L 7 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og ligningsloven. (Kompetence til godkendelse af oplysningsskemaet m.v., regnskabsføring i fremmed valuta for visse udenlandske kulbrinteskattepligtige, lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation i visse rent danske situationer, justering af straffebestemmelsen om indgivelse af land for land-rapport, beskatning af lejeindtægter ved udlejning af helårsbolig og godkendelse af små patientforeninger for sjældne sygdomme som almenvelgørende foreninger m.v.).

Med lovforslaget foreslås det bl.a. at lempe den såkaldte transfer pricing-dokumentation, så det ikke går videre end det, der følger af EU-retten. Endvidere foreslås en række ændringer af skattekontrolloven, herunder bl.a. at kompetencen til at fastsætte indholdet i oplysningsskemaet overlades til Skatteforvaltningen, og at visse kulbrintebeskatte selskaber fremover vil kunne afregne deres skattemæssige årsregnskab i fremmed valuta. Derudover foreslås en række mindre justeringer, der skal skabe bedre overblik over skattemæssige konsekvenser for personer, der korttidsudlejer helårsboliger. Endelig forslås det at fastsætte lempeligere regler for godkendelse af små patientforeninger for sjældne sygdomme som almenvelgørende foreninger. Loven er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesregler.

Fremsat den: 6. oktober 2021. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Lovudkast, fra Skatteministeriet
Oversendelsesbrev (pdf-version)
Høringsbrev (pdf-version)
Høringsliste (pdf-version)
Resumé (pdf-version)
Forslag til ændring af skattekontrolloven og ligningsloven (pdf-version)

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Revideret eksempel 3 i bemærkningerne til lovforslaget § 2, nr. 4, fra skatteministeren

Bilag 8

Henvendelse af 11/11-21 fra KPMG Acor Tax om spørgsmål til § 1, nr. 9, nr. 6)

Bilag 9

Betænkning afgivet den 11. november 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om en uddybende redegørelse for baggrunden for forslaget om at tillade regnskabsføring i fremmed valuta for visse udenlandske kulbrinteskattepligtige, til skatteministeren

Spm. 2

Spm., om listen over situationer, hvor der fortsat skal udarbejdes transfer pricing-dokumentation, er fyldestgørende, til skatteministeren

Spm. 3

Spm., om udformningen af lovforslaget som en generel lempelse med et væld af undtagelser er mere hensigtsmæssig end et lovforslag, der entydigt beskriver, hvilke situationer der er undtaget fra de nuværende dokumentationsregler, til skatteministeren

Spm. 4

Spm., om ministeren vil stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvorved den del af lovforslaget, som omhandler regnskabsføring i fremmed valuta for visse udenlandske kulbrinteskattepligtige, udskilles i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvad der menes, når det fsva. forslaget om at tillade regnskabsføring i fremmed valuta for visse udenlandske kulbrinteskattepligtige på s. 6 i lovforslagets anføres, at ”Den byrde, dette er for virksomhederne, kan være en hindring for den frie etableringsret, jf. TEUF art. 49-55”, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorvidt det også er en hindring for den frie etableringsret for alle andre typer virksomheder, der ønsker at etablere sig i Danmark, men som ikke er kulbrinteskattepligtige, at de skal opgøre deres regnskab i danske kroner, til skatteministeren

Spm. 7

Spm., om virksomheder fremadrettet vil kunne udarbejde deres regnskab i Kinesisk yuan eller Emiratisk Dirham, til skatteministeren

Spm. 8

Spm., om den foreslåede lempelse for transfer pricing-dokumentationen kan udvides til også at omfatte transaktioner mellem koncernforbundne selskaber, hvor det ene selskab er placeret i Danmark, mens det andet selskab er placeret i et land med en højere selskabsbeskatning end i Danmark, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvordan Skatteforvaltningen også fremadrettet vil sikre, at oplysningsskemaet er så gennemskueligt og enkelt som muligt, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvem der fremover skal godkende oplysningsskemaet, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelsen af 11/11-21 fra KPMG Acor Tax om spørgsmål til § 1, nr. 9, nr. 6), til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.