L 211 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (EU-retlig tilpasning af foreningsbeskatningen, justering af reglerne for investeringsinstitutters beskatning af udbytte fra danske aktier, skattefritagelse af selvejende plejehjem og plejeboliger, forhøjelse af det skattefri bundfradrag for ydelser fra sociale fonde m.v., indberetning af udbytter af aktier m.v. registreret i en dansk værdipapircentral og kontoført af en udenlandsk kontofører og ændringer som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink m.v.).

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 14. april 2021. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

Bilag 2

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Supplerende høringsskema - nye elementer (pdf-version)
Høringssvar vedr. nye elementer (pdf-version)

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Udkast til program for ekspertmøde om L 211

Bilag 5

Revideret udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 7

Program for ekspertmøde om L 211

Bilag 8

Henvendelse af 4/5-21 fra FSR - danske revisorer om opfølgende spørgsmål til lovforslaget

Bilag 9

Oplæg fra DI anvendt under ekspertmøde den 6. maj 2021

Bilag 10

Oplæg fra Dansk Aktionærforening anvendt under ekspertmøde den 6. maj 2021

Bilag 11

Oplæg fra Finans Danmark anvendt under ekspertmøde den 6. maj 2021

Bilag 12

Henvendelse af 12/5-21 fra KPMG Acor Tax om genoptagelses- og forældelsesfrister vedrørende den EU-retlige tilpasning af foreningsbeskatningen

Bilag 13

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 14

Plancher fra Skatteministeriets teknisk gennemgang i udvalget den 18. maj 2021

Bilag 15

Henvendelse af 18/5-21 fra KPMG Acor Tax om forskellige forældelsesfrister for danske og udenlandske foreninger

Bilag 16

1. udkast til betænkning

Bilag 17

Betænkning afgivet den 20. maj 2021

Bilag 18

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 19

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 26. maj 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorfor man har valgt at hæve skatten på de danske investeringsinstitutter, når retsstillingen ikke synes at være endeligt afklaret, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om ministeren også kunne have valgt at løse EU-problemet ved at fritage udenlandske minimumsbeskattede investeringsinstitutter fra kildeskat på udbytter fra danske selskaber, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at liste fondskoderne på de 7 udenlandske enheder, der har anmeldt sig som minimumsbeskattede investeringsinstitutter, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvor meget danske selskaber i årene 2018 til 2020 har udbetalt i udbytte til de 7 udenlandske enheder, der har anmeldt sig som minimumsbeskattede investeringsinstitutter i 2021, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvor mange midler de 7 udenlandske enheder, der har anmeldt sig som minimumsbeskattede investeringsinstitutter i 2021, har investeret i danske selskaber, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvor meget danske selskaber i årene 2018 til 2020 har udbetalt i udbytte til de 857 indenlandske enheder, der har anmeldt sig som minimumsbeskattede investeringsinstitutter i 2021, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvor mange midler de indenlandske enheder, der har anmeldt sig som minimumsbeskattede investeringsinstitutter, har investeret i danske selskaber i henholdsvis 2018, 2019 og 2020, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, meget danske husholdninger har betalt i aktieindkomstskat som følge af afkast fra beviser i minimumsbeskattede investeringsinstitutter i henholdsvis 2018, 2019 og 2020, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvor meget danske husholdninger har betalt i aktieindkomstskat som følge af afkast fra beviser i investeringsinstitutter i henholdsvis 2018, 2019 og 2020, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvor meget danske husholdninger har betalt i skat som følge af afkast fra beviser i minimumsbeskattede investeringsinstitutter i henholdsvis 2019 og 2020, der er indskudt på en aktiesparekonto, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvor meget danske husholdninger har betalt i skat som følge af afkast fra beviser i investeringsinstitutter i henholdsvis 2019 og 2020, der er indskudt på en aktiesparekonto, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om, hvor meget danske selskaber har udbetalt i udbytte til minimumsbeskattede investeringsinstitutter i henholdsvis 2018, 2019 og 2020, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om der er tilfælde, hvor skærpelsen af beskatningen af de danske minimumsbeskattede investeringsforeninger også skærper beskatningen af afkastet fra danske husholdningers pensionsopsparing, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om at det ikke er muligt at lempe beskatningen af de danske investorer i de danske investeringsinstitutter m.v., til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om, hvor mange EU- og EØS-lande der opkræver kildeskat på udbytter fra deres selskaber til danske minimumsbeskattede investeringsinstitutter, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om det på anden måde er muligt at tilvejebringe et skøn, evt. via oplysninger fra VP, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvorledes ministeren er kommet frem til skønnet for det strukturelle niveau for udbytteskatter, betalt til udenlandske investorer på 0,13 pct. af BNP, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om at stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, så den del, der handler om justering af reglerne for investeringsinstitutters beskatning af udbytte fra danske aktier, udskilles til et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/5-21 fra FSR - danske revisorer om opfølgende spørgsmål til lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om, hvilken betydning lovforslaget har for vilkårene for aktiesparekontoen og for investorer, der har en aktiesparekonto, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om at foretage provenuberegninger af de alternative løsningsmodeller til justering af investeringsinstitutters beskatning af udbytte fra danske aktier, der foreslås af høringsparterne, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om at oversende et notat, der beskriver investeringsmulighederne for private småinvestorer, der gerne vil investere i danske aktier, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om, i hvilket omfang det med lovforslaget vil være muligt for personer i nulskattelande i stedet for de nuværende 27 pct. beskatning fremover via en investeringsforening nu at få denne beskatning til at falde til 15 pct., til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om, hvilke mulige løsninger der kan sikre, at personer i nulskattelande ikke fremover med lovforslaget får øgede muligheden for at betale mindre end 27 pct. i udbytteskat, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om kommentar til DI's oplæg fra ekspertmøde den 6. maj 2021, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om kommentar til Dansk Aktionærforening's oplæg fra ekspertmøde den 6. maj 2021, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om kommentar til Finans Danmark's oplæg fra ekspertmøde den 6. maj 2021, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/5-21 fra KPMG Acor Tax om genoptagelses- og forældelsesfrister vedrørende den EU-retlige tilpasning af foreningsbeskatningen, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om at indføre en udbyttetillægsskat, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/5-21 fra KPMG Acor Tax om forskellige forældelsesfrister for danske og udenlandske foreninger, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om, hvor mange danskere der har investeret for henholdsvis maksimalt 50.000 kr., 100.000 kr., 250.000 og 500.000 kr. i en dansk investeringsforening, herunder via deres pensionsopsparing, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om, hvordan den foreslåede merbeskatning af danske investeringsforeninger vil påvirke danske privatinvestorers og småsparernes risikospredning, til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om at vurdere det samfundsøkonomiske tab ved lavere risikospredning og en større grad af investering i enkeltaktier som følge af den foreslåede højere beskatning på investeringsforeninger, til skatteministeren

