L 161 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. (Samfundsbidrag fra den finansielle sektor og fradragsloft over lønninger).

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 6. april 2022. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 9. juni 2022. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 905 af 21. juni 2022

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema (pdf-version)
Alle høringssvar - samfundsbidrag og fradragsloft (pdf-version)

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 26/4-22 fra FSR - danske revisorer om bemærkninger til lovforslagets enkelte dele
Brev til FT SAU om L161 (pdf-version)
L 161 (pdf-version)

Bilag 4

Henvendelse af 2/5-22 fra Forsikring & Pension, TopDanmark og Tryg om præsentation til foretræde den 4. maj 2022

Bilag 5

Revideret udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Program til høring om konsekvenser ved at indføre en særskat på den finansielle sektor den 11. maj 2022

Bilag 7

Præsentation fra høring den 11. maj 2022 fra Finans Danmark

Bilag 8

Præsentation fra høring den 11. maj 2022 fra Københavns Universitet

Bilag 9

Præsentation fra høring den 11. maj 2022 fra Forsikring & Pension

Bilag 10

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm., om den i lovforslaget foreslåede stigning i selskabsskatten vil være ulighedsskabende, såfremt stigningen overvæltes på kunderne f.eks. i form af gebyrer eller lignende, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvilken betydning den foreslåede stigning i selskabsskatten vil have for danskernes pensionsopsparinger, såfremt stigningen i selskabsskatten overvæltes på kunderne f.eks. i form af øgede gebyrer eller lignende, til skatteministeren

Spm. 3

Spm., om ministeren vil fremlægge dokumentation for de regneprincipper, der ligger til grund for stigningen i selskabsskatten på fire procent for den finansielle sektor, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvorfor Skatteministeriet har anvendt en historisk periode fra 2010 til 2019 til beregning af størrelsen af stigningen i selskabsskatten for den finansielle sektor, til skatteministeren

