L 89 Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love og ophævelse af lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke, indførelse af afgift på nikotinprodukter, sammenlægning af afgiftssatserne for røgfri tobak, justering af betingelser for fjernsalgsregistrering for visse punktafgifter, ændring af momsloven som reaktion på covid-19-pandemien m.v.).

Med lovforslaget foreslås det bl.a., at indføre en afgift på nikotinprodukter, og at nikotinprodukter og røgfri tobak omfattes af samme regulering som nikotinholdige væsker, at fastsætte, at cigaretter skal sælges i pakker med 20 stk. og at sammenlægge de to afgiftssatser for røgfri tobak til én. Derudover foreslås det, at gennemføre direktiv om midlertidig momsfritagelse som reaktion på covid-19-pandemien og at justere punktafgiftsregistreringsreglerne ved fjernsalg, så det som udgangspunkt er virksomheden, som betaler punktafgiften og ikke forbrugeren.

Fremsat den: 17. november 2021. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

Bilag 2

Kopi af skatteministerens svar på SAU alm. del - spm. 689, 726-734 (2020-21) og SAU alm. del - spm. 75-77 om afgift på nikotinprodukter
Svar på SAU alm. del spm. 689 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 726 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 727 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 728 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 729 (TC) (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 730 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 731 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 732 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 733 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 734 (pdf-version)
SAU alm. del - svar på spm. 75 (pdf-version)
Svar på SAU alm. del spm. 76 (pdf-version)
SAU alm. del - svar på spm. 77 (pdf-version)

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

2. udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Kopi af SAU alm. del - svar på spm. 723 (2020-21) om, hvordan introduktionen af en afgift på nikotinposer påvirker antallet af rygere, og hvad det forventede provenu og BNP-virkningen bliver, fra skatteministeren

Bilag 6

Henvendelse modtaget den 30. november 2021 fra Nikotinbranchen og Philip Morris ApS om stempelmærkeordning på nikotinprodukter

Bilag 7

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 8

Henvendelse af 8/12-21 fra Philip Morris Danmark om præsentation til foretræde den 9. december 2021

Bilag 9

Ændringsforslag til 2. beh., fra skatteministeren

Bilag 10

Notat om de administrative konsekvenser for erhvervslivet, fra skatteministeren
Oversendelsesskrivelse til SAU (pdf-version)
Notat om de administrative konsekvenser for erhvervslivet ved SAU L 89 (pdf-version)

