 3

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
indscannet kopi af høringssvar til L 195
Høringsskema - oversigt [DOK9853936]

Bilag 4

Henvendelse af 6/8-2012 fra Lars Holte Nielsen, Central Denmark EU Office m.fl.
Henvendelse fra lars Holte Nielsen - email
Henvendelse fra Lars Holte Nielsen

Bilag 5

Henvendelse af 17/8-2012 fra Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S

Bilag 6

Henvendelse af 17/8-12 fra PwC

Bilag 7

Henvendelse af 20/8-12 fra COWI

Bilag 8

Henvendelse af 20/8-12 fra Danske Maritime

Bilag 9

Skatteministerens svar på udvalgsspørgsmål stillet inden lovforslagets fremsættelse
Skatteministerens svar på udvalgsspørgsmål stillet inden lovforslagets fremsættelse
Svar

Bilag 10

Materiale i forbindelse med Det Syddanske EU-kontors og Midtjyllands EU-kontors foretræde den 23. august

Bilag 11

Henvendelse af 22/8-12 fra Munck Asfalt a/s

Bilag 12

Henvendelse af 24/8-12 fra Danske Maritime
danskemaritime
uddrag 2010 OECD model agreement

Bilag 13

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 6/8-12 fra Central Denmark EU Office m.fl.

Bilag 14

Henvendelse af 22/8-12 fra Bornholms Regionskommune

Bilag 15

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 20/8-12 fra COWI

Bilag 16

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 20/8 fra Danske Maritime

Bilag 17

Henvendelse af 19/8-12 fra Klavs Dahl Christensen, Risskov

Bilag 18

Henvendelse af 22/8-12 fra Nina Hermanson, København S

Bilag 19

Henvendelse af 23/8-12 fra Revisoft
Hv L 195 uddybning
Hv L 195

Bilag 20

1. udkast til betænkning

Bilag 21

Henvendelse af 24/8-12 fra Johnny Holgaard, Monaco

Bilag 22

Henvendelse af 24/8-12 fra Magnus Justesen

Bilag 23

Svar på FIU spørgsmål 291 (Alm. del - §) vedrørende lovforslaget

Bilag 24

Henvendelse af 25/8-12 fra Daniel Schrøder

Bilag 25

Henvendelse af 25/8-12 fra Mads Petersen

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor mange der i hver landsdel forventes at blive ramt af det nedsatte rejsefradrag, til skatteministeren
Svar på spm 1 til L 195 [DOK9928324]
Spørgsmål 1 på L 195

Spm. 2

Spm. om ministeren er enig i, at nedsættelsen af rejsefradraget vil ramme udkantskommuner hårdere end andre kommuner, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 195
Svar på spm 2 til L 195 [DOK9910370]

Spm. 3

Spm. om, hvad den lavere mobilitet på det danske arbejdsmarked grundet forringelsen af rejsefradraget vil koste det danske samfund, til skatteministeren
Svar på L 195 spm. 3 [DOK9928994]
Spørgsmål 3 på L 195

Spm. 4

Spm. om, hvordan SKAT agter at kontrollere, om der ved udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, er indgået aftale med arbejdsgiveren om lønnedgang for at få udbetalt godtgørelse, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 195
Svar på spm 4 til L 195 (DOK9910370) [DOK9924586]X

Spm. 5

Spm. om, hvor mange danskere der vil miste deres arbejde på grund af afskaffelsen af ligningslovens § 33 a, til skatteministeren
Spørgsmål 5 på L 195
SAU L 195 svar på spørgsmål 5 [DOK9963952]

Spm. 6

Spm. om det ikke bekymrer ministeren, at der kun er negative høringssvar omkring ophævelsen af ligningslovens § 33 a, til skatteministeren
Spørgsmål 6 på L 195
Svar på spm. 6

Spm. 7

Spm. om, hvor meget afskaffelsen af ligningslovens § 33 a vil nedbringe det humanitære arbejde med, til skatteministeren
Spørgsmål 7 på L 195
SAU L 195 svar på spørgsmål 7 [DOK9917517]

Spm. 8

Spørgsmål om, hvor mange færre danske medarbejdere der fremover forventes udstationeret i udlandet grundet afskaffelsen af ligningslovens § 33 a, til skatteministeren
SAU L 195 svar på spørgsmål 8 [DOK9919321]
Spørgsmål 8 på L 195

