L 7 A Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og ligningsloven. (Kompetence til godkendelse af oplysningsskemaet m.v., lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation i visse rent danske situationer, justering af straffebestemmelsen om indgivelse af land for land-rapport, beskatning af lejeindtægter ved udlejning af helårsbolig og godkendelse af små patientforeninger for sjældne sygdomme som almenvelgørende foreninger m.v.).

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 23. november 2021. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Lovudkast, fra Skatteministeriet

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Revideret eksempel 3 i bemærkningerne til lovforslaget § 2, nr. 4, fra skatteministeren

Bilag 8

Henvendelse af 11/11-21 fra KPMG Acor Tax om spørgsmål til § 1, nr. 9, nr. 6)

Bilag 9

Betænkning afgivet den 11. november 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 7 - svar på spm. 1 om en uddybende redegørelse for baggrunden for forslaget om at tillade regnskabsføring i fremmed valuta for visse udenlandske kulbrinteskattepligtige, fra skatteministeren

Spm. 2

L 7 - svar på spm. 2, om listen over situationer, hvor der fortsat skal udarbejdes transfer pricing-dokumentation, er fyldestgørende, fra skatteministeren

Spm. 3

L 7 - svar på spm. 3, om udformningen af lovforslaget som en generel lempelse med et væld af undtagelser er mere hensigtsmæssig end et lovforslag, der entydigt beskriver, hvilke situationer der er undtaget fra de nuværende dokumentationsregler, til skatteministeren

Spm. 4

L 7 - svar på spm. 4, om ministeren vil stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvorved den del af lovforslaget, som omhandler regnskabsføring i fremmed valuta for visse udenlandske kulbrinteskattepligtige, udskilles i et selvstændigt lovforslag, fra skatteministeren

Spm. 5

L 7 - svar på spm. 5 om, hvad der menes, når det, for så vidt angår forslaget om at tillade regnskabsføring i fremmed valuta for visse udenlandske kulbrinteskattepligtige, på side 6 i lovforslaget anføres, at ”Den byrde, dette er for virksomhederne, kan være en hindring for den frie etableringsret, jf. TEUF art. 49-55”, fra skatteministeren

Spm. 6

L 7 - svar på spm. 6 om, hvorvidt det også er en hindring for den frie etableringsret for alle andre typer virksomheder, der ønsker at etablere sig i Danmark, men som ikke er kulbrinteskattepligtige, at de skal opgøre deres regnskab i danske kroner, fra skatteministeren

Spm. 7

L 7 - svar på spm. 7, om virksomheder fremadrettet vil kunne udarbejde deres regnskab i kinesisk yuan eller emiratisk dirham, fra skatteministeren

Spm. 8

L 7 - svar på spm. 8, om den foreslåede lempelse for transfer pricing-dokumentationen kan udvides til også at omfatte transaktioner mellem koncernforbundne selskaber, hvor det ene selskab er placeret i Danmark, mens det andet selskab er placeret i et land med en højere selskabsbeskatning end i Danmark, fra skatteministeren

Spm. 9

L 7 - svar på spm. 9 om, hvordan Skatteforvaltningen også fremadrettet vil sikre, at oplysningsskemaet er så gennemskueligt og enkelt som muligt, fra skatteministeren

Spm. 10

L 7 - svar på spm. 10 om, hvem der fremover skal godkende oplysningsskemaet, fra skatteministeren

Spm. 11

L 7 - svar på spm. 11 om kommentar til henvendelsen af 11/11-21 fra KPMG Acor Tax om spørgsmål til § 1, nr. 9, nr. 6), fra skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.