Bilag 11

1. udkast til betænkning

Bilag 12

2. udkast til betænkning

Bilag 13

Betænkning afgivet den 14. december 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvorved den del af lovforslaget, som omhandler regulering af antallet af cigaretter i en pakke, udskilles i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om lovforslaget forbedrer eller forværrer folkesundheden i Danmark, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om man har fastsat det optimale afgiftsniveau for nikotinprodukter set i forhold til at få flest muligt til at stoppe med at bruge nikotinprodukter, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvorfor der ikke indføres en maksimal grænse for indholdet af nikotin i nikotinprodukter, som branchen selv efterspørger, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om det muligt at udskyde ikrafttrædelsen da der ikke er tilstrækkelig tid til at implementere ordningen, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redegøre uddybende for skønnet over de administrative konsekvenser for erhvervslivet, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om ministeren eller Skatteministeriet har evidens for, at den foreslåede afgift på nikotinprodukter vil få færre unge til at begynde med at ryge, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om ministerens kommentar til, at snus er den mest anvendte metode til rygestop i Norge, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om ministerens kommentar til, at markedsandelen for snus er steget fra syv pct. til 46 pct. i løbet af de seneste 20 år i Norge, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om ministerens kommentar til, at andelen af rygere er reduceret kraftigt parallelt med en øgning i brug af snus blandt norske unge under 25 år, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om ministeren anerkender professor Karl Erik Lunds påstand om, at ”Fra et sundhedsperspektiv har udviklingen på nikotinmarkedet været gunstig”, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om ministerens kommentar til, at bl.a. Royal College of Physicians, National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, UK Committee on Toxicity of Chemicals in Food, Consumer Products and the Environment og en række andre forskningsinstitutioner, mener at der er medicinsk konsensus om, at røgfri nikotinprodukter opfattes som ”skadesreducerende alternativer” til traditionelle tobaksprodukter, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om at redegøre for proportionerne i afgiftsniveauet for røgfri nikotinprodukter som foreslået henset til produkternes negative eksternaliteter, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om, hvordan ”Lovforslagets væsentligste formål er at styrke folkesundheden i Danmark” hænger sammen med, at Skatteministeriet anslår, at ”afgiften på nikotinprodukter vil give anledning til, at et forbrug på ca. 8 mio. nikotinposer skifter til tobaksprodukter (substitution)”, jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 731 (folketingsåret 2020-21), til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om at redegøre for de sundhedsmæssige omkostninger ved Skatteministeriets estimat af en substitution på 8 mio. nikotinposer til tobaksprodukter, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om, hvorfor regeringen har valgt et afgiftsniveau på nikotinprodukter, der anslået medfører en substitution på 8 mio. nikotinposer til tobaksprodukter, når man ved indførelsen af en afgift på e-cigaretter anlagde et afgiftsniveau, der ”kun” ville medføre substitution på 2 mio. ml. nikotinholdige væsker til tobaksprodukter, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvad afgiftsniveauet skal være, hvis en dåse nikotinposer skal koste ca. 60 kr., til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om, hvor meget nikotin hver enkelt pose må indeholde vil kunne bidrage til at forebygge nikotinafhængighed blandt børn og unge, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om at sørge for, at salget af nikotinprodukter fremover indgår som et element i Skatteministeriets grænsehandelsrapport, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om at kommentere artikel ”Detektor: Sundhedsministeren indrømmer, han 'gik for langt' om kræftrisiko ved snus” bragt på dr.dk den 23. januar 2020, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om cigaretter eller nikotinprodukter er mest sundhedsskadelige, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om at redegøre for den sundhedsvidenskabelige evidens – indenlandsk som udenlandsk – der understøtter eller modbeviser påstanden om, at brugen af tobakssurrogatter (nikotinposer) indebærer, at brugeren vil begynde at ryge, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om, hvilke sundhedsøkonomiske eksperter der er blevet inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af den forslåede afgiftssats, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om, hvilke fagtekniske input Skatteministeriet har indhentet fra Norge og Sverige i forbindelse med udarbejdelsen af afgiften, som kun ellers eksisterer i nabolandene, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om at bekræfte, at afgifter skal indrettes, således at brugeren har incitament til at anvende produkter som mindst sundhedsskadelige, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om, hvilket afgiftsniveau der vil optimere de offentlige afgiftsindtægter på nikotinposer, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om at udarbejde et eksempel på en afgiftsmodel, der er vægtbaseret, og der sikrer det ønskede provenu, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om at redegøre for de forventelige fremtidige sundhedsomkostninger som følge af det varige ekstra salg af 8 millioner cigaretter årligt som følge af regeringens forslag om introduktion af en afgift på nikotinprodukter, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om at redegøre for de forventelige fremtidige sundhedsomkostninger som følge af det varige ekstra salg af 23 millioner cigaretter årligt som følge af regeringens forslag om introduktion af en nikotinposeafgift og e-cigaret væskeafgift, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om at indhente en oversigt fra sundhedsmyndighederne over, hvilke sygdomme som der er sundhedsvidenskabelig evidens for, at brugeren sandsynligvis vil udvikle ved varig brug af nikotin i form af nikotinposer, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om at indhente en oversigt fra sundhedsmyndigheder over, hvilke sygdomme som der er sundhedsvidenskabelig evidens for, at brugeren sandsynligvis vil udvikle ved varig rygning af cigaretter sat op mod den alternative brug af nikotinposer, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om at overveje at udforme afgifterne for tobaks- og nikotinprodukter ud fra et hierarki baseret på deres sundhedsskadelige effekter og omkostninger for samfundet, til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om, hvorfor Skatteministeriet ikke afventer den kommende proces med revision af tobaksbeskatningsdirektivet frem for at foregribe begivenhederne ved at etablere en beskatning, der efterfølgende risikerer at skulle ændres, til skatteministeren

