L 8 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og selskabsskatteloven. (Beskatningstidspunktet for visse beløb modtaget i henhold til en covid-19-hjælpepakke og for visse erstatninger og kompensationer som følge af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink og særregel om beskatning af andelsforeninger med minkavlere m.v. som medlemmer).

Efter gældende regler kan det være usikkert, på hvilket tidspunkt der skal ske beskatning af beløb modtaget i henhold til covid-19-hjælpepakker og forskud på erstatninger og kompensationer modtaget som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink. Med lovforslaget foreslås det derfor, at modtagerne kan vælge mellem at medregne beløbet til beskatning i det år, hvor beløbet af modtaget, eller at udskyde beskatningen, dog højst til det indkomstår, hvor der træffes afgørelse om retten til beløbet. Derudover forslås det at muliggøre, at andelsforeninger med minkavlere m.v. som medlemmer kan opretholde adgangen til at blive beskattet som andelsforeninger i perioden frem til, at der træffes afgørelse om erstatning eller kompensation til foreningerne.

Fremsat den: 6. oktober 2021. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 21. december 2021. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 2611 af 28. december 2021

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 25/10-21 fra FSR - danske revisorer om beskatningstidspunktet for covid-19-kompensationer modtaget i indkomståret 2020

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Meddelelse om udskudt betænkningsafgivelse

Bilag 8

Henvendelse af 6/12-21 fra KPMG Acor Tax om det nye begreb "skattefri indkomst" (til erstatning af den "ikke-erhvervsmæssige indkomst") ikke omfatter urealiserede værdireguleringer på foreningens formueaktiver

Bilag 9

Meddelelse om udskudt betænkningsafgivelse

Bilag 10

2. udkast til betænkning

Bilag 11

Betænkning afgivet den 14. december 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/10-21 fra FSR - danske revisorer om beskatningstidspunktet for covid-19-kompensationer modtaget i indkomståret 2020, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om den manglende mulighed for at indtægtsføre kompensationer og erstatninger til minkerhvervet til 2020 de facto medfører en ekstra skatteregning for en del tidligere avlere, hvormed de ikke opnår fuld erstatning, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvorfor Skatteministeriet i høringsskemaet har påpeget, at det kan være EU statsstøttestridigt, at indarbejde en hjemmel til valgfri indtægtsførelse af udbetalingerne i henholdsvis 2020 eller 2021, når acontoudbetalinger og øvrige udbetalinger efter Covid-19 hjælpepakkerne ikke er EU statsstøttestridigt, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at bekræfte, at det med behandlingen af lovforslaget vil være en meget kærkommen lejlighed til at fastsætte beskatningstidspunktet for de endelige erstatnings- og kompensationsbeløb efter lov om aflivning og midlertidigt forbud mod hold af mink, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at bekræfte, at de tidligere minkavlere kan anses for at drive aktiv virksomhed i skattemæssig forstand efter f.eks. bestemmelserne i aktieavancebeskatningslovens § 34 m.v., til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at bekræfte, at manglende anvendelse af ejendomme til minkerhverv i perioden indtil endelig afklaring af erstatnings- og kompensationsspørgsmålet, ikke kan medføre, at ejendommene omvurderes i denne periode, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at bekræfte, at andelsforeninger kan anses for at opfylde kravet til det kooperative formål helt frem til den endelige opløsning, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvorvidt det er Skatteministeriets egen vurdering, at en ændring af beskatningstidspunktet for udbetalinger, der vedrører 2020, vil udgøre statsstøtte, eller om Skatteministeriet har været i dialog med Kommissionen herom, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 8 - svar på spm. 8 (pdf-version)
SAU L 8 - svar på spm. 3 (pdf-version)

Spm. 9

Spm. om, hvorfor princippet ikke lægges til grund for regulering af beskatningstidspunktet for erstatninger m.v., til skatteministeren
SAU L 8 - svar på spm. 9 (pdf-version)
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)

Spm. 10

Spm. om, hvorvidt det fortsat er ministerens opfattelse, at anvendelsen af de almindeligt gældende skatteregler ikke strider med den politisk aftale af 25. januar 2021 om fuld erstatning til minkavlere m.fl., til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 8 - svar på spm. 10 (pdf-version)
SAU L 8 - svar på spm. 2 (pdf-version)

Spm. 11

Spm. om minkerstatninger m.v. der endnu ikke er udbetalt delvist/aconto i 2020, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om at bekræfte, at udbetalinger – skattemæssigt – allerede bør kunne indtægtsføres tilbage til 2020 , til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 8 - svar på spm. 12 (pdf-version)

Spm. 13

Spm. om at bekræfte, at lovgivningen bør ændres, således at erstatninger for bygninger, driftsmidler m.v. kan indtægtsføres i 2020, selv om erstatningsudbetalingerne først finder sted i 2021 eller senere, til skatteministeren
SAU L 8 - svar på spm. 13 (pdf-version)
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)

Spm. 14

Spm. om at stille ændringsforslag, så der indføres hjemmel til valgfri indtægtsførsel til indkomståret 2020 af alle erstatningsbeløb m.v., der vedrører minkforbuddet i 2020, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om / MFU spm. om kommentar til henvendelsen af 6/12-21 fra KPMG Acor Tax om det nye begreb "skattefri indkomst" (til erstatning af den "ikke-erhvervsmæssige indkomst") ikke omfatter urealiserede værdireguleringer på foreningens formueaktiver, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 8 - svar på spm. 15 (pdf-version)

Spm. 16

Spm. om minkavlere med indkomstår som ikke følger kalenderåret, også er omfattet af det ændringsforslag, som ministeren har ydet teknisk bistand til, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 8 - svar på spm. 16 (pdf-version)

Spm. 17

Spm. om at præcisere i bemærkningerne til ændringsforslagene, at ”mistet indtægter” også omfatter værdien af varelager, til skatteministeren
SAU L 8 - svar på spm. 17 (pdf-version)
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.