L 107 A Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Ansættelse af grundværdier for erhvervsejendomme m.v.).

Oprindeligt forslag: L 107 Om adgang til fravalg af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld og andre tilpasninger på ejendomsområdet m.v. Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 18. december 2020. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Internt dokument

Bilag 4

Henvendelse af 3/12-20 fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) om bemærkninger til afskaffelse af den offentlige vurdering af ejendomsværdi m.v.

Bilag 5

Henvendelse af 4/12-20 fra Dansk Skovforening om foretræde vedrørende forenkling af vurderingerne for land- og skovbrug

Bilag 6

Henvendelse af 9/12-20 fra Dansk Skovforening om præsentation til foretræde den 10. december 2020

Bilag 7

Internt dokument

Bilag 8

Henvendelse af 15/12-20 fra Dansk Energi m.fl. om præsentation til foretræde den 16/12-20

Bilag 9

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 10

Henvendelse af 15/2-20 fra Dansk Skovforening om opfølgning på foretræde den 10. december 2020

Bilag 11

1. udkast til betænkning

Bilag 12

Henvendelse af 16/12-2020 fra Wind Denmark om substansen i lovforslaget og praktik ifm. høring af lovforslag

Bilag 13

Betænkning afgivet den 16. december 2020

Bilag 14

Program til ekspertmøde den 20. januar 2021

Bilag 15

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 16

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 17

Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 18

Præsentationer fra ekspertmødet i udvalget den 20. januar 2020
1 Danske Advokater
2 EjendomDanmark
3 Finans Danmark
4 FSR - danske revisorer
5 Peter Birch Sørensen

Bilag 19

Henvendelse af 22/1-21 fra Landbrug & Fødevarer m.fl. om foretræde vedrørende værdiansættelse og grundskyld for vindmølle- og solcelleparceller

Bilag 20

Meddelelse om plancher anvendt under Landbrug & Fødevarers foretræde for udvalget den 25. januar 2021
Meddelelse om plancher anvendt under Landbrug & Fødevarers foretræde for udvalget den 25. januar 2021
Foretræde for Skatteudvalget

Bilag 21

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 22

1. udkast til tillægsbetænkning

Bilag 23

Henvendelse af 10/2-21 fra Accura Advokatpartnerselskab om bemærkninger til ændringsforslag nr. 18 om fordeling af grundlaget for dækningsafgiftspligten

Bilag 24

2. udkast til betænkning

Bilag 25

Henvendelse af 12/2-21 fra Accura Advokatpartnerselskab om opkrævning af kommunal dækningsafgift

Bilag 26

Tillægsbetænkning afgivet den 11. februar 2021

Bilag 27

Henvendelse af 23/2-21 fra Horten Advokatpartnerselskab om spørgsmål til bl.a. ejendomsvurderingsloven og ejendomsbeskatningsloven

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 107 - svar på spm. 1 om at redegøre for konsekvenserne for beskatningen af udlejningsejendomme og for huslejen for lejligheder underlagt huslejeregulering og lejligheder, der ikke er underlagt huslejeregulering, fra skatteministeren

Spm. 2

L 107 - svar på spm. 2 om, hvor store konsekvenser lovforslaget vil have for beskatningen af andelsboliger, fra skatteministeren

Spm. 3

L 107 - svar på spm. 3 om, hvilken betydning lovforslaget forventes at have for prissætningen af de berørte andelsboligforeninger, fra skatteministeren

Spm. 4

L 107 - svar på spm. 4 om at redegøre for konsekvenserne af lovforslaget for provenuet fra beskatning af erhvervsgrunde og erhvervsbygninger samlet set, fra skatteministeren

Spm. 5

L 107 - svar på spm. 5 om ændringerne indebærer, at der betales mindre eller mere i grundskyld fra ejere af erhvervsejendomme set under ét i forhold til ejere af ejerboliger, fra skatteministeren

Spm. 6

L 107 - svar på spm. 6 om, hvorvidt ændringerne vil blive en hindring for realisering af mål på natur-, miljø og klimaområdet, som Naturstyrelsen påpeger i deres høringssvar, fra skatteministeren

