L 10 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Omgåelse af udbyttebeskatning, gennemstrømningsselskaber og ledelsens sæde)

Lovforslaget går ud på at sikre, a) at de danske regler om indeholdelse af kildeskat på udbytter ikke omgås ved koncerninterne omstruktureringer, hvor skattepligtige udbytter ”veksles” til skattefri betaling på gæld, b) at udenlandske selskaber ikke benytter danske gennemstrømningsselskaber til at omgå andre landes beskatning af udbytter, og c) at alle selskaber og foreninger er omfattet af fuld dansk skattepligt, hvis de enten er registreret her i landet eller har ledelsens sæde her i landet.

Forslagene om kildeskat på udbytter ved koncerninterne omstruktureringer og fuld skattepligt ved registrering eller ledelsens sæde her i landet har alle karakter af værnsregler, som skal forhindre utilsigtede provenutab.

Loven træder som udgangspunkt i kraft den 15. december 2012. Dog har bestemmelserne om omgåelse af udbyttebeskatning virkning fra tidspunktet for fremsættelsen af lovforslaget for at forhindre spekulation.

Fremsat den: 3. oktober 2012. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 14. december 2012. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1254 af 18. december 2012

Bilag

Bilag 1

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (omgåelse af udbyttebeskatning, gennemstrømningsselskaber og ledelsens sæde)
Resumé
Lovforslag
Oversendelsesskrivelse til SAU

Bilag 2

Henvendelse af 31/10-12 fra DVCA

Bilag 3

Høringssvar, fra Skatteministeriet
Høringssvar 2 DOK11432003.PDF
Høringssvar 1 DOK11431976.PDF
Høringssvar_oversendelsesskrivelse DOK11431858

Bilag 4

Høringsskema, fra skatteministeren

Bilag 5

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Teknisk gennemgang af lovforslaget onsdag den 28/11-12, kl. 11.15.

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Plancher, som blev anvendt ved den tekniske gennemgang af lovforslaget den 28. november 2012, fra skatteministeren
Oversendelsesskrivelse SAU - vedr. plancher [DOK11566056]
Power points til teknisk gennemgang - Endelig udgave [DOK11565926].PPT

Bilag 9

Henvendelse af 26/11-12 fra Bech-Bruun

Bilag 10

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 11

Henvendelse af 30/10-12 fra DVCA

Bilag 12

Henvendelse af 30/10-12 fra DVCA
20122711_Comparative analysis Denmark Sweden Norway and UK
Komparativ analyse
Oversendelsesbrev_Ernst And Young

Bilag 13

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 31/10-12 fra DVCA

Bilag 14

Henvendelse af 30/11-12 fra DVCA
Notat om L 10 27 november 2012
Oversendelsesbrev_L10 analysen

Bilag 15

2. udkast til betænkning

Bilag 16

Henvendelse af 30/11-12 fra PWC
L10 tilladelsesmodel - beskrivelse
L10 tilladelsesmodel - følgebrev

Bilag 17

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 26/11-12 fra Bech-Bruun

Bilag 18

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 30/10-12 fra DVCA

Bilag 19

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 30/10-12 fra DVCA

Bilag 20

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 30/11-12 fra DVCA

Bilag 21

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 30/11-12 fra PWC

Bilag 22

Skatteministerens kommentarer til høringssvar af 30. november 2012 fra Danmarks Advokater
Danske Advokater - høringssvar L 10
Høringssvar - Danmarks Skatteadvokater DOK11599174

Bilag 23

Betænkning afgivet den 5. december 2012

Bilag 24

Henvendelse af 7/12-12 fra Ernst & Young

Bilag 25

Henvendelse af 10/12-12 fra FSR-danske revisorer

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorfor der er gået så lang tid uden lukning af hullet vedrørende gennemstrømningsselskaber, til skatteministeren
Svar på spm 1 DOK11522676
Spørgsmål 1 på L 10

Spm. 2

Spm. om, hvordan lovforslaget lever op til regeringsgrundlaget og ambitionen om, at udenlandske investeringer i Danmark skal øges, og at der skal skabes arbejdspladser i Danmark – ikke i udlandet, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 10
Svar på spm 2 DOK11536590

Spm. 3

Spm. om ministeren er enig i, at lovforslaget kan medføre, at nogle investorer bliver beskattet af avancer i medfør af lovforslaget, til skatteministeren
Svar på spm 3 DOK11538895
Spørgsmål 3 på L 10

Spm. 4

Spm. om ministeren kan afvise, at kildeskatteprocenten i lovforslaget kan medføre, at nogle investorer får en effektiv skatteprocent på over 100, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 10
Svar på spm 4 DOK11540904

Spm. 5

Spm. om ministeren kan af- eller bekræfte, at kapitalfonde har været et højt prioriteret fokusområde for Skatteministeriet og har været det siden 2007, til skatteministeren
Svar på spm 5 DOK11545198
Spørgsmål 5 på L 10

