L 89 B Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke, indførelse af afgift på nikotinprodukter, sammenlægning af afgiftssatserne for røgfri tobak, justering af betingelser for fjernsalgsregistrering for visse punktafgifter, ændring af momsloven som reaktion på covid-19-pandemien m.v.).

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 16. december 2021. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 2

Kopi af skatteministerens svar på SAU alm. del - spm. 689, 726-734 (2020-21) og SAU alm. del - spm. 75-77 om afgift på nikotinprodukter

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

2. udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Kopi af SAU alm. del - svar på spm. 723 (2020-21) om, hvordan introduktionen af en afgift på nikotinposer påvirker antallet af rygere, og hvad det forventede provenu og BNP-virkningen bliver, fra skatteministeren

Bilag 6

Henvendelse modtaget den 30. november 2021 fra Nikotinbranchen og Philip Morris ApS om stempelmærkeordning på nikotinprodukter

Bilag 7

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 8

Henvendelse af 8/12-21 fra Philip Morris Danmark om præsentation til foretræde den 9. december 2021

Bilag 9

Ændringsforslag til 2. beh., fra skatteministeren

Bilag 10

Notat om de administrative konsekvenser for erhvervslivet, fra skatteministeren

Bilag 11

1. udkast til betænkning

Bilag 12

2. udkast til betænkning

Bilag 13

Betænkning afgivet den 14. december 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 89 - svar på spm. 1 om deling af lovforslaget, hvorved den del, som omhandler regulering af antallet af cigaretter i en pakke, udskilles i et selvstændigt lovforslag, fra skatteministeren

Spm. 2

L 89 - svar på spm. 2, om lovforslaget forbedrer eller forværrer folkesundheden i Danmark, fra skatteministeren

Spm. 3

L 89 - svar på spm. 3, om man har fastsat det optimale afgiftsniveau for nikotinprodukter set i forhold til at få flest mulige til at stoppe med at bruge nikotinprodukter, fra skatteministeren

Spm. 4

L 89 - svar på spm. 4 om, hvorfor der ikke indføres en maksimal grænse for indholdet af nikotin i nikotinprodukter, som branchen selv efterspørger, fra skatteministeren

Spm. 5

L 89 - svar på spm. 5, om det er muligt at udskyde ikrafttrædelsen, da der ikke er tilstrækkelig tid til at implementere ordningen, fra skatteministeren

Spm. 6

L 89 - svar på spm. 6 om at redegøre uddybende for skønnet over de administrative konsekvenser for erhvervslivet, fra skatteministeren

Spm. 7

L 89 - svar på spm. 7, om der er evidens for, at den foreslåede afgift på nikotinprodukter vil få færre unge til at begynde med at ryge, fra skatteministeren

Spm. 8

L 89 - svar på spm. 8 om ministerens kommentar til, at snus er den mest anvendte metode til rygestop i Norge, fra skatteministeren

Spm. 9

L 89 - svar på spm. 9 om, at markedsandelen for snus er steget fra 7 pct. til 46 pct. i løbet af de seneste 20 år i Norge, fra skatteministeren

Spm. 10

L 89 - svar på spm. 10 om ministerens kommentar til, at andelen af rygere er reduceret kraftigt parallelt med en øgning i brug af snus blandt norske unge under 25 år, fra skatteministeren

Spm. 11

L 89 - svar på spm. 11, om ministeren anerkender professor Karl Erik Lunds påstand om, at ”Fra et sundhedsperspektiv har udviklingen på nikotinmarkedet været gunstig”, fra skatteministeren

Spm. 12

L 89 - svar på spm. 12 om, at en række forskningsinstitutioner mener, at der er medicinsk konsensus om, at røgfri nikotinprodukter opfattes som ”skadesreducerende alternativer” til traditionelle tobaksprodukter, fra skatteministeren

Spm. 13

L 89 - svar på spm. 13 om at redegøre for proportionerne i afgiftsniveauet for røgfri nikotinprodukter som foreslået henset til produkternes negative eksternaliteter, fra skatteministeren

Spm. 14

L 89 - svar på spm. 14 om, hvordan ”Lovforslagets væsentligste formål er at styrke folkesundheden i Danmark” hænger sammen med, at Skatteministeriet anslår, at ”afgiften på nikotinprodukter vil give anledning til, at et forbrug på ca. 8 mio. nikotinposer skifter til tobaksprodukter (substitution)”, jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 731 (folketingsåret 2020-21), fra skatteministeren

