L 4 A Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven. (Nedsættelse af afskrivningssatsen for bygninger m.v.).

Den daværende regering (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne indgik den 21. januar 2022 aftalen "En ny reformpakke for dansk økonomi”. Blandt initiativerne i aftalen var en nedsættelse af afskrivningssatsen fra 4 pct. til 3 pct. for nye investeringer i bygninger og installationer den 1. januar 2023 eller senere. Der er tale om en uændret genfremsættelse af den del af lovforslag nr. L 9, der vedrører nedsættelsen af afskrivningssatsen for bygninger m.v. De foreslåede ændringer har således været i normal høring inden fremsættelsen. Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2023.

Fremsat den: 22. december 2022. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Kopi af UFO alm. del - bilag 15 om brev fra statsministeren til Folketingets formand om ønske om hastebehandling af lovforslag før jul

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 19/12-22 fra KPMG Acor Tax om nedsættelse af afskrivningssatsen for bygninger m.v. og fastholdelse af loft over investorfradraget

Bilag 5

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 8

2. udkast til betænkning

Bilag 9

Yderligere henvendelse af 21/12-22 fra KPMG Acor Tax om nedsættelse af afskrivningssatsen for bygninger m.v. og fastholdelse af loft over investorfradraget

Bilag 10

Betænkning afgivet den 21. december 2022

Spørgsmål og svar

Spm. 1

SLETTES

Spm. 2

L 4 - svar på spm. 2 om, hvorfor der er forskel på afskrivningssatsen for erhvervsejendomme og offentlige institutioners ejendomme, fra skatteministeren

Spm. 3

L 4 - svar på spm. 3 om den nye regering tilslutter sig aftalen om ny reformpakke for dansk økonomi fra januar 2022, fra skatteministeren

Spm. 4

L 4 - svar på spm. 4 om de oprindelige partier bag aftalen om ny reformpakke for dansk økonomi og de foreslåede ændringer af afskrivningsloven fortsat også vil indgå i fordelingen af det ikke-udmøntede provenu, fra skatteministeren

Spm. 5

L 4 - svar på spm. 5 om, hvisk det bekræftes, at aftalen om reformpakken stadig står ved magt, bedes ministeren give et overblik over tiltagene i reformaftalen med en status for vedtagelse og forventet tidspunkt for fremsættelse af lovforslag for de tiltag, som endnu ikke er vedtaget, fra skatteministeren

Spm. 6

L 4 - svar på MFU spm. 6 om, hvad baggrunden er for at lægge loftet for investorfradraget på henholdsvis 400.000 kr. og 125.000 kr., fra skatteministeren

Spm. 7

L 4 - svar på MFU spm. 7 om, i hvilket omfang begrænser dette hastelovforslag fremtidige reformer og/eller ændringer af investorfradragsreglerne med hensyn til iværksættervirksomheder eller som redskab til at understøtte den grønne omlægning, fra skatteministeren

Spm. 8

L 4 - svar på MFU spm. 8 om ministeren har overvejet at bruge investorfradraget som et redskab i forhold til henholdsvis iværksætteri og en målrettet grøn omstilling, fra skatteministeren

Spm. 9

L 4 - svar på MFU spm. 9 om, hvilke konkurrencemæssige fordele og ulemper ministeren ser med de nuværende investorfradragsregler i forhold til lovgivning i de andre nordiske lande, fra skatteministeren

Spm. 10

L 4 - svar på MFU spm. 10 om, hvor mange investorer benytter, og i hvor mange virksomheder benyttes investorfradraget årligt, fra skatteministeren

Spm. 11

L 4 - svar på MFU spm. 11 om, hvilke brancher og virksomhedstyper der bliver investeret i med benyttelse af investorfradraget, og hvordan fordeler disse sig i andel (procentsats/kroner), fra skatteministeren

Spm. 12

L 4 - svar på MFU spm. 12 om, hvad det koster staten at yde investorfradraget, fra skatteministeren

Spm. 13

L 4 - svar på MFU spm. 13 om ministeren kan oplyse, hvad staten sparer ved at fastholde loftet over investorfradraget, fra skatteministeren

Spm. 14

L 4 - svar på spm. 14 om kommentar til henvendelsen af 19/12-22 fra KPMG Acor Tax om nedsættelse af afskrivningssatsen for bygninger m.v. og fastholdelse af loft over investorfradraget, fra skatteministeren

Spm. 15

L 4 - svar på spm. 15 om at sende en oversigt over planlagte skattestigninger- og afgifter, som fremgår af regeringsgrundlaget Ansvar for Danmark, fra skatteministeren

Spm. 16

L 4 - svar på spm. 16 om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvorved den del af lovforslaget, som omhandler nedsættelse af afskrivningssatsen for bygninger m.v., udskilles i et selvstændigt lovforslag, fra skatteministeren

Spm. 17

L 4 - svar på spm. 17 om kommentar til henvendelsen af 21/12-22 fra KPMG Acor Tax om nedsættelse af afskrivningssatsen for bygninger m.v. og fastholdelse af loft over investorfradraget, fra skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.