L 166 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19 og lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19. (Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, udvidelse af A-skattelåneordningen og udvidelse af momslåneordningen som følge af covid-19 m.v.).

For det første foreslås det at udskyde den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 for alle virksomheder. For det andet foreslås det, at udvide låneordningen for A-skat og AM-bidrag til at omfatte den ordinære betaling af A-skat og AM-bidrag i februar 2021 og den ordinære såvel som den udskudte betaling af A-skat og AM-bidrag i marts 2021. Samtidig foreslås det, at store virksomheder også skal kunne anmode om lån for betalingerne i februar og marts 2021. For det tredje foreslås det, at udvide momslåneordningen for små og mellemstore virksomheder, således at disse får mulighed for at låne et beløb, svarende til den moms der skal afregnes den 1. marts 2021. Lånene foreslås at skulle tilbagebetales den 1. februar 2022. For det fjerde foreslås det, at perioden, hvor loftet på skattekontoen er ophævet, forlænges til den 1. februar 2022. Det foreslås, at lovforslaget hastebehandles. Lovforslaget har som følge af dets hastende karakter ikke været i høring forud for fremsættelsen. Det foreslås, at loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Fremsat den: 10. februar 2021. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 23. februar 2021. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 248 af 23. februar 2021

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Brev fra statsministeren til Folketingets formand med ønske om hastebehandling
Brev til Folketingets formand om SKM-lovforslag
Notits om hastelovforslag - SKM1

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

Henvendelse af 18/2-21 fra advokat Jan Steen Hansen, vedrørende spørgsmål til den foreslåede låneordning

Bilag 6

Udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 22. februar 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at bekræfte, at ministeren har tilkendegivet, at små og mellemstore virksomheder vil kunne få udbetalt rentefrie lån svarende til den moms, der skal afregnes 1. marts 2021, før virksomhederne har indbetalt momsen, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvad konsekvenserne vil være ved en overskridelse af udbetalingsfristen for 12 bankdage, og om det i den forbindelse vil være muligt at indføre straksudbetaling, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvor mange bankdage der i gennemsnit forventes at gå fra ansøgning til udbetaling af lånet, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvornår de første momslån forventes at blive udbetalt, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvad den typiske udbetalingstid var i forbindelse med den tidligere momslåneordning, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redegøre for konsekvenserne for godkendelse og udbetaling af momslånet, hvis en virksomhed går i betalingsstandsning eller begæres konkurs efter indbetaling af moms den 1. marts 2021, men inden lånet er udbetalt, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvad regeringen vil gøre for de virksomheder, som har underbalancer, herunder i forhold til reglerne om, at banker skal lukke for kreditter til virksomheder, der har underbalance, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om ministeren løbende vil orientere Skatteudvalget om henholdsvis udbetalinger og tilbagebetalinger af de foreslåede låneordninger, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvordan låneordningerne vil blive kommunikeret klart til virksomhederne, til skatteministeren

Spm. 10

Henvendelse af 18/2-21 fra advokat Jan Steen Hansen, vedrørende spørgsmål til den foreslåede låneordning

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.