L 106 Forslag til lov om ændring af momsloven (Ændring af reglerne om forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af reglerne om undervisning og turistsalg m.v.)

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 22. december 2021. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
Høringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

Bilag 2

Henvendelse af 21/1-22 fra AKKS - Amatørernes Kunst & Kultur Samråd om lovforslagets konsekvenser for økonomien i de frivillige amatørforeninger i Danmark

Bilag 3

Udkast til program for høring den 2. februar 2022

Bilag 4

Program til høring den 2. februar 2022

Bilag 5

Præsentationer fra høringen den 2. februar 2022

Bilag 6

Henvendelse af 31/1-22 fra Danske Mediedistributører og Deloitte om formidling i eget navn og for fremmed regning og momsfrie ydelser

Bilag 7

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 8

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 9

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 10

Redegørelse om L 106 om ændring af momsloven (bl.a. ændring af reglerne om forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet)
Oversendelsesbrev (pdf-version)
Redegørelse ifm. L 106 (pdf-version)

Bilag 11

Henvendelse af 10/3-22 fra Danske Mediedistributører om minimumsimplementering af momsregler for rettighedsorganisationer

Bilag 12

1. udkast til betænkning

Bilag 13

2. udkast til betænkning

Bilag 14

Meddelelse om udskydelse af betænkningsafgivelse

Bilag 15

Meddelelse om udskydelse af betænkningsafgivelse

Bilag 16

Skatteudvalget har besluttet at indhente ekstern faglig konsulentbistand i forbindelse med behandlingen af lovforslaget

Bilag 17

Redegørelse af 29/4-22 fra Gorrissen og Fiederspiel i forbindelse med udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 18

Henvendelse af 3/5-22 fra FDA, Forenede Danske Antenneanlæg om præsentation til foretræde den 4. maj 2022

Bilag 19

Meddelelse om udskydelse af betænkningsafgivelse

Bilag 20

Henvendelse af 5/5-22 fra FDA, Forenede Danske Antenneanlæg om opfølgning på foretræde den 4. maj 2022

Bilag 21

Præsentation til gennemgang af advokatundersøgelsen fra Gorrissen Federspiel den 11. maj 2022

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvilken del af Rigsfællesskabet der modtager indbetalinger af moms til reklamer på sociale medier for henholdsvis Færøerne og Grønland, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvornår der foreligger hel/fuld overdragelse af rettighederne m.v., til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at bekræfte, at der ved ”overdragelse af ophavsrettigheder” i § 13, stk. 1 nr. 7, forstås en fuldstændig overdragelse af samtlige typer af økonomiske rettigheder, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at bekræfte, at skattemyndighederne vil inddrage rettighedshavernes organisationer i forbindelse med udfærdigelsen af den vejledning om anvendelse af momsreglerne, der skal udarbejdes efter lovforslagets vedtagelse, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om den økonomiske effekt af lovforslaget alt andet lige vil gøre det mere attraktivt for forbrugerne at opsige tv-abonnementer og abonnere på streamingtjenester i stedet, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om indførelsen af moms de facto vil betyde, at lovforslaget styrker internationale streamingtjenester i forhold til tv-abonnementer med public service indhold, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvilken betydning lovforslaget vil have for brugerejede og kommercielle tv-distributørers incitamenter til at medtage dansk public service-indhold i tv-abonnement, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om Skatteministeriet har medinddraget, at der ikke længere består en must carry-forpligtelse for danske tv-distributører til at medtage danske public service tv-kanaler, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvilken betydning forslaget vil få for antallet af husstande med tv-abonnement, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvor store fald i rettighedsbetalingerne vil et forventeligt fald i antallet af tv-abonnementer, der udløses af den forventede prisstigning på 15-20 kr., indebære, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om, hvad et fald på f.eks. 5 pct. i antallet af tv-kunder vil betyde, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om, hvor stort kundetabet på tv-markedet skal være, før statens merprovenu fra rettighedsmomsen overgås i kroner og øre i tabte indtægter for broadcastere og rettighedshavere, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om, hvilket kundetal på tv-markedet der ligger til grund for beregningen af et nettoprovenu på 215 mio. kr., som overvejende stammer fra tv-markedet, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om prisstigningen på tv-abonnementer som følge af indførelsen af moms på rettigheder især vil ramme ældre med et traditionelt tv-forbrug, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om, hvilke konsekvenser lovforslaget vil have for udenlandske kunstneres incitamenter til at gå via danske forvaltningsorganisationer, som f.eks. Koda, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvordan prisstigningen på 15-20 kr. pr måned for en tv-pakke vil påvirke konkurrenceforholdet mellem dansk tv og internationale streamingtjenester, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om, hvilke analyser Skatteministeriet har foretaget af lovforslagets betydning for finansieringen af dansk indhold og konkurrencesituationen mellem dansk infrastruktur, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om en svækket konkurrencesituation for tv-abonnementer kan have betydning for udrulningen af f.eks. fibernet, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om, hvordan prisstigninger på 15-20 kr. om måneden på dansk tv har sammenhæng med det forslag til ny medieaftale, som regeringen har lovet af fremsætte i løbet af januar 2022, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, at momsen vil være neutral for konkurrenceforholdet mellem tv-abonnementer og streamingtjenester, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om baggrunden for Skatteministeriets vurdering af, at stand still-bestemmelserne ikke gælder, når kunstnerne på non-profit grundlag går sammen og udsteder licenser gennem en kollektiv forvaltningsorganisation, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om at Skatteministeriet ”efter nærmere overvejelser” ser anderledes på stand still-bestemmelsen, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om, hvis flere kunstnere går sammen i egne navne og udsteder en licens til en bruger, vil der så gælde momsfrihed for udstedelse af sådanne licenser, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om, hvis flere kunstnere går sammen i en organisation og via organisationen udsteder en licens til en bruger, vil der så gælde momsfrihed for udstedelse af sådanne licenser, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om, hvis flere kunstnere går sammen i en organisation med ansatte og via organisationen udsteder en licens til en bruger, vil der så gælde momsfrihed for udstedelse af sådanne licenser, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om, hvis stand still-bestemmelserne også indebærer, at momsfriheden for kunstnere kan gælde, når der er tale om non-profit forvaltningsorganisationer, hvad er så risikoen for, at EU vil rejse en sag herom, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om der foreligger relevant retspraksis eller udtalelser fra EU-Kommissionen der understøtter, at momsfriheden ikke også kan gælde non-profit forvaltningsorganisationer, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om den refererede sag fra EU-Domstolen omhandlede kollektive vederlag i henhold en aftalelicensordning, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om den refererede sag fra EU-Domstolen omhandlede kollektive vederlag knyttet til retransmission, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om det vil være uheldigt for kunstnernes muligheder for at organisere sig kollektivt, hvis der er en forskellig momsmæssig behandling på individuelle licenser og kollektive licenser udstedt af en non-profit forvaltningsorganisation, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om Skatteministeriet ikke forud for, at lovforslaget blev sendt i høring, har været i dialog med tv-distributørerne, til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om Skatteministeriet ikke sendte lovforslaget i høring hos hverken de enkelte tv-distributører eller deres organisationer (Danske Mediedistributører og Forenede Danske Antenneforeninger), til skatteministeren

