L 88 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsvurderingsloven, dødsboskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Fastsættelse af dækningsafgiftspromiller, stigningsbegrænsning for foreløbig opkrævning af dækningsafgift, tilpasninger vedrørende de nye ejendomsvurderinger m.v.

Med lovforslaget foreslås det at fastsætte kommunespecifikke dækningsafgiftspromiller for 2022. Der foreslås desuden indført en stigningsbegrænsning og bundgrænse for foreløbig opkrævning af dækningsafgift, der tager udgangspunkt i dækningsafgiften for 2021. Endvidere foreslås det, at der for offentlige ejendomme for hvert af skatteårene 2022 og 2023, på ejendomsniveau, opkræves et beløb svarende til det, der blev opkrævet for skatteåret 2021. Det foreslås derudover at udvide parcelhusreglen, så fortjeneste ved afståelse af en ejerbolig inkl. et grundareal på under 1.400 m² ikke vil skulle beskattes, hvis den, der ejede ejendommen, er afgået ved døden, og har anmodet om udstykning inden dødsfaldet, og at fritagelser for grundskyldsstigninger som følge af en ændret lokalplan ikke skal bortfalde, hvis ejendommen afstås til ejerens ægtefælle. Endvidere foreslås det, at betingelserne for ordinær og ekstraordinær genoptagelse harmoniseres, så samme skønsmargin på plus/minus 20 pct., som allerede i dag gælder for klagemyndighedernes behandling af en klage og for Skatteforvaltningens ekstraordinære genoptagelse, udvides til at gælde for Skatteforvaltningens ordinære genoptagelse og genoptagelse i forbindelse med klage. Lovforslaget udmønter dele af ”Aftale om kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen” indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance den 15. maj 2020.

Fremsat den: 17. november 2021. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 21. december 2021. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 2614 af 28. december 2021

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

Bilag 2

Kopi af skatteministerens svar på SAU alm. del - spm. 699-204 (folketingsåret 2020-21) om dækningsafgift
SAU alm. del - svar på spm. 699 (pdf-version)
SAU alm. del - svar på spm. 700 (pdf-version)
SAU alm. del - svar på spm. 701 (pdf-version)
SAU alm. del - svar på spm. 702 (pdf-version)
SAU alm. del - svar på spm. 703 (pdf-version)
SAU alm. del - svar på spm. 704 (pdf-version)

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

2. udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Præsentation fra teknisk gennemgang af lovforslaget den 2. december 2021

Bilag 6

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 7

Henvendelse af 5/12-21 fra DAHL Advokatpartnerselskab om bemærkninger til lovforslaget

Bilag 8

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 9

1. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet den 14. december 2021

Bilag 11

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 12

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 15. december 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 5/12-21 fra DAHL Advokatpartnerselskab om bemærkninger til lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om det er korrekt forstået, at f.eks. en boligejer som oplyser, at boligarealet ikke udgør 133 m2 som anført i deklarationsmeddelelsen, men derimod udgør 130 m2, ikke vil kunne få ændret dette, hvis det ikke sker indenfor deklarationsperioden, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvorved at den del af lovforslaget, som harmonisering af betingelserne for ordinær og ekstraordinær genoptagelse, udskilles i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.