L 221 Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven. (Skærpede krav til og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak).

Med lovforslaget foreslås det at indføre et forbud mod salg af cigaretter og røgtobak med stempelmærker med ”gammel” afgift 3 måneder efter, at en afgiftsforhøjelse er trådt i kraft. Endvidere foreslås det at indføre bødestraf for grossister og detailhandlere m.v. for salg og opbevaring af cigaretter og røgtobak med ”gamle” stempelmærker efter de fastsatte frister på henholdsvis 3 måneder for salg og 4 måneder for opbevaring efter afgiftsforhøjelsen. Lovforslaget udmønter dele af regeringens handleplan om skærpede krav og styrket kontrol med handel af tobak.

Fremsat den: 28. april 2021. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 3. juni 2021. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1183 af 8. juni 2021

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema (pdf-version)
Følgebrev (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

Bilag 2

Kopi af svar på SAU alm. del - spm. 351, 399 og 404 om foretræde fra JTI Danmak vedrørende skærpede krav og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 351 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 399 (pdf-version)
SAU alm. del - endeligt svar på spm. 404 (pdf-version)

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Henvendelse af 19/5-21 fra British American Tobacco og Philip Morris International om lovforslagets bestemmelser om forbud mod opbevaring af varer efter 4 uger

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 27. maj 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at stille ændringsforslag, således at røgtobak ikke omfattes af bestemmelserne om, at varer med gamle stempelmærker, kun må sælges i 3 måneder efter en afgiftsforhøjelse, da de har en langt lavere omsætningshastighed end cigaretter, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om røgtobak skal være omfattet af samme ”clean-market” regler som cigaretter, når røgtobak har langt lavere omsætningshastighed end de fabriksfremstillede cigaretter, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om der ifølge ministeren er tilstrækkeligt med sanktionsmuligheder i forhold til at undgå, at producenter/importører kan blive ved med at smide varer med gamle banderoler på markedet lang tid efter, at afgiftsforhøjelsen er trådt i kraft, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ministeren kan give håndslag på, at lovforslaget sikrer, at der fra midten af 2022 ikke kan købes cigaretter som i gennemsnit er billigere end 60 kr. pr. pakke i overensstemmelse med den politiske intention, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at redegøre for konsekvenserne ved, at grossister og detailhandlen får 3 måneder til at fjerne cigaretter og røgtobak med gamle stempelmærker fra deres lagre frem for de foreslåede 4 uger efter forbuddet af salg af produkter med gamle stempelmærker, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redegøre for, hvilke analyser og vurderinger der ligger til grund for ministeriets vurdering af, at 4 uger er tilstrækkeligt for grossister og detailhandlen til at få cigaretter og røgtobak med gamle stempelmærker fjernet fra detailhandlens lagre i hele Danmark, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at redegøre for detaljerne i vurderingen af de erhvervsøkonomiske konsekvenser af forslaget om, at grossister og detailhandlen skal have fjernet cigaretter og røgtobak med gamle stempelmærker fra deres lagre senest 4 uger efter forbud af salg af produkter med gamle stempelmærker, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvor mange detailhandelslagre der skal tømmes på 4 uger før, at cigaretter og røgtobak med gamle stempelmærker kun er opbevaret hos autoriserede oplagshaver, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag, der giver grossister og detailhandel 3 måneder efter forbud af salg af produkter med gamle stempelmærker til at fjerne cigaretter og røgtobak med gamle stempelmærker fra detailhandlens lagre, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvorfor det foreslås at afskaffe loftet for mængden af stempelmærker, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvor mange stempelmærker en tobaksproducent maksimalt kan købe resten af 2021, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om ministeren vil garantere, at man lemper reguleringen af tobaksproducenterne ved at fjerne loftet over køb af stempelmærker, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om at bekræfte, at såfremt lovforslaget vedtages vil det forlænge perioden med billige cigaretter helt frem til den 1. april 2022, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om, hvordan det forventes, at prisniveauet udvikler sig efter den 1. april 2022, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om ministeren kan garantere, at afskaffelsen af loftet på køb stempelmærker ikke vil have den konsekvens, at producenter dumper prisen på cigaretter frem mod den 1. april 2022, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om, hvordan en eventuel prisnedgang som følge af lempelser i værnsreglerne inden den 1. april 2022 harmonerer med Sundhedsministeriets målsætning om færre rygere, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om der i forbindelse med afgiftsstigninger på tobak siden 2000, har været lignende udfordringer, hvor loftet for stempelmærker har været overvejet fjernet, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om at oversende de erfaringer som ligger til grund for, at ministeren forslår et nybrud ved at fjerne loftet for stempelmærker i værnsreglerne forud for en afgiftsstigning, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, hvilke effekter på priserne på cigaretter, som en fjernelse af loftet på 5 pct. vil have op til afgiftsstigningens fulde gennemslag den 1. april 2022, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om ministeren vurderer, at en komplet ændring af værnsreglerne ca. halvvejs i overgangsfasen ikke vil have negative konsekvenser for målet om at nedbringe antallet af rygere, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, hvorfor ministeren vil fjerne reglen om et 5 pct. loft i købet af stempelmærker når styrelsen kan påvise at loftet virker, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om ministeren ikke længere mener, at det er godt arbejde, siden ministeren vil fjerne loftet, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om Skattestyrelsen fortsat kan opkræve regninger fra tobaksproducenterne, hvis ministeren fjerner loftet for stempelmærker på 5 pct., til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om at redegøre nærmere for, hvori ”konkurrencefordrejning” består og oversende eventuelle bemærkninger fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der redegøre for dette, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om at redegøre for, at ifølge ministeren er årsagen til ophævelsen af hamstringsreglen, at den ”kan fordreje konkurrencen mellem producenterne på baggrund af de seneste ændringer i producenternes markedsandele” om dette indebærer, at den gældende lovgivning med et 5 pct. loft er konkurrenceforvridendeifølge, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om, hvorfor ministeren ikke længere ønsker at sænke kvoten, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om at oversende alle bemærkninger fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Justitsministeriet angående det lovforberedende arbejde med afgiftsstigningen vedtaget i 2019 og det konkurrencemæssige aspekt, til skatteministeren

Spm. 28

Spørgsmålet er taget tilbage

Spm. 29

Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/5-21 fra British American Tobacco og Philip Morris International om lovforslagets bestemmelser om forbud mod opbevaring af varer efter 4 uger, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.