Spm. 34

Spm. om at redegøre for henholdsvis den gennemsnitlige og typiske investor i danske aktier gennem danske investeringsforeninger, som påvirkes af skattestigningen, til skatteministeren

Spm. 35

Spm. om at redegøre for mindreprovenuet og de samfundsøkonomiske konsekvenser ved at fritage minimumsbeskattede udenlandske investeringsforeninger for udbytteskat i tråd med de regler, der i dag gælder for danske investeringsforeninger, til skatteministeren

Spm. 36

Spm. om at redegøre for de internationale erfaringer med at fritage udenlandske CIVs for udbyttebeskatning, til skatteministeren

Spm. 37

Spm. om at redegøre for de forventede adfærdseffekter af lovforslaget om øget beskatning af danske investeringsforeninger, herunder på arbejdsudbuddet, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om at redegøre for udviklingen i udenlandske direkte porteføljeinvesteringer i henholdsvis Sverige, Norge og Finland fra 5 år inden de afskaffede udbyttebeskatningen på udenlandske CIVS frem til i dag, til skatteministeren

Spm. 39

Spm. om, hvilke incitamenter udenlandske private investorer vil have for at flytte deres direkte porteføljeinvesteringer til investeringsforeninger (som opkræver omkostninger), såfremt investeringsforeningerne fritages for dansk udbytteskat, til skatteministeren

Spm. 40

Spm. om, i hvilke omfang den danske stat har givet kredit til danske skatteydere for betalt udenlandsk udbytteskat i lande, hvor udbytteskatten for udenlandske investeringsforeninger er afskaffet, til skatteministeren

Spm. 41

Spm. om at redegøre for skatteprocenten, såfremt der gennemføres en provenuneutral omlægning med ensartet udbyttebeskatning på danske og udenlandske investeringsforeninger, til skatteministeren

Spm. 42

L 211 - svar på spm. 42 om at redegøre nærmere for vurderingen af, at en eventuel skattefritagelse af (minimumsbeskattede) udenlandske investeringsinstitutter ikke kan forbeholdes investeringsinstitutter i andre EU-lande, fra skatteministeren
Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 211 - svar på spm. 42 (pdf-version)

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.