Spm. 15

L 89 - svar på spm. 15 om at redegøre for de sundhedsmæssige omkostninger ved Skatteministeriets estimat af en substitution på 8 mio. nikotinposer til tobaksprodukter, fra skatteministeren

Spm. 16

L 89 - svar på spm. 16 om, hvorfor regeringen har valgt et afgiftsniveau på nikotinprodukter, der anslået medfører en substitution på 8 mio. nikotinposer til tobaksprodukter, når man ved indførelsen af en afgift på e-cigaretter anlagde et afgiftsniveau, der ”kun” ville medføre substitution på 2 mio. ml. nikotinholdige væsker til tobaksprodukter, fra skatteministeren

Spm. 17

L 89 - svar på spm. 17 om, hvad afgiftsniveauet skal være, hvis en dåse nikotinposer skal koste ca. 60 kr., fra skatteministeren

Spm. 18

L 89 - svar på spm. 18 om, hvor meget nikotin hver enkelt pose må indeholde vil kunne bidrage til at forebygge nikotinafhængighed blandt børn og unge, fra skatteministeren

Spm. 19

L 89 - svar på spm. 19 om at sørge for, at salget af nikotinprodukter fremover indgår som et element i Skatteministeriets grænsehandelsrapport, fra skatteministeren

Spm. 20

L 89 - svar på spm. 20 om at kommentere artikel ”Detektor: Sundhedsministeren indrømmer, han 'gik for langt' om kræftrisiko ved snus” bragt på dr.dk den 23. januar 2020, fra skatteministeren

Spm. 21

L 89 - svar på spm. 21, om cigaretter eller nikotinprodukter er mest sundhedsskadelige, fra skatteministeren

Spm. 22

L 89 - svar på spm. 22 om at redegøre for den sundhedsvidenskabelige evidens – indenlandsk som udenlandsk – der understøtter eller modbeviser påstanden om, at brugen af tobakssurrogatter (nikotinposer) indebærer, at brugeren vil begynde at ryge, fra skatteministeren

Spm. 23

L 89 - svar på spm. 23 om, hvilke sundhedsøkonomiske eksperter der er blevet inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af den forslåede afgiftssats, fra skatteministeren

Spm. 24

L 89 - svar på spm. 29 om, hvilke fagtekniske input Skatteministeriet har indhentet fra Norge og Sverige i forbindelse med udarbejdelsen af afgiften, som kun ellers eksisterer i nabolandene, fra skatteministeren

Spm. 25

L 89 - svar på spm. 25 om at bekræfte, at afgifter skal indrettes, således at brugeren har incitament til at anvende produkter som mindst sundhedsskadelige, fra skatteministeren

Spm. 26

L 89 - svar på spm. 26 om, hvilket afgiftsniveau der vil optimere de offentlige afgiftsindtægter på nikotinposer, fra skatteministeren

Spm. 27

L 89 - svar på spm. 27 om at udarbejde et eksempel på en afgiftsmodel, der er vægtbaseret, og der sikrer det ønskede provenu, fra skatteministeren

Spm. 28

L 89 - svar på spm. 28 om de forventelige fremtidige sundhedsomkostninger som følge af det varige ekstra salg af 8 mio. cigaretter årligt som følge af forslaget om en afgift på nikotinprodukter, fra skatteministeren

Spm. 29

L 89 - svar på spm. 29 om de forventelige fremtidige sundhedsomkostninger som følge af det varige ekstra salg af 23 mio. cigaretter årligt som følge af forslaget om en nikotinposeafgift og e-cigaret-væskeafgift, fra skatteministeren

Spm. 30

L 89 - svar på spm. 30 om at indhente en oversigt fra sundhedsmyndighederne over, hvilke sygdomme som der er sundhedsvidenskabelig evidens for, at brugeren sandsynligvis vil udvikle ved varig brug af nikotin i form af nikotinposer, fra skatteministeren

Spm. 31

L 89 - svar på spm. 31 om, hvilke sygdomme der er sundhedsvidenskabelig evidens for at udvikle ved varig rygning af cigaretter sat op mod brugen af nikotinposer, fra skatteministeren