Spm. 34

Spm. om ministeren har forståelse for, at kultur- og mediebranchen ønsker en grundig proces omkring lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 35

Spm. om ministeren har forståelse for, at der nu i endnu højere grad består et ønske om en grundig behandling, når Skatteministeriet for få dage siden grundlæggende har ændret vurdering af, hvad der er forpligtelser til efter EU-retten, til skatteministeren

Spm. 36

Spm. om det er hensigten, at provenuet fra rettighedsmomsen til stadighed skal være øremærket finansiering af kriminalforsorgen, til skatteministeren

Spm. 37

Spm. om baggrunden for, at kollektive forvaltningsorganisationer i lovforslaget i forhold til vurderingen af de økonomiske konsekvenser ikke anses for en del af ”erhvervslivet”, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om der ikke er foretaget en vurdering af de økonomiske konsekvenser for medlemsorganisationer og kollektive forvaltningsselskaber på baggrund af ekskluderingen af disse i vurderingen af de økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, til skatteministeren

Spm. 39

Spm. om at redegøre for de forventede økonomiske konsekvenser for forvaltningsorganisationerne mv., til skatteministeren

Spm. 40

Spm. om Skatteministeriet har undersøgt, hvor mange arvinger der vil blive omfattet af ændringen af momsreglerne, til skatteministeren

Spm. 41

Spm. om at bekræfte, at administrationen af de opkrævede vederlag skal behandles momsfrit i alle led, til skatteministeren

Spm. 42

Spm. om, hvordan man vil kompensere for, at de vederlag, kunstnerne i sidste ende får, som de har krav på i henhold til EU-retten, til skatteministeren

Spm. 43

Spm. om at oplyse sammensætningen af den ministerielle arbejdsgruppen, der skal se på lovforslaget, kommissoriet for arbejdsgruppen og deadline for afrapportering, til skatteministeren

Spm. 44

Spm. om muligheden for at undtage arvinger til rettigheder fra momspligten, til skatteministeren

Spm. 45

Spm. om den del af lovforslaget, der omhandler Rigsfællesskabet, er blevet sendt i høring hos skattemyndigheder og finansministerium i Grønland og på Færøerne, til skatteministeren