Spm. 6

Spm. om ministeren er enig i, at investorerne uanset ejerandelen af kapitalfonden i en udenlandsk kapitalfond med f.eks. et svensk holdingselskab, der er helejer af den danske virksomhed, ikke bliver ramt af dette lovforslag, til skatteministeren
Spørgsmål 6 på L 10
Svar på spm 6 DOK11545258

Spm. 7

Spm. om ministeren er enig i, at lovforslaget påvirker investeringerne ind i Danmark negativt, til skatteministeren
Svar på spm 7 DOK11545293
Spørgsmål 7 på L 10

Spm. 8

Spm. om ministeren er enig i, at kapitalfondsejede selskaber ikke kan optimere forholdet mellem gæld og egenkapital uden at ifalde beskatning efter lovforslaget, til skatteministeren
Spørgsmål 8 på L 10
Svar på spm 8 DOK11546194

Spm. 9

Spm. om at oversende tal for, hvorledes antallet af ansatte i kapitalfondsejede selskaber i Danmark har udviklet sig sammenlignet med den private sektor generelt i 2011, til skatteministeren
Svar på spm 9 DOK11545265
Spørgsmål 9 på L 10

Spm. 10

Spm. om at oversende tal for danske pensionskassers afkast på investeringer i kapitalfonde i Danmark, til skatteministeren
Spørgsmål 10 på L 10
Svar på spm 10 (DOK11545265) (DOR11547202) DOK11553813

Spm. 11

Spm. om regeringen har truffet beslutning om, hvorvidt udenlandske investorers afkast i form af udbytte på investeringer i kapital- og venturefonde alene skal beskattes i investorernes bopælsstat, til skatteministeren
Spørgsmål 11 på L 10
Svar på spm 11 DOK11547653

Spm. 12

Spm. om at beskrive konsekvenserne af lovforslaget for den statsgaranterede fund-of-funds, Dansk Vækstkapital (DVK), til skatteministeren
Svar på spm 12 DOK11548336
Spørgsmål 12 på L 10

Spm. 13

Spm. om at redegøre for, om det virkelig er nødvendigt at ramme så bredt, som man gør med de foreslåede regler, til skatteministeren
Spørgsmål 13 på L 10
Svar på spm 13 DOK11550319

Spm. 14

Spm. om at redegøre for, om de foreslåede regler er helt på linje med lovgivningen i Norge, Sverige, Tyskland og øvrige lande, vi konkurrerer og sammenligner os med, til skatteministeren
Svar på spm 14 DOK11550453
Spørgsmål 14 på L 10

Spm. 15

Spm., om den i lovforslaget omtalte praksis til trods for længere tids granskning er helt ny viden for SKAT, og derfor kan karakteriseres som et skattehul, til skatteministeren
Spørgsmål 15 på L 10
Svar på spm 15 DOK11555624

Spm. 16

Spm. om ministeren kan bekræfte, at lovforslaget fremgik af regeringens lovprogram dagen før fremsættelsen, til skatteministeren
Svar på spm 16 DOK11555926
Spørgsmål 16 på L 10

Spm. 17

Spm. om at bekræfte, at de foreslåede regler indebærer, at Danmark beskatter hårdere end andre lande, vi normalt sammenligner os med, til skatteministeren
Spørgsmål 17 på L 10
Svar på spm 17 DOK11556073

Spm. 18

Spm. om, hvis ministeren skulle børsnotere sit eget selskab, ville ministeren forsøge at sælge det 100 pct. på børsen med det samme, til skatteministeren
Svar på spm 18 DOK11556107
Spørgsmål 18 på L 10

Spm. 19

Spm. om ministeren ikke vil medgive, at ministerens forslag nævnt i svaret på spørgsmål 3 ikke er mulig at gennemføre i praksis, til skatteministeren
Spørgsmål 19 på L 10
Svar på spm. 19 [DOK11584149]

Spm. 20

Spm. om ministeren kan bekræfte, at kapitalfonde skaber arbejdspladser i Danmark, til skatteministeren
Spørgsmål 20 på L 10
Svar på spm. 20 [DOK11587380]

Spm. 21

Spm. om ministeren stadig vil afvise, at L 10 kan medføre en effektiv skat på over 100 pct. for kapitalfondes investorer, til skatteministeren
Svar på spm. 21 [DOK11595739]
Spørgsmål 21 på L 10

Spm. 22

Spm. om ministeren kan besvare spørgsmål 7 igen med den nye viden, som notatet udarbejdet af Copenhagen Economics, Corit Advisory og Kromann Reumert giver (oversendt til udvalget den 30. november 2012), til skatteministeren
Spørgsmål 22 på L 10
Svar på spm. 22 [DOK11595862]

Spm. 23

Spm. om ministeren har rådført sig med Erhvervs- og Vækstministeriet og Dansk Vækstkapital, førend ministeren svarede på spørgsmål 12, til skatteministeren
Svar på spm. 23 [DOK11584162]
Spørgsmål 23 på L 10