Spm. 9

Spm. om, hvor meget ændringen af reglerne om beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst forventes at koste danske virksomheder, til skatteministeren
Spørgsmål 9 på L 195
SAU L 195 svar på spørgsmål 9 [DOK9920444]

Spm. 10

Spm. om det for ændringen af reglerne om beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst er medregnet i det forventede provenu, at der vil blive tale om tab af synergieffekt, til skatteministeren
Spørgsmål 10 på L 195
SAU L 195 svar på spørgsmål 10 [DOK9925881]

Spm. 11

Spm. om ministeren forventer en adfærdsændring i udstationeringen af dansk arbejdskraft, hvis ligningslovens § 33 a afskaffes, til skatteministeren
SAU L 195 svar på spørgsmål 11 [DOK9927790]
Spørgsmål 11 på L 195

Spm. 12

Spm. om det er ministerens vurdering, at de negative adfærdsmæssige konsekvenser af afskaffelsen af ligningslovens § 33 a kan komme til at overstige provenuet, til skatteministeren
Spørgsmål 12 på L 195
SAU L 195 svar på spørgsmål 12 [DOK9928446]

Spm. 13

Spm. om ministeren er enig med Ingeniørforeningen i, at afskaffelsen af ligningslovens § 33 a kan medføre færre danskere med international erfaring og færre danskere med centrale placeringer i globale virksomheder, til skatteministeren
SAU L 195 svar på spørgsmål 13 [DOK9928702]
Spørgsmål 13 på L 195

Spm. 14

Spm. om, hvad ministerens holdning er til, at danske virksomheder på grund af afskaffelsen af ligningslovens § 33 a fremover skal betale mere i løn til medarbejderne for at gøre udstationering attraktiv, til skatteministeren
Spørgsmål 14 på L 195
SAU L 195 svar på spørgsmål 14 [DOK9928781]

Spm. 15

Spm. om ministeren kan bekræfte, at en del personer, som anvender ligningslovens § 33 a, ikke har adgang til danske velfærdsydelser, til skatteministeren
Spørgsmål 15 på L 195
Svar på spm. 15

Spm. 16

Spm. om teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, der bevirker, at ændringerne om fri bil ikke virker med tilbagevirkende kraft, men alene får virkning for fremtidige anskaffelser af firmabiler, til skatteministeren
Svar på spm 16 - L195 [DOK9928891]X
Spørgsmål 16 på L 195
SAU L 195 svar på spørgsmål 16 DOK9928891X

Spm. 17

Spm. om, at af bemærkningerne til forslaget om at ophæve ligningslovens § 33A fremgår det, at "Det skønnes, at ændringerne vil reducere arbejdsudbuddet svarende til en varig svækkelse af de offentlige finanser på ca. 50 mio. kr." Vil ministeren redegøre for de beregningstekniske forudsætninger bag dette beløb, til skatteministeren
SAU L 195 svar på spørgsmål 17 [DOK9929026]
Spørgsmål 17 på L 195

Spm. 18

Spm. om ministeren er enig i, at når erhvervslivets konkurrenceevne påvirkes negativt af en ophævelse af ligningslovens § 33A, så har det også en negativ indflydelse på de offentlige finanser, til skatteministeren
Spørgsmål 18 på L 195
SAU L 195 svar på spørgsmål 18 [DOK9929027]

Spm. 19

Spm. om, at af bemærkningerne til forslaget om af ophæve ligningslovens § 33A fremgår det, at i indkomståret 2010 var der knap 5.000 personer, som fik hel lempelse, mens der var ca. 700 personer, som fik halv lempelse. Kan ministeren oplyse disse personers fordeling på lande, hvor de arbejdede, til skatteministeren
Spørgsmål 19 på L 195
Svar på spm 19 til L 195 [DOK9918649]X

Spm. 20

Spm. om, at af bemærkningerne til forslaget om af ophæve ligningslovens § 33A fremgår det, at i indkomståret 2010 var der knap 5.000 personer, som fik hel lempelse, mens der var ca. 700 personer, som fik halv lempelse. Kan ministeren oplyse disse personers fordeling på uddannelsesmæssig baggrund, til skatteministeren
Svar på spm 20 til L 195 [DOK9918246]
Spørgsmål 20 på L 195

Spm. 21

Spm. om ministeren kan bekræfte, at en konsekvens af ophævelsen af ligningslovens § 33 A vil være, at danskere, der er udsendt, i en lang række tilfælde vil komme til at betale mere i skat end danskere, der arbejder i Danmark, til skatteministeren
Spørgsmål 21 på L 195
Svar på spm. 21