Spm. 34

Spm. om at bekræfte, at en revision af tobaksbeskatningsdirektivet kan resultere i et andet beskatningsgrundlag end den af ministeren forslåede afgift, til skatteministeren

Spm. 35

Spm. om at redegøre for det videnskabelig grundlag, der skulle underbygge, at børn og unge begynder at ryge som følge af brugen af nikotinposer, til skatteministeren

Spm. 36

Spm. om en oversigt, der redegør for – og sammenligner – en eventuelt øget risiko for sygdomme som følge af brug af henholdsvis nikotintyggegummi, nikotinposer og snus (nordisk), til skatteministeren

Spm. 37

Spm. om at oversende en udtømmende oversigt indhentet fra Lægemiddelstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen over, hvilke ingredienser der indgår i henholdsvis nikotintyggegummi og tobakssurrogater, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om at kvantificere den forventede grænsehandel med nikotinposer fra henholdsvis Tyskland, Sverige og e-grænsehandel, til skatteministeren

Spm. 39

Spm. om, hvor meget salget af cigaretter alt andet lige forventes at stige som følge af den foreslåede afgift på nikotinprodukter, til skatteministeren

Spm. 40

Spm. om, hvor meget salget af cigaretter alt andet lige samlet forventes at stige som følge af afgiftsstigningerne på andre tobaks- og nikotinprodukter, til skatteministeren

Spm. 41

Spm. om, hvor mange pakker nikotinposer man lovligt kan indføre til Danmark til eget forbrug fra andre EU-lande, til skatteministeren

Spm. 42

Spm. om, hvorfor det efter ministerens opfattelse skal undgås, at danskerne skifter nikotinposer ud med cigaretter, til skatteministeren

Spm. 43

Spm. om at oversende de beregninger, der ligger til grund for vurderingen af, at de administrative omkostninger for erhvervslivet vil udgøre mindre end 4 mio. kr., til skatteministeren

Spm. 44

Spm. om at opliste de typiske ingredienser i henholdsvis nikotinposer og nikotintyggegummi, til skatteministeren

Spm. 45

Spm. om den foreslåede afgift svarer til produkternes negative eksternaliteter, til skatteministeren

Spm. 46

Spm. om ministeren anerkender, at den foreslåede afgift vil ligge på et markant højere niveau end i Norge og Sverige, til skatteministeren

Spm. 47

Spm. om, hvor ofte stempelmærker har været det afgørende bevis for svindel med tobaksprodukter år for år i perioden fra 2000 til i dag, til skatteministeren

Spm. 48

Spm. om kommentar til henvendelsen modtaget den 30/11-21 fra Nikotinbranchen og Philip Morris ApS om stempelmærkeordning på nikotinprodukter, til skatteministeren

Spm. 49

Spm. om at redegøre for de konkurrencemæssige overvejelser bag at foreslå en konkurrenceforvridning mellem produkter, som begge fungerer som alternativ til tobak, idet begge produktkategorier alene indeholder nikotin som det virksomme stof, til skatteministeren

Spm. 50

Spm. om, hvor stor substitution afgiften forventes at skabe mellem almindelige nikotinprodukter underlagt den foreslåede afgift og afgiftsfrie nikotinprodukter, der erhverves som håndkøbsmedicin, til skatteministeren