Spm. 7

L 107 - svar på spm. 7 om at redegøre for forslagets miljømæssige konsekvenser, fra skatteministeren

Spm. 8

L 107 - svar på spm. 8 om, hvad der forstås ved ”den standardiserede årlige produktionskapacitet for et anlæg med samme produktionskapacitet”, fra skatteministeren

Spm. 9

L 107 - svar på spm. 9 om kommentar til henvendelsen af 3/12-20 fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) om bemærkninger til afskaffelse af den offentlige vurdering af ejendomsværdi m.v., fra skatteministeren

Spm. 10

L 107 - svar på spm. 10 om kommentar til henvendelsen af 4/12-20 fra Dansk Skovforening om foretræde vedrørende forenkling af vurderingerne for land- og skovbrug, fra skatteministeren

Spm. 11

L 107 - svar på spm. 11 om, hvorfor bestemmelsen om at skovbruget ved vurdering af jordskatterne skal indekseres efter et landsdækkende indeks for landbrugsejendomme frem for efter lokale/regionale landbrugsejendomme fjernes, fra skatteministeren

Spm. 12

L 107 - svar på spm. 12 om, i hvilket omfang det at ligestille jordskatterne på arealer, der omlægges til skov, urørt skov eller natur med lokale/regionale skov- og landbrugsejendomme, der har en højere grundværdi, negativt påvirker incitamentet til anlæg af ny skov og udlæg af produktionsjord til naturformål, fra skatteministeren

Spm. 13

L 107 - svar på spm. 13 om kommentar til henvendelsen 9/12-20 fra Dansk Skovforening om præsentation til foretræde den 10. december 2020, fra skatteministeren

Spm. 14

L 107 - svar på spm. 14 om, hvordan kategorisering foretages, hvis der drives landbrug på samme areal, som der står solceller på m.v., fra skatteministeren

Spm. 15

Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/12-20 fra Dansk Energi m.fl. om præsentation til foretræde den 16/12-20, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om at uddybe svaret på spørgsmål 8 vedrørende grundværdier for grunde med solceller og vindmøller, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvad årsagen er til, at der i fremsættelsen af lovforslaget er indarbejdet et væsentligt forslag til ændring vedrørende ansættelse af grundværdier for grunde med solceller og vindmøller, jf. de foreslåede §§ 34 og 34d, når disse ændringer ikke fremgik af udkastet, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/12-20 fra Dansk Skovforening om opfølgning på foretræde den 10. december 2020, til skatteministeren

Spm. 19

L 107 - svar på spm. 19 om, hvad baggrunden er for, at ministeren – trods de antaget store udgifter og forsinkelser i forhold til ejendomsvurderingssystemet – foreslår at ændre vurderingsterminen fra den 1. januar 2021 til den 1.marts 2021, fra skatteministeren

Spm. 20

Spm. om kommentar til henvendelse af 16/12-20 fra Wind Denmark om substansen i lovforslaget og praktik ifm. høring af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om at oversende præsentationen fra den tekniske gennemgang af lovforslaget den 20. januar 2020, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om kommentar til præsentationer fra ekspertmødet i udvalget den 20. januar 2020, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om, hvordan fastsættelse af værdien af erhvervsgrunde i den nye model afviger fra den nuværende vurdering af erhvervsgrunde, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om, hvordan stigninger og fald i grundvurderingerne fordeler sig, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om der er foretaget stikprøver på ejendomme, hvor den beregnede model sammenlignes med, hvordan den pågældende grund ville blive vurderet efter markedsnormen, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om, hvad status er på Engberg-udvalgets forslag om at tilvejebringe bedre data, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om de tilbagevendende ændringer af Ejendomsvurderingsloven fra 2017 er udtryk for, at Skatteministeriets Departementet/Vurderingsstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har og har haft det fornødne samlede overblik over områdets mange facetter, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om afskaffelsen af ejendomsværdier på også andre ejendomme end landbrug giver den fornødne tid til og sikkerhed omkring gennemførelse af generationsskifter, der indebærer overdragelse af fast ejendom, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om loven, som den vil være udformet, hvis det forslag, der har være i høring, bliver vedtaget, er så enkelt og sammenhængende, at det ville kunne administreres i de mange forskellige vurderings-, klage- og beskatningsmæssige situationer, Vurderingsstyrelsens og Skatteankestyrelsens medarbejdere skal håndtere, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om det er sagligt/fagligt forsvarligt at ændre det beskatningssystem, der indbringer staten i underkanten af 50 mia. kr. årligt, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om, hvordan man i bemærkningerne til forslaget kan gøre det til en præmis, at der er værdimæssig sammenhæng mellem ejerboliggrunde og erhvervsgrunde, når det er forskellige parametre, der har betydning for prisen, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om det er en korrekt præmis, når der er anført i bemærkningerne forslaget, som sendt i høring, fremgår, at de fleste erhvervsejendomme på et tidspunkt vil blive omdannet til boliger, til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om, hvordan man fagligt set kan vurdere erhvervsgrunde efter ”skalerede” ejerboliggrundværdier, når det ikke er lovligt at opføre ejerboliger i de fleste erhvervsområder, til skatteministeren

