L 150 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Fastsættelse af defensive foranstaltninger mod lande på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner).

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 27. januar 2021. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 20. april 2021. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 788 af 4. maj 2021

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar - PDF

Bilag 2

Henvendelse af 29/1-21 fra Peter Rose Bjare

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 25. marts 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 29/1-21 fra Peter Rose Bjare, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvad det forventes at den reelle effekt af forslaget om at hæve den endelig bruttoskat for udbytter til 44 pct., når de personer, som forslaget reelt vil ramme, allerede i dag betaler 42 pct. i personlig aktieindkomstbeskatning, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvordan regeringen har imødekommet nogle af de bekymringer, som rejses af Dansk Industri, Dansk Erhverv og Danske Rederier i høringssvarene, jf. bilag 1, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at redegøre for den forventede reelle effekt af de to forslåede defensive foranstaltninger imod ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvilke af de fire defensive foranstaltninger imod ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner der implementeres i national ret, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om et dansk selskab vil miste retten til fradrag for udgifter til lods og brændstof i det danske selskab, hvis selskabet har et datterselskab eller søsterselskab i Panama, som sørger for brændstof, aftaler om lods til Panamakanalen osv., til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvordan ministeren forholder sig til, at lovforslaget ifølge Dansk Erhverv, Dansk Industri og Danske Rederier kan have utilsigtede, negative konsekvenser for dansk erhvervsliv, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvordan ministeren forholder sig til, at repræsentanter for dansk erhvervsliv udviser bekymring over risikoen for at blive pålagt yderligere skattebyrder, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvordan det kan være rigtigt, at det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at som “en konsekvens af de regler, der foreslås” vil der være en ”væsentlig forøgelse af skattebetalingen” her i landet, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om at redegøre for ministerens overvejelser angående bekymringerne fra de danske virksomheder/rederier, som gør forretninger i Panama, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvorfor ingen af de lande, som Oxfam IBIS har udpeget som de værste skattely, er på EU’s sortliste, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om balance mellem hensynet til at sikre et effektivt værn mod skatteunddragelse og hensynet til dansk erhvervsliv, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om implementeringen af de foreslåede defensive foranstaltninger koordineres mellem medlemsstaterne, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om hvorfor Skatteministeriet ikke mener, at lovforslaget ikke er udtryk for overimplementering af EU-retten, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om, hvilke andre medlemsstater der implementerer de samme to foreslåede defensive foranstaltninger imod ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, som regeringen foreslår implementeret i dansk ret, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om, hvilke medlemsstater der implementerer to af de fire foreslåede defensive foranstaltninger imod ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om at redegøre for mulighederne for og konsekvenser ved, at de foreslåede foranstaltninger udvides til at dække flere jurisdiktioner, end de der findes på EU’s sortliste, som foreslået af Oxfam IBIS, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om at redegøre for mulighederne for og konsekvenserne ved at indføre særlig høje kildeskatter på betalinger af renter, royalties, betaling for service m.v., til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.