Spm. 51

Spm., om det vurderes realistisk, at EU indfører samme afgiftsmodel og afgiftsniveau i forbindelse med revideringen af Tobaksbeskatningsdirektivet, til skatteministeren

Spm. 52

Spm. om at oplyse det optimale afgiftsniveau for nikotinposer, hvis lovgivningens fremmeste formål er at sikre folkesundheden, og at der i fremtiden er færre danske unge, der ryger cigaretter, til skatteministeren

Spm. 53

Spm. om, hvad lovforslaget isoleret set betyder for folkesundheden, til skatteministeren

Spm. 54

Spm. om, hvordan producenterne skal kunne omstille deres produktion inden 1. juli 2022, når der potentielt først ligger en bekendtgørelse med specifikationerne for produktionsomstillingen den 1. april 2022, til skatteministeren

Spm. 55

Spm. om ministeren er enig i, at producenter de sidste 12 år har haft mellem 10-13 måneder til at omstille produktionen, når der i tobakslovgivningen har været foretaget tilpasning af pakkedesign, til skatteministeren

Spm. 56

Spm. om, hvor mange der årligt dør af tobaksprodukter, til skatteministeren

Spm. 57

Spm. om, hvorfor man har valgt et afgiftsniveau for nikotinprodukter, der vil medføre en øget grænsehandel på 35 mio. nikotinposer, til skatteministeren

Spm. 58

Spm. om ministeren foretrækker, at forbrugerne køber nikotinposer via illegale kanaler eller lovlige produkter, til skatteministeren

Spm. 59

Spm. om hvilken effekt det vil have på grænsehandel, illegal handel og substitution til tobaksprodukter, hvis der indføres en afgift på nikotinprodukter efter sammen model og niveau som på nikotinholdige væsker, til skatteministeren

Spm. 60

Spm. om at kommentere udtalelserne fra statssekretær Lars Vangen, ”Ut mot snusprisene: - Provoserende” bragt i den norske avis Dagbladet den 25. november 2021, til skatteministeren

Spm. 61

Spm. om, hvorfor de danske skattemyndigheder har konkluderet anderledes end de svenske skattemyndigheder, som har bedre viden og erfaring med produktet, til skatteministeren

Spm. 62

Spm. om ministeren i forarbejdet til afgiftsmodellen og satsen indregnet de specifikke sundhedsomkostninger relateret til den enkelte ryger som en direkte konsekvens af mersalget, til skatteministeren

Spm. 63

Spm. om Danmark kommer tættere på eller længere fra målet om ”ingen børn og unge der ryger i 2030”, til skatteministeren

Spm. 64

Spm. om, hvordan sundhedsmyndighederne forventer, at afgifterne på e-cigaret væsker og nikotinposer vil påvirke rygevaneundersøgelserne, til skatteministeren

Spm. 65

Spm. om at redegøre for sundhedsmyndighedernes vurdering af, hvor mange flere danskere der vil få en rygerelateret sygdom som en direkte konsekvens af mersalget af henholdsvis 8 mio. stk. cigaretter årligt og 23 af mio. stk. cigaretter årligt, til skatteministeren

Spm. 66

Spm. om at indhente statistik fra sundhedsmyndighederne om de 10 mest udbredte rygerelaterede sygdomme, til skatteministeren

Spm. 67

Spm. om, hvor mange flere danskere myndighederne estimerer vil blive udsat for passiv rygning som en direkte følge af de ekstra 23 mio. cigaretter, der vil blive solgt i Danmark som konsekvens af regeringens forslag til afgifter for e-cigaret væsker og nikotinposer, til skatteministeren

Spm. 68

Spm. om at indhente sundhedsmyndighedernes vurdering af, om det er mest hensigtsmæssigt for en rygende KOL-patient at fortsætte med at ryge eller erstatte cigaretterne med nikotinposer, til skatteministeren

Spm. 69

Spm. om at redegøre for forskellene i afgiftsniveauerne for henholdsvis cigaretter, nikotinposer og nikotinholdige væsker til brug i e-cigaretter, til skatteministeren