Spm. 22

Spm. om, hvilke lande der har sociale bidrag, som der ikke kan gives creditlempelse for i den danske skat, til skatteministeren
Svar på spm. 22
Spørgsmål 22 på L 195

Spm. 23

Spm. om ministeren mener, at det er rimeligt, at udsendte danskere skal betale mere i skat end danskere, der arbejder i Danmark, til skatteministeren
Spørgsmål 23 på L 195
L 195 - svar på spg 23

Spm. 24

Spørgsmål om redegørelse for, hvorfor det er i orden, at sømænd på DIS-ordningen ikke bidrager til den danske velfærdsstat, til skatteministeren
Spørgsmål 24 på L 195
Svar på spm. 24

Spm. 25

Spm. om en redegørelse for, hvorfor det er nødvendigt at have en DIS-ordning, til skatteministeren
Spørgsmål 25 på L 195
Svar på spm. 25

Spm. 26

Spm. om ministeren mener, at man kan overføre argumenterne for at have en DIS-ordning til, hvorfor man har en bestemmelse som ligningslovens § 33 A, til skatteministeren
Spørgsmål 26 på L 195
Svar på spm. 26

Spm. 27

Spm. om ministeren kan bekræfte, at man i landene omkring Danmark: Sverige, Norge, Finland og Tyskland har en ordning, der minder om ligningslovens § 33 A, og at en afskaffelse af ligningslovens § 33 A dermed vil stille udsendte danskere dårligere skattemæssigt end udsendte fra de pågældende lande, til skatteministeren
Spørgsmål 27 på L 195
Svar på spm. 27
Korrektion af svar på spg. 27-notat [DOK11161835]X
Korrektion af svar på spg 27 DOK11161820X

Spm. 28

Spm. om uddybning af, hvad ministeren mener med følgende sætning: "En dansk virksomhed vil kunne vælge at outsource opgaver til andre virksomheder. Herefter vil opgaven ikke blive anset for en del af den danske virksomhed, og der vil ikke være tale om arbejdsudleje", til skatteministeren
Svar på spm. 28
Spørgsmål 28 på L 195

Spm. 29

Spm. om, hvad ministerens følgende sætning dækker over "... det almindelige skibsbygningsarbejde og de processer, der indgår som en del af bygningen af et skib, og som foregår på værftets areal...", til skatteministeren
Spørgsmål 29 på L 195
Svar på spm. 29

Spm. 30

Spm. om, hvilken effekt på provenuet der vil være, hvis ordningen i stedet ændres, således at grænsen for fuld skattepligt flyttes fra seks til ni måneder, til skatteministeren
Svar på L 195 spm 30 DOK10460219
Spørgsmål 30 på L 195

Spm. 31

Spm. om, hvilken effekt på provenuet der vil være, hvis ordningen i stedet ændres, således at grænsen for fuld skattepligt flyttes fra seks til tolv måneder, til skatteministeren
Spørgsmål 31 på L 195
Svar L 195 spm 31 DOK10460271

Spm. 32

Spm. om, hvad der begrunder den forskellige skattemæssige behandling af statsligt udsendte og udsendte fra offentlige – ikke-statslige – organisationer, til skatteministeren
Svar på spm. 32
Spørgsmål 32 på L 195

Spm. 33

Spm. om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren
Spørgsmål 33 på L 195
[Captia] SAU L 195 svar på spørgsmål 33 (DOK9926606)

Spm. 34

Spm. om, hvilke forudsætninger om adfærd der ligger til grund for provenuberegningen på afskaffelsen af ligningsloven §33 A, til skatteministeren
Svar på spm. 34
Spørgsmål 34 på L 195

Spm. 35

Spm. om at oplyse provenukonsekvenserne, hvis COWI’s antagelser om effekten alene på deres virksomhed er korrekte, til skatteministeren
Spørgsmål 35 på L 195
Svar på spm. 35

Spm. 36

Spm. om, hvor stor en andel af dem, der anvender ligningslovens § 33 A har familie i Danmark, er singler, eller tager familien med til udlandet, til skatteministeren
Svar på L 195 spørgsmål 36 DOK9958637
Spørgsmål 36 på L 195

Spm. 37

Spm. om de job som Danmark mister til udlandet ved ophævelsen af ligningslovens § 33 A, kommer tilbage til Danmark, hvis man fortryder og sidenhen genindfører ligningslovens § 33 A, til skatteministeren
Spørgsmål 37 på L 195
Svar på spm. 37