Spm. 32

L 89 - svar på spm. 32 om at overveje at udforme afgifterne for tobaks- og nikotinprodukter ud fra et hierarki baseret på deres sundhedsskadelige effekter og omkostninger for samfundet, fra skatteministeren

Spm. 33

L 89 - svar på spm. 33 om, hvorfor Skatteministeriet ikke afventer den kommende proces med revision af tobaksbeskatningsdirektivet, fra skatteministeren

Spm. 34

L 89 - svar på spm. 34, om en revision af tobaksbeskatningsdirektivet kan resultere i et andet beskatningsgrundlag end den af ministeren forslåede afgift, fra skatteministeren

Spm. 35

L 89 - svar på spm. 35 om at redegøre for det videnskabelig grundlag, der skulle underbygge, at børn og unge begynder at ryge som følge af brugen af nikotinposer, fra skatteministeren

Spm. 36

L 89 - svar på spm. 36 om en oversigt, der redegør for – og sammenligner – en eventuelt øget risiko for sygdomme som følge af brug af henholdsvis nikotintyggegummi, nikotinposer og snus (nordisk), fra skatteministeren

Spm. 37

L 89 - svar på spm. 37 om at oversende en udtømmende oversigt indhentet fra Lægemiddelstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen over, hvilke ingredienser der indgår i henholdsvis nikotintyggegummi og tobakssurrogater, fra skatteministeren

Spm. 38

L 89 - svar på spm. 38 om at kvantificere den forventede grænsehandel med nikotinposer fra henholdsvis Tyskland, Sverige og e-grænsehandel, fra skatteministeren

Spm. 39

L 89 - svar på spm. 39 om, hvor meget salget af cigaretter alt andet lige forventes at stige som følge af den foreslåede afgift på nikotinprodukter, fra skatteministeren

Spm. 40

L 89 - svar på spm. 40 om, hvor meget salget af cigaretter alt andet lige samlet forventes at stige som følge af afgiftsstigningerne på andre tobaks- og nikotinprodukter, fra skatteministeren

Spm. 41

L 89 - svar på spm. 41 om, hvor mange pakker nikotinposer man lovligt kan indføre til Danmark til eget forbrug fra andre EU-lande, fra skatteministeren

Spm. 42

L 89 - svar på spm. 42 om, hvorfor det efter ministerens opfattelse skal undgås, at danskerne skifter nikotinposer ud med cigaretter, fra skatteministeren

Spm. 43

L 89 - svar på spm. 43 om at oversende de beregninger, der ligger til grund for vurderingen af, at de administrative omkostninger for erhvervslivet vil udgøre mindre end 4 mio. kr., fra skatteministeren

Spm. 44

L 89 - svar på spm. 44 om at opliste de typiske ingredienser i henholdsvis nikotinposer og nikotintyggegummi, fra skatteministeren

Spm. 45

L 89 - svar på spm. 45, om den foreslåede afgift svarer til produkternes negative eksternaliteter, fra skatteministeren

Spm. 46

L 89 - svar på spm. 46, om ministeren anerkender, at den foreslåede afgift vil ligge på et markant højere niveau end i Norge og Sverige, fra skatteministeren

Spm. 47

L 89 - svar på spm. 47 om, hvor ofte stempelmærker har været det afgørende bevis for svindel med tobaksprodukter år for år i perioden fra 2000 til i dag, fra skatteministeren

Spm. 48

L 89 - svar på spm. 48 om kommentar til henvendelsen modtaget den 30/11-21 fra Nikotinbranchen og Philip Morris ApS om stempelmærkeordning på nikotinprodukter, fra skatteministeren

Spm. 49

L 89 - svar på spm. 49 om at redegøre for de konkurrencemæssige overvejelser bag at foreslå en konkurrenceforvridning mellem produkter, som begge fungerer som alternativ til tobak, idet begge produktkategorier alene indeholder nikotin som det virksomme stof, fra skatteministeren

Spm. 50

L 89 - svar på spm. 50 om, hvor stor substitution afgiften forventes at skabe mellem almindelige nikotinprodukter underlagt den foreslåede afgift og afgiftsfrie nikotinprodukter, der erhverves som håndkøbsmedicin, fra skatteministeren

Spm. 51

L 89 - svar på spm. 51, om det vurderes realistisk, at EU indfører samme afgiftsmodel og afgiftsniveau i forbindelse med revideringen af tobaksbeskatningsdirektivet, fra skatteministeren