Spm. 24

Spm. om ministeren ikke er enig i, at udenlandske kapitalfonde ikke rammes af L 10, fordi de typisk har et mellemholdingselskab udenfor Danmark, som ejer et driftsselskab i Danmark, til skatteministeren
Spørgsmål 24 på L 10
Svar på spm. 24 [DOK11587626]

Spm. 25

Spm. om hvorfor ønsker Danmark så at tilegne sig beskatningsretten for reelle aktieavancer for udenlandske investorer, blot fordi det ejes via et holdingselskab, til skatteministeren
Svar på spm. 25 [DOK11584164]
Spørgsmål 25 på L 10

Spm. 26

Spm. om, at branchen har fremført, at holdingselskaberne benyttes dels pga. af reglerne om selvfinansiering og fordi investorer ellers fratages muligheden for at indkapsle garantier ved et salg, til skatteministeren
Spørgsmål 26 på L 10
Svar på spm. 26 [DOK11584178]

Spm. 27

Spm. om, hvorfor ministeren så ønsker at forhindre brug af et holdingselskab ved investeringer, til skatteministeren
Spørgsmål 27 på L 10
Svar på spm. 27 [DOK11588783]

Spm. 28

Spm., om ministeren kan oplyse om, i hvor mange tilfælde SKAT har lignet sager vedrørende kapitalfonde siden 2009, til skatteministeren
Svar på spm 28 DOK11602453
Spørgsmål 28 på L 10

Spm. 29

Spm. om ministeren kan give en udtømmende redegørelse for hændelsesforløbet omkring den sag, der jf. ministerens svar på spørgsmål 5 gav anledning til en såkaldt early warning i juli 2012, til skatteministeren
Spørgsmål 29 på L 10
Bilag til spm. 29 [DOK11596826]
Svar på spm. 29 [DOK11590466]

Spm. 30

Spm. om ministeren kan oversende samtlige akter under j.nr. 2011-540-0197 fra perioden 1. maj og frem til 1. juli 2012, til skatteministeren
Spørgsmål 30 på L 10
Svar på spm. 30 [DOK11591083]
Bilag til spm. 30 [DOK11596831].PDF

Spm. 31

Spm. om ministeren kan bekræfte, at der på intet tidspunkt forud for den omtalte early warning, har foreligget viden eller mistanke om sager magen til eller lignende den sag, til skatteministeren
Svar på spm 31 DOK11602650
Spørgsmål 31 på L 10

Spm. 32

Spm. om ministeren kan bekræfte, at forarbejdet til skattereformen i foråret 2012, ikke afstedkom oplysninger om sager, der foranledigede mistanke om udnyttelse af såkaldte ’skattehuller’, til skatteministeren
Spørgsmål 32 på L 10
Svar på spm. 32 [DOK11592568]

Spm. 33

Spm. om ministeren kan bekræfte, at der ikke i nogen af de øvrige af SKAT lignede sager vedrørende kapitalfonde fra 2009 og frem er set en selskabskonstruktion identisk med eller i praksis identisk med den, der resulterede i den i ministerens svar på spørgsmål 5 omtalte early warning, til skatteministeren
Spørgsmål 33 på L 10
Svar på spm 33 DOK11602955

Spm. 34

Spm. om ministeren vil oversende samtlige henvendelser fra interesseorganisationer og rådgivervirksomheder til Skatteministeriet/ministeren, til skatteministeren
Spørgsmål 34 på L 10
Bilag til spm. 34 [DOK11596835].PDF
Svar på spm. 34 [DOK11593803]

Spm. 35

Spm. om, hvordan ministerens svar om, at "Danmark som hovedregel beskatter udbyttebetalinger fra et dansk selskab til en modtager i udlandet" harmonerer med tidligere skatteminister Frode Sørensens udmeldinger, til skatteministeren
Svar på spm. 35 [DOK11594575]
Spørgsmål 35 på L 10

Spm. 36

Spm. om, hvordan svaret på L 10 - spørgsmål 11 hænger sammen med, at man tabte sagen mod ISS og valgte ikke at indbringe den for Højesteret, til skatteministeren
Spørgsmål 36 på L 10
Bilag til spm. 36 [DOK11596838]
Svar på spm. 36 [DOK11595849]

Spm. 37

Spm. om at uddybe tal med en decideret sagsstatistik, i forlængelse af svar på spm. 28, til skatteministeren
Spørgsmål 37 på L 10
Svar på spm 37 DOK11641089

Spm. 38

Spm. om ministeren fuldstændigt kan afvise, at hverken ministeren eller Skatteministeriet var klar over, at det var muligt at konvertere udbytter til avancer forud for den føromtalte early warning fra juli 2012 f.eks. gennem den i L10 angivne model, til skatteministeren
Svar på spm 38 DOK11643238
Spørgsmål 38 på L 10

Spm. 39

Spm. om at besvare L 10 - spørgsmål 12 igen med baggrund i artiklen "Kritikken af ny investorskat breder sig” i Berlingske Business den 12. december 2012, til skatteministeren
Spørgsmål 39 på L 10
Svar på spm 39 DOK11686356

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.