Spm. 5

Spm., om den valgte historiske periode fra 2010 til 2019, som er anvendt til beregning af størrelsen på særskatten, er konjunkturneutral, og hvordan konjunkturneutralitet påvirker forhøjelsen af selskabsskattesatsen, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvordan skatteministeriet er nået frem til en selvfinansieringsgrad for overskudsflytning på 15 pct. i beregningen af størrelsen af procentsatsstigningen i selskabsskatten for den finansielle sektor, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, med henvisning til høringssvaret fra Finans Danmark om Skatteministeren så vil være indstillet på at drøfte en reducering af selvfinansieringsgraden af overskudsflytning, så den i højere grad afspejler sektorens struktur og seneste internationale forskning på området, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/4-22 fra FSR - danske revisorer om bemærkninger til lovforslagets enkelte dele, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/5-22 fra Forsikring & Pension, TopDanmark og Tryg om præsentation til foretræde den 4. maj 2022, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om en redegørelse for alle skatter og afgifter introduceret af regeringen siden valget 2019, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om beregninger for, hvordan ministeren forventer lovforslaget vil påvirke bankprodukter, forsikringsprodukter og pensionsprodukter, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om det er fair at påføre forsikringsselskaber og pensionsselskaber en særskat, der vil betyde højere priser på produkter i en tid, hvor danske familier allerede er økonomisk under pres, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om det er vigtigt danskerne sparer op til pension, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om det er hensigtsmæssigt, at danskerne forsikrer sig, både sig selv og deres ejendele, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om, hvilke andre brancher, som ministeren ville finde det naturligt at overveje en forhøjet selskabsbeskatning af med den begrundelse, at disse branchers kerneydelser og deres kunder er underlagt en begunstiget beskatning, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om at redegøre for rimeligheden i, at en familie i gennemsnit skal betale 1.400 kr. mere ifølge Finansdanmark, når priserne på basisvarer, energi, transport m.m. er blevet markant dyrere de seneste år, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om at indhente bemærkninger fra Nationalbanken og bede om opdateringen af Nationalbankens vurdering fra 2020, jf. Børsens artikel »Nationalbanken: Arne-skat deles med kunder og ejere« fra den 27. august 2020, af effekten af forslaget med højde for forandringerne i den nuværende økonomiske situation i Danmark og globalt, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om at forholde sig til De økonomiske vismænds kritik af lovforslaget, jf. Altingets artikel »Vismænd dumper særlig bankskat til at finansiere Arne-pension« fra den 29. marts 2022, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om produktiviteten vil stige eller falde som følge af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om, hvorfor lovforslaget omtales som en bankskat, når en del af provenuet opkræves blandt forsikrings- og pensionsselskaber, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, hvor mange danske pensionister og forsikringstagere, der er kunder eller medlemmer af et selskab, der er omfattet af regeringens forslag, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvor meget hver enkelt virksomhed, som er omfattet af lovforslaget, forventer at bidrage på baggrund af lovforslaget på virksomhedsnavn, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om lovforslaget gør danskerne fattigere eller rigere ved at pålægge en særskat på bankprodukter, forsikringsprodukter og pensionsprodukter, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om, hvilken evidens ministeren baserer sine antagelser om, at skattestigningen ikke overvæltes på forbrugerne, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om forudsætningerne i lovforslaget fortsat er gældende, eftersom den globale økonomiske situation har forandret sig markant de sidste 2 år, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om at redegøre for lovforslagets effekt på gini-koefficienten forudsat, at de ramte selskaber overvælter den fulde skattebyrde på forbrugerne, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om at redegøre for effekten på købekraften for en HK-ansat, ufaglærte, højere funktionærer, og direktører under forudsætning af, at de ramte selskaber overvælter den fulde afgiftsbyrde på forbrugerne, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om at oversende de faglige bemærkninger fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om det ved indgåelse af den politiske aftale om særskatten har været forudsat, at den kun i meget begrænset omfang forventes overvæltet på bank, forsikrings- og pensionskunder gennem prisforhøjelser, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om provenuet af afgiften på skadesforsikring, der i 2021 var på 650 mio. kr. bør modregnes ved opgørelse af den samlede afgiftsmæssige begunstigelse af den finansielle sektor, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om begrundelsen for, at det er den finansielle sektor, der skal betale 26 pct. i selskabsskat, mens alle andre sektorer kun skal betale 22 pct. i selskabsskat, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om ministeren er uenig med De Økonomiske Råds anbefaling om at benytte robuste og brede skattebaser når generelle velfærdsydelser skal finansieres, til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om at fremlægge regeringens beregninger på, hvem der i sidste ende kommer til at betale for den forøgede selskabsskat for den finansielle sektor, til skatteministeren

Spm. 34

Spm. om, hvorfor den finansielle sektor igen skal betale en højere selskabsskat, til skatteministeren

Spm. 35

Spm. om, hvilke negative afledte konsekvenser en ekstraordinær høj beskatning har for en udvalgt sektor over tid, til skatteministeren

Spm. 36

Spm. om at udarbejde en oversigt over, hvordan ejerskabet af de danske bankaktier fordeler sig, til skatteministeren

Spm. 37

Spm. om regeringen har undersøgt, om lovforslaget er i strid med EU’s statsstøtteregler ift. udenlandske finansielle institutioner, som ønsker at drive forretning i Danmark, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om at redegøre for, om særskatten på sigt reducerer konkurrencen i finanssektoren, fordi udenlandske finansielle institutioner fremover skal udspalte ikke-finansielt aktivitet i et særskilt selskab for at undgå særskatten, til skatteministeren

Spm. 39

Spm. om, hvilke overvejelser regeringen har gjort sig i forhold til at øge selskabsskatten kun for én enkelt udvalgt sektor, til skatteministeren

Spm. 40

Spm. om, hvordan regeringen forventer, at regningen kommer til at fordele sig ud på henholdsvis lønninger, ejere og kunder, til skatteministeren

Spm. 41

Spm. om ministeren er bekymret for, om det er de mindst mobile kunder og helt almindelige danskere, som enten er aktionærer i den finansielle sektor eller er kunder i finansielle institutioner (bank, realkredit, forsikring og pension), der kommer til at betale for stigningen i selskabsskatten for den finansielle sektor, til skatteministeren

Spm. 42

Spm. om at oplyse den ændrede faktors virkning på Gini-koefficienten for indkomster m.v., til skatteministeren

Spm. 43

Spm. 44

Spm. 45

Spm. 46

Spm. 47

Spm. 48

Spm. 49

Spm. 50

Spm. 51

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.