L 3 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, lov om kommunal ejendomsskat og ejendomsværdiskatteloven. (Forlængelse af virkningen af ejendomsvurderingen for 2020 af ejerboliger m.v.).

Med lovforslaget foreslås det at forlænge virkningen af 2020-vurderinger for ejerboliger, så vurderingerne ikke kun skal danne grundlag for opkrævning af ejendomsskatter i 2021 og 2022, men også i 2023, samt en række justeringer i tilknytning hertil. Forslaget er nødvendigt for, at Skatteforvaltningen kan løfte sine opgaver og følge den samlede tidsplan for udsendelse af ejendomsvurderinger. Forslaget skal medvirke til, at der tidligere opnås en normalsituation, hvor ejendomsvurderingerne kan udsendes, inden de skal bruges som beskatningsgrundlag – og dermed at behovet for efterreguleringer af ejendomsejernes ejendomsskatter reduceres. Der foreslås derudover en udvidelse af Skatteforvaltningens adgang til af egen drift at revidere en 2020-/2021-vurdering, der er foretaget på et fejlagtigt grundlag, når ejeren på grund af fejl i deklarationsprocessen eller lignende fejl ikke har kunnet komme med bemærkninger til vurderingen. Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2023.

Fremsat den: 19. december 2022. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 22. december 2022. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1597 af 28. december 2022

Bilag

Bilag 1

Kopi af UFO alm. del - bilag 15 om brev fra statsministeren til Folketingets formand om ønske om hastebehandling af lovforslag før jul

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L 3 Høringsskema (pdf-version)
L 3 Høringssvar (pdf-version)

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

2. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 21. december 2022

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 3 - svar på spm. 1 om at uddybe lovforslagets økonomiske konsekvenser for kommunerne, fra skatteministeren
SAU L 3 - svar på spm. 1 (pdf-version)
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)

Spm. 2

L 3 - svar på spm. 2 om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag, der sikrer, at lovforslaget ikke medfører økonomiske konsekvenser for kommunerne, fra skatteministeren
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 3 - svar på spm. 2 (pdf-version)

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.