Spm. 38

Spm. om der kan være danskere, der ikke har adgang til danske velfærdsydelser, når de er udsendt og benytter ligningslovens § 33 A, til skatteministeren
Spørgsmål 38 på L 195
Svar på spm. 38

Spm. 39

Spm. om, hvor mange danskere, som ved afskaffelsen af ligningslovens § 33 A vil blive fuldt beskattet i Danmark, selvom de ikke har adgang til danske velfærdsydelser, til skatteministeren
Svar på spm. 39
Spørgsmål 39 på L 195

Spm. 40

Spm. om danskere i fremtiden vil betale fuld dansk skat under udlandsopholdet uden at have adgang til danske sociale velfærdsydelser, til skatteministeren
Spørgsmål 40 på L 195
Svar på spm. 40

Spm. 41

Spm. om, hvorfor man skattemæssigt skal behandles anderledes, blot fordi man sælger eller fremlejer sin bopæl, hvis man i en kortere periode flytter til udlandet, til skatteministeren
Svar på spm. 41
Spørgsmål 41 på L 195

Spm. 42

Spm., om virksomheders og organisationers bemærkninger om, at en ophævelse af ligningslovens § 33 A vil medføre udflytning af arbejdspladser og tab af ordrer, til skatteministeren
Spørgsmål 42 på L 195
Svar på spm. 42

Spm. 43

Spm. om, hvorvidt ministeren eller Skatteministeriet bedre kan gennemskue konsekvenserne af en ophævelse af ligningslovens § 33 A end de virksomheder og organisationer, der benytter ordningen, til skatteministeren
Svar på spm. 43
Spørgsmål 43 på L 195

Spm. 44

Spm. om, hvorfor man kan opretholde en skattefritagelse som DIS-ordningen, til skatteministeren
Svar på spm. 44
Spørgsmål 44 på L 195

Spm. 45

Spm. om, hvilke forudsætninger, der er lagt ind i forbindelse med provenuberegningerne på en ophævelse af ligningslovens § 33 A, til skatteministeren
Spørgsmål 45 på L 195
Svar på L 195 spm 45 DOK9969252

Spm. 46

Spm. om Skatteministeriet har undersøgt, hvor mange af de knap 6.000 personer, der benytter ligningslovens § 33 A, der bliver udsendt med en nettolønsordning, til skatteministeren
Svar på L 195 spm 46 DOK9969364
Spørgsmål 46 på L 195

Spm. 47

Spm. om ligningslovens § 33 A ikke også har været med til at fastholde danske virksomheders generelle konkurrenceevne på verdensmarkederne og har medvirket til at fremme den danske beskæftigelse, til skatteministeren
Spørgsmål 47 på L 195
L 195 - svar på spg 47

Spm. 48

Spm. om, hvor mange europæiske lande, der benytter sig af en DIS-ordning, til skatteministeren
L 195 - svar på spg 48
Spørgsmål 48 på L 195

Spm. 49

Spm. om, hvor mange europæiske lande, der benytter sig af en eksemptionsordning, som minder om eller har samme effekt som ligningslovens § 33 A, til skatteministeren
Spørgsmål 49 på L 195
L 195 - svar på spg 49

Spm. 50

Spm. om en ophævelse af ligningslovens § 33 A vil medføre, at man skattemæssigt bliver stillet bedre, hvis man i den periode man er i udlandet opgiver sin fulde danske skattepligt, end hvis man ikke gør det, til skatteministeren
L 195 - svar på spg 50
Spørgsmål 50 på L 195

Spm. 51

Spm. om der har været fortilfælde af, at en skattelovsændring er blevet kritiseret massivt som nu her ved ophævelsen af ligningslovens § 33 A, til skatteministeren
Spørgsmål 51 på L 195
L 195 - svar på spg 51

Spm. 52

Spm. om, miniseren kan forestille sig, at der kan komme nogen oplysninger frem vedrørende de skadelige virkninger af en ophævelse af ligningslovens § 33 A, der vil medføre, at ministeren ændrer holdning til, hvorvidt bestemmelsen skal ophæves, til skatteministeren
L 195 - svar på spg 52
Spørgsmål 52 på L 195

Spm. 53

Spm. om ministeren mener, at ideologi går foran vækst og arbejdspladser, til skatteministeren
Spørgsmål 53 på L 195
L 195 - svar på spg 53