Spm. 70

Spm. om at redegøre for nødvendigheden af, at afgifter på væsker til e-cigaretter og nikotinposer er markant højere i Danmark end i de øvrige EU-medlemslande, til skatteministeren

Spm. 71

Spm. om baggrunden for, at man fjernede stempelmærker for røgfri tobak i 1992, til skatteministeren

Spm. 72

Spm. om at redegøre for de forventede omkostninger for kontrol- og tilsynsmyndigheder og virksomheder ved indførsel af stempelmærker på røgfri tobak, som skitseret i lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 73

Spm. om at redegøre for det forventede provenu ved indførsel af stempelmærker på røgfri tobak, som skitseret i lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 74

Spm. om det er rimeligt at påføre industrien omkostninger som industrien oplyser, at den foreslåede clean market regel vil betyde, at minimum 1 million dåser røgfri produkter skal hjemtages, fordi det som konsumentvarer med begrænset holdbarhedstid ikke forsvarligt vil kunne returneres til markedet, til skatteministeren

Spm. 75

Spm. om at oplyse og begrunde, hvorvidt de nævnte krav tjener skatte- eller afgiftsmæssige formål m.v., til skatteministeren

Spm. 76

Spm. om, hvorfor ministeren har foreslået en anden afgiftsmodel og et andet afgiftsniveau end gældende for nikotinholdige væsker, og hvorfor ministeren i svar på SAU alm. del - spørgsmål 75 skriver, at ministeren ikke har skiftet holdning til afgiftsmodel, når ministeren nu foreslår en ny afgiftsmodel end den gældende på nikotinholdige væsker, til skatteministeren

Spm. 77

Spm. om, hvorfor der ikke anvendes samme afgiftsmodel og afgiftsniveau for e-cigaretter og nikotinprodukter, idet begge produktkategorier er kendetegnet ved ikke at indeholde tobak, og begge afgiftsmodeller afhænger af nikotinindholdet, til skatteministeren

Spm. 78

Spm., om ministeren vil oversende den fulde korrespondance, som ministeriet har haft med Erhvervsministeriet, Erhvervsstyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 79

Spm., om ministeren er enig i professor Knud Juels sundhedsperspektiv på cigaretter og snus, når han til Sundhedsstyrelsen skriver følgende kommentar til en litteraturgennemgang af helbredskonsekvenserne ved brug af skandinavisk snus: ”Stor risikoforskel mellem snusbrug og rygning. Hvis en person ophører med rygning eller vælger snus isf rygning vil det give en helbredsmæssig gevinst. Hvis sundhedsmæssig ligevægt skal beregnes hvor mange snusere, der går på en ryger. Der har været bud på at snus havde 5% af rygningens skadevirkninger. Dvs. 20 må snuse, hvis der så spares en ryger”, til skatteministeren

Spm. 80

Spm., om det foreslåede afgiftsniveau på nikotinprodukter afspejler professor Knud Juels helbredskonsekvensvurdering af, at skadevirkningen af snus kun er 5 pct. af skadesvirkning af cigaretter, som han har givet som kommentar til en litteraturgennemgang af helbredskonsekvenserne ved brug af skandinavisk snus til Sundhedsstyrelsen, til skatteministeren

Spm. 81

Spm., om der blot er ét eksempel på et marked, hvor brug af røgfri nikotinholdige produkter har ledt til øget brug af røgtobak, til skatteministeren

Spm. 82

Spm., om Kommissionen kan sætte et nationalt tiltag i bero, hvis det nationale tiltag vedrører kommende harmoniseringstiltag, som det eksempelvis er tilfældet med hensyn til afgiftsordninger for nikotinprodukter, til skatteministeren

Spm. 83

Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/12-21 fra Philip Morris Danmark om præsentation til foretræde den 9. december 2021, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.