Spm. 46

Spm. om uddannelsesvirksomhed i regi af Oplysningsforbund, Folkeuniversitet, m.fl. fortsat vil være friholdt for momspligt, til skatteministeren

Spm. 47

Spm. om, hvor stort et omfang praksisændring vil have, og hvilke økonomiske konsekvenser det vil få for de berørte udbydere, hvis uddannelsesaktivitet i regi af Oplysningsforbund, Folkeuniversitet m.fl. ikke fremover friholdes for momspligt, til skatteministeren

Spm. 48

Spm. om ministerens kommentar til, at en prisstigning på 25 pct. vil få betydelige konsekvenser for deltagerne i uddannelsesaktivitet i regi af Oplysningsforbund, Folkeuniversitet m.fl., til skatteministeren

Spm. 49

Spm. om, hvilke overvejelser regeringen gør sig om kompensation i tilfælde af en sådan prisstigning på 25 pct. for deltagerne i uddannelsesaktivitet i regi af Oplysningsforbund, Folkeuniversitet m.fl., til skatteministeren

Spm. 50

Spm. om, hvilke muligheder ministeren ser for at holde de folkeoplysende foreningers kursustilbud fri for ekstrabyrder i form af hævede deltagerpriser, ekstraomkostninger til administration, m.m., såfremt praksisændringen får betydning for foreningernes momsfritagelse, til skatteministeren

Spm. 51

Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/1-22 fra AKKS - Amatørernes Kunst & Kultur Samråd om lovforslagets konsekvenser for økonomien i de frivillige amatørforeninger i Danmark, til skatteministeren

Spm. 52

Spm. om, hvad det betyder for kunstnerne, at andet led – d.v.s. forvaltningsselskaberne – påvirkes af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 53

Spm. om, hvordan EU-dommen, der er grundlag for lovforslaget, er implementeret i vores nabolande eksempelvis med afsæt i moms på tv-abonnementer, til skatteministeren

Spm. 54

Spm. om, hvordan lovforslaget vil påvirke almennyttige festivalers økonomi, til skatteministeren

Spm. 55

Spm. om at redegøre for de momsforhold, der er gældende for en ydelse, hvor en personlig træner under kommercielle vilkår tilbyder individuelle eller holdbaserede undervisningsforløb i fysisk træning for personer med handikap, til skatteministeren

Spm. 56

Spm. om at redegøre for de lovgivningsmæssige muligheder, som Danmark har inden for rammerne af EU’s momsdirektiv til at fastholde det nuværende reelle niveau for moms på fitnessabonnementer, til skatteministeren

Spm. 57

Spm. om kommentar til præsentationerne fra høringen den 2. februar 2022 om konsekvenserne af moms på kunstneriske rettigheder, til skatteministeren

Spm. 58

Spm. om kommentar til henvendelsen af 31/1-22 fra Danske Mediedistributører og Deloitte om formidling i eget navn og for fremmed regning og momsfrie ydelser, til skatteministeren

Spm. 59

Spm. om andre EU-lande med en standstill-bestemmelse for moms på kunstneriske rettigheder har ændret deres lovgivning som følge af EU-dommen mod Rumænien, til skatteministeren

Spm. 60

Spm. om man har kendskab til andre lande, der har eller vil ændre deres momsregler og praksis for moms på kunstneres rettigheder som følge af den rumænske dom, til skatteministeren

Spm. 61

Spm., om spørgsmålet om momsfritagelse for arvinger behandles af den ministerielle arbejdsgruppe, der skal redegøre for spørgsmålet om minimumsimplementering, til skatteministeren

Spm. 62

Spm. om, hvilke specifikke bestemmelser i den gældende EU-retlige ramme der ligger til grund for vurderingen, at det ikke er muligt at undtage eller fritage arvinger fra momspligt, til skatteministeren

Spm. 63

Spm. om at forholde sig til bemærkningerne fra Deloitte til lovforslaget og redegøre for sit svar på kritikken fra Deloitte, til skatteministeren

Spm. 64

Spm. om, hvorfor Skatteministeriet nu finder det nødvendigt at ændre momsloven med den anførte begrundelse m.v., til skatteministeren

Spm. 65

Spm. om, hvordan lovforslaget kan være udtryk for en minimumsimplementering af UCMR – ADA m.v., til skatteministeren

Spm. 66

L 106 - svar på MFU spm. 66, om ministeren vil kommentere artiklen ”Eksperter på stribe advarer: Ny ekstraafgift på tv-abonnementer er en bombe”, fra skatteministeren
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 106 - svar på spm. 66 (pdf-version)

Spm. 67

L 106 - svar på spm. 67 om talepapir fra samrådet den 3. marts 2022, fra skatteministeren
SAU L 106 - svar på spm. 67 (pdf-version)
L 106 - Talepapir til samrådsspørgsmål A (pdf-version)
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)