Spm. 54

Spm. om ministeren er villig til at genoverveje en ophævelse af ligningslovens § 33 A, hvis det viser sig, at en ophævelse vil medføre et provenutab for Danmark, da der jo i så fald ikke vil være noget bidrag til at finansiere den fælles velfærd, til skatteministeren
L 195 - svar på spg 54
Spørgsmål 54 på L 195

Spm. 55

Spm. om at fremsende eksempler på, at ganske vellønnede personer har kunnet undgå skattebetaling, til skatteministeren
Spørgsmål 55 på L 195
L 195 - svar på spg 55

Spm. 56

Spm. om ministeren mener, at en tekniker, maskinarbejder eller en nødhjælpsarbejder, der ikke får en millionløn, men bliver udsendt på en nettoløn, vil kunne overskue konsekvenserne af at betale dansk skat, til skatteministeren
L 195 - svar på spg 56
Spørgsmål 56 på L 195

Spm. 57

Spm. om, hvad afskaffelsen af ligningslovens §33 A forventes at koste danske virksomheder, hvilket ministeren ikke svarer på i svaret på spørgsmål 9, til skatteministeren
Svar på L 195 spm 57 DOK10452896
Spørgsmål 57 på L 195

Spm. 58

Spm. om ministeren er enig med Ingeniørforeningen i, at afskaffelsen af ligningslovens § 33 A kan medføre færre danskere med international erfaring og færre danskere med centrale placeringer i globale virksomheder, til skatteministeren
Spørgsmål 58 på L 195
Svar på L 195 spm 58 DOK10458138

Spm. 59

Spm. om, hvor mange færre danske medarbejdere, der fremover forventes udstationeret i udlandet grundet afskaffelsen af ligningslovens § 33 A, til skatteministeren
Svar på L 195 spm 59 DOK10458225
Spørgsmål 59 på L 195

Spm. 60

Spm. om, hvor mange danskere der vil miste deres arbejde på grund af afskaffelsen af ligningslovens § 33 A, til skatteministeren
Spørgsmål 60 på L 195
Svar på L 195 spm 60 DOK10458270

Spm. 61

Spm. om, hvor meget afskaffelsen af ligningslovens § 33 A vil nedbringe det humanitære arbejde med, til skatteministeren
Svar på L 195 spm 61 DOK10458323
Spørgsmål 61 på L 195

Spm. 62

Spm. om at vurdere omfanget og karakteren af de administrative byrder, der påføres organisationer, godkendt efter ligningslovens § 8 A, som følge af en ophævelse af ligningslovens § 33 A, til skatteministeren
L 195 - svar på spg 62
Spørgsmål 62 på L 195

Spm. 63

Spm. om ministeren vil være indstillet på at lade udarbejde en detaljeret, praktisk vejledning om beskatning af udsendte, til skatteministeren
Spørgsmål 63 på L 195
L 195 - svar på spg 63

Spm. 64

Spm. om at overvåge, hvilke konsekvenser en ophævelse af ligningslovens § 33 A vil have, til skatteministeren
Spørgsmål 64 på L 195
L 195 - svar på spg. 64

Spm. 65

Spm. om, hvorfor Skatteministeriet tilsyneladende ikke har lavet en konsekvensberegning af, hvad en ophævelse af ligningslovens § 33 A vil medføre for danske virksomheders omsætning, til skatteministeren
L 195 - svar på spg. 65
Spørgsmål 65 på L 195

Spm. 66

Spm. om, hvorfor Skatteministeriet tilsyneladende ikke har lavet en konsekvensberegning af, hvad en ophævelse af ligningslovens § 33 A vil medføre i forhold til tab af danske arbejdspladser, til skatteministeren
Spørgsmål 66 på L 195
L 195 - svar på spg. 66

Spm. 67

Spm. om at overveje, om man i lyset af den helt uhørt massive kritik af lovforslaget og de manglende konsekvensberegninger fra ministeriets side vil udskyde ikrafttræden af lovforslaget, til skatteministeren
L 195 - svar på spg. 67
Spørgsmål 67 på L 195

Spm. 68

Spm. om ministeren vil anerkende, at hvis der forsvinder 6.000 arbejdspladser fra Danmark pga. ophævelsen af ligningslovens § 33 A, så vil det af ministeren opstillede provenuskøn være forkert, til skatteministeren
Spørgsmål 68 på L 195
L 195 - svar på spg. 68

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.