Spm. 52

L 89 - svar på spm. 52 om det optimale afgiftsniveau for nikotinposer, hvis formålet er at sikre folkesundheden, og at færre danske unge ryger cigaretter, fra skatteministeren

Spm. 53

L 89 - svar på spm. 53 om, hvad lovforslaget isoleret set betyder for folkesundheden, fra skatteministeren

Spm. 54

L 89 - svar på spm. 54 om, hvordan producenterne skal kunne omstille deres produktion inden 1. juli 2022, når der potentielt først ligger en bekendtgørelse med specifikationerne for produktionsomstillingen den 1. april 2022, fra skatteministeren

Spm. 55

L 89 - svar på spm. 55 om ministeren er enig i, at producenter de sidste 12 år har haft mellem 10-13 måneder til at omstille produktionen, når der i tobakslovgivningen har været foretaget tilpasning af pakkedesign, fra skatteministeren

Spm. 56

L 89 - svar på spm. 56 om, hvor mange der årligt dør af tobaksprodukter, fra skatteministeren

Spm. 57

L 89 - svar på spm. 57 om, hvorfor man har valgt et afgiftsniveau for nikotinprodukter, der vil medføre en øget grænsehandel på 35 mio. nikotinposer, fra skatteministeren

Spm. 58

L 89 - svar på spm. 58 om ministeren foretrækker, at forbrugerne køber nikotinposer via illegale kanaler eller lovlige produkter, fra skatteministeren

Spm. 59

L 89 - svar på spm. 59 om hvilken effekt det vil have på grænsehandel, illegal handel og substitution til tobaksprodukter, hvis der indføres en afgift på nikotinprodukter efter sammen model og niveau som på nikotinholdige væsker, fra skatteministeren

Spm. 60

L 89 - svar på spm. 60 om at kommentere udtalelserne fra statssekretær Lars Vangen, ”Ut mot snusprisene: - Provoserende” bragt i den norske avis Dagbladet den 25. november 2021, fra skatteministeren

Spm. 61

L 89 - svar på spm. 61 om, hvorfor de danske skattemyndigheder har konkluderet anderledes end de svenske skattemyndigheder, som har bedre viden og erfaring med produktet, fra skatteministeren

Spm. 62

L 89 - svar på spm. 62 om ministeren i forarbejdet til afgiftsmodellen og satsen indregnet de specifikke sundhedsomkostninger relateret til den enkelte ryger som en direkte konsekvens af mersalget, fra skatteministeren

Spm. 63

L 89 - svar på spm. 63 om Danmark kommer tættere på eller længere fra målet om ”ingen børn og unge der ryger i 2030”, fra skatteministeren

Spm. 64

L 89 - svar på spm. 64 om, hvordan sundhedsmyndighederne forventer, at afgifterne på e-cigaret væsker og nikotinposer vil påvirke rygevaneundersøgelserne, fra skatteministeren

Spm. 65

L 89 - svar på spm. 65 om at redegøre for sundhedsmyndighedernes vurdering af, hvor mange flere danskere der vil få en rygerelateret sygdom som en direkte konsekvens af mersalget af henholdsvis 8 mio. stk. cigaretter årligt og 23 af mio. stk. cigaretter årligt, fra skatteministeren

Spm. 66

L 89 - svar på spm. 66 om at indhente statistik fra sundhedsmyndighederne om de 10 mest udbredte rygerelaterede sygdomme, fra skatteministeren

Spm. 67

L 89 - svar på spm. 67 om, hvor mange flere danskere myndighederne estimerer vil blive udsat for passiv rygning som en direkte følge af de ekstra 23 mio. cigaretter, der vil blive solgt i Danmark som konsekvens af regeringens forslag til afgifter for e-cigaret væsker og nikotinposer, fra skatteministeren

Spm. 68

L 89 - svar på spm. 68 om at indhente sundhedsmyndighedernes vurdering af, om det er mest hensigtsmæssigt for en rygende KOL-patient at fortsætte med at ryge eller erstatte cigaretterne med nikotinposer, fra skatteministeren

Spm. 69

L 89 - svar på spm. 69 om at redegøre for forskellene i afgiftsniveauerne for henholdsvis cigaretter, nikotinposer og nikotinholdige væsker til brug i e-cigaretter, fra skatteministeren

