L 96 Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. (Sanktioner for manglende indsendelse af materiale og tiltag til bekæmpelse af sort økonomi og stråmandskonstruktioner m.v. som led i udmøntning af aftale om anden etape af en styrket skattekontrol).

Lovforslaget har til formål at give Skatteforvaltningen mulighed for at inddrage eller nægte virksomheders registrering, hvis virksomhederne efter gentagne henvendelser undlader at indsende materiale til brug for Skatteforvaltningens kontrol. Herudover foreslås det at udvide Skatteforvaltningens adgang til at kunne pålægge ledelsen i uregistrerede virksomheder at hæfte for skatter og afgifter m.v., der ikke afregnes af virksomheden. Endvidere foreslås det at skærpe reglerne om sikkerhedsstillelse. Disse dele af lovforslaget udmønter dele af aftalen om en styrket skattekontrol – etape 2 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet fra marts 2021. Endelig foreslås det, at tvangsbøder under inddrivelse skal dækkes hurtigere.

Fremsat den: 1. december 2021. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 10. februar 2022. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 288 af 7. marts 2022

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 27. januar 2022

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.