Spm. 68

Spm. om, hvorvidt Skatteforvaltningen i dag betragter rettighedsforvaltere som Copydan som økonomisk virksomhed og dermed momspligtig, til skatteministeren

Spm. 69

Spm. om bekræftelse af, at eventuel momsfritagelse for organisationer som Copydan kun kan ske på baggrund af en forvaltningsmæssig afgørelse, til skatteministeren

Spm. 70

Spm. om, hvornår Skatteforvaltningen har foretaget en konkret forvaltningsmæssig afgørelse, der fritager Copydan for momspligt, til skatteministeren

Spm. 71

Spm. om, hvorfor Skat vælger at betragte Copydan som ikkeøkonomisk virksomhed, såfremt der ikke er truffet en forvaltningsmæssig afgørelse, der undtager Copydan for momsloven, til skatteministeren

Spm. 72

Spm., om en tilsvarende dansk ordning som i Norge vil være i overensstemmelse med EU-retten ift. momsfrihed, til skatteministeren

Spm. 73

Spm., om NRK1 i Norge er anerkendt som en momsfri tv-kanal i relation til rettighedsbetalinger i Norge, til skatteministeren

Spm. 74

Spm. om overvejelser om en ordning svarende til den norske ordning for tv-kanaler, der formidler nyheder og samfundsforhold, til skatteministeren

Spm. 75

Spm., om en gennemførelse af den norske ordning i Danmark vil reducere skadevirkningerne for erhvervslivet og kunstnerne, til skatteministeren

Spm. 76

Spm., om der i relation til de rettighedsbetalinger, som Copyswede opkræver fra de svenske tv-distributører, gælder en momssats på 6 pct., til skatteministeren

Spm. 77

Spm., om indsnævringen af ordlyden af § 13, stk. 1, nr. 7 ikke er en følge af den rumænske sag for EU-domstolen (C501/19, UCMR – ADA), som ministeren hidtil har brugt som begrundelse for, at der skal ske en ændring af dansk ret, til skatteministeren

Spm. 78

Spm., om ikke det ville være naturligt at lade § 13, stk. 1, nr. 7, forblive uændret, da der ikke kan være noget forgjort heri, hvis der vitterligt er tale om præcisering og/eller tydeliggørelse, jf. Skatteministeriets notat af 2/3-22, til skatteministeren

Spm. 79

Spm. om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at lovforslagets sandsynlige konsekvenser ikke er kendt, til skatteministeren

Spm. 80

Spm. om, at det er væsentligt at understøtte, at dansk public service-indhold kommer bredest muligt ud til danskerne, til skatteministeren

Spm. 81

Spm. om grundlaget for Skatteministeriets vurdering af den nødvendige indrettelsestid for de mange berørte aktører, til skatteministeren

Spm. 82

Spm. om, hvorvidt en udskydelse af ikrafttrædelsen af lovforslaget efter ministerens vurdering vil indebære risiko for, at Europa-Kommissionen rejser en sag mod Danmark i den anledning, til skatteministeren

Spm. 83

Spm. om, hvor mange gange ministeren og Skatteministeriet har været i kontakt med EU om problemstillingen om stand still og minimumsimplementeringen og behovet for at ændre dansk ret, til skatteministeren

Spm. 84

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/3-22 fra Danske Mediedistributører om minimumsimplementering af momsregler for rettighedsorganisationer, til skatteministeren

Spm. 85

L 106 - svar på spm. 85 om at bekræfte, at EU-domstolens domme i skattespørgsmål som hovedregel implementeres i dansk ret ved, at Skattestyrelsen udsender et såkaldt styresignal om en administrativ praksisændring, hvor der gives et passende varsel, fra skatteministeren
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 106 - svar på spm. 85 (pdf-version)
SAU L 106 - svar på spm. 77 (pdf-version)
SAU L 106 - svar på spm. 78 (pdf-version)

Spm. 86

L 106 - svar på spm. 86 om, hvorfor det er nødvendigt at ændre momslovens fritagelse for kunstnerisk virksomhed for at få implementeret UCMR-ADA, når dommen ikke vedrører momsfritagelsen for kunstnerisk virksomhed, fra skatteministeren
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 106 - svar på spm. 86 (pdf-version)
SAU L 106 - svar på spm. 85 (pdf-version)

Spm. 87

Spm., om at kommentere redegørelsen af 29/4-22 fra Gorrissen og Fiederspiel, til skatteministeren

Spm. 88

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/5-22 fra FDA, Forenede Danske Antenneanlæg om præsentation til foretræde den 4. maj 2022, til skatteministeren

Spm. 89

Spm. om kommentar til henvendelsen af 5/5-22 fra FDA, Forenede Danske Antenneanlæg om opfølgning på foretræde den 4. maj 2022, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.