Spm. 70

L 89 - svar på spm. 70 om at redegøre for nødvendigheden af, at afgifter på væsker til e-cigaretter og nikotinposer er markant højere i Danmark end i de øvrige EU-medlemslande, fra skatteministeren

Spm. 71

L 89 - svar på spm. 71 om baggrunden for, at man fjernede stempelmærker for røgfri tobak i 1992, fra skatteministeren

Spm. 72

L 89 - svar på spm. 72 om at redegøre for de forventede omkostninger for kontrol- og tilsynsmyndigheder og virksomheder ved indførsel af stempelmærker på røgfri tobak, som skitseret i lovforslaget, fra skatteministeren

Spm. 73

L 89 - svar på spm. 73 om at redegøre for det forventede provenu ved indførsel af stempelmærker på røgfri tobak, som skitseret i lovforslaget, fra skatteministeren

Spm. 74

L 89 - svar på spm. 74 om det er rimeligt at påføre industrien omkostninger som industrien oplyser, at den foreslåede clean market regel vil betyde, at minimum 1 million dåser røgfri produkter skal hjemtages, fordi det som konsumentvarer med begrænset holdbarhedstid ikke forsvarligt vil kunne returneres til markedet, fra skatteministeren

Spm. 75

L 89 - svar på spm. 75 om at oplyse og begrunde, hvorvidt de nævnte krav tjener skatte- eller afgiftsmæssige formål m.v., fra skatteministeren

Spm. 76

L 89 - svar på spm. 76 om, hvorfor ministeren har foreslået en anden afgiftsmodel og et andet afgiftsniveau end gældende for nikotinholdige væsker, og hvorfor ministeren i svar på SAU alm. del - spørgsmål 75 skriver, at ministeren ikke har skiftet holdning til afgiftsmodel, når ministeren nu foreslår en ny afgiftsmodel end den gældende på nikotinholdige væsker, fra skatteministeren

Spm. 77

L 89 - svar på spm. 77 om, hvorfor der ikke anvendes samme afgiftsmodel og afgiftsniveau for e-cigaretter og nikotinprodukter, idet begge produktkategorier er kendetegnet ved ikke at indeholde tobak, og begge afgiftsmodeller afhænger af nikotinindholdet, fra skatteministeren

Spm. 78

L 89 - svar på spm. 78, om ministeren vil oversende den fulde korrespondance, som ministeriet har haft med Erhvervsministeriet, Erhvervsstyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget, fra skatteministeren

Spm. 79

L 89 - svar på spm. 79, om ministeren er enig i professor Knud Juels sundhedsperspektiv på cigaretter og snus, når han til Sundhedsstyrelsen skriver følgende kommentar til en litteraturgennemgang af helbredskonsekvenserne ved brug af skandinavisk snus: ”Stor risikoforskel mellem snusbrug og rygning. Hvis en person ophører med rygning eller vælger snus isf rygning vil det give en helbredsmæssig gevinst. Hvis sundhedsmæssig ligevægt skal beregnes hvor mange snusere, der går på en ryger. Der har været bud på at snus havde 5% af rygningens skadevirkninger. Dvs. 20 må snuse, hvis der så spares en ryger”, fra skatteministeren

Spm. 80

L 89 - svar på spm. 80, om det foreslåede afgiftsniveau på nikotinprodukter afspejler professor Knud Juels helbredskonsekvensvurdering af, at skadevirkningen af snus kun er 5 pct. af skadesvirkning af cigaretter, som han har givet som kommentar til en litteraturgennemgang af helbredskonsekvenserne ved brug af skandinavisk snus til Sundhedsstyrelsen, fra skatteministeren

Spm. 81

L 89 - svar på spm. 81, om der blot er ét eksempel på et marked, hvor brug af røgfri nikotinholdige produkter har ledt til øget brug af røgtobak, fra skatteministeren

Spm. 82

L 89 - svar på spm. 82, om Kommissionen kan sætte et nationalt tiltag i bero, hvis det nationale tiltag vedrører kommende harmoniseringstiltag, som det eksempelvis er tilfældet med hensyn til afgiftsordninger for nikotinprodukter, fra skatteministeren

Spm. 83

L 89 - svar på spm. 83 om kommentar til henvendelsen af 8/12-21 fra Philip Morris Danmark om præsentation til foretræde den 9. december 2021, fra skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.