Spm. 34

Spm. om, hvorfor der bruges grundværdier, der er teoretisk baserede, som beskatningsgrundlag, når der findes så mange data om ejendomsværdier, til skatteministeren

Spm. 35

Spm. om tilbagebetalingsordningen overhovedet er mulig, når man skifter norm fra en handelsprisnorm til den arbitrære alternative omkostningsmodel, til skatteministeren

Spm. 36

Spm. om, hvilke klagemuligheder en ejer af en erhvervsgrund-/ejendom har fremadrettet, til skatteministeren

Spm. 37

Spm. om det er samfundsmæssigt tilrådeligt, at man med forslaget ikke længere har et samlet overblik over værdien af den samlede ejendomsmasse i landet, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om, hvad regeringens principielle indstilling er til i stedet at grundværdibeskatte en ejendoms faktiske anvendelse i forhold til den potentielle eller mest intensive anvendelse, som det er sket hidtil, til skatteministeren

Spm. 39

Spm. om det kan være rigtigt, at tekniske- og udviklingsmæssige problemer og begrænsninger/udfordringer med at udvikle en ny model for vurdering af erhvervsejendomme skal betyde, at man afskaffer ejendomsværdien for erhvervsejendomme og samtidig ændrer en mere end 100-årig og velbegrundet vurderingsnorm, hvorefter grundværdien på erhvervsejendomme ansættes til handelsværdien, til skatteministeren

Spm. 40

Spm. om ministeren har overvejet andre løsningsmuligheder, til skatteministeren

Spm. 41

Spm. om, hvordan ministeren finder, at skatteforvaltningen skal kunne håndtere sager vedrørende overdragelser mellem interesseforbundne parter på en retssikkerhedsmæssig forsvarlig måde, til skatteministeren

Spm. 42

Spm. om ministeren er enig i, at en række af de opgaver, Vurderingsstyrelsen i dag løser ud over den egentlige vurderingsmæssige kerneopgave, fremover bliver betydeligt vanskelige at løse på et sikkert grundlag, til skatteministeren

Spm. 43

Spm. om ministeren er enig i, at argumentet, om at dækningsafgiften svækker tilskyndelsen til at foretage fornuftige bygningsinvesteringer, ikke kan tillægges afgørende betydning i denne sammenhæng, til skatteministeren

Spm. 44

Spm. om ministeren deler de teoretisk funderede betragtninger om borgernes boligmæssige præferencer, der gøres i bemærkningerne til lovforslaget, som det har været i høring, til skatteministeren

Spm. 45

Spm. om, hvorfor en arbitrær kvadratmetergrænse skal afgøre, om en given ejer kan få tilbagebetalt eller ej, til skatteministeren

Spm. 46

Spm. om, hvordan en grundvurderingsmodel som bl.a. bygger på ejerboligens beliggenhed skal fange, at det for erhvervsejendomme er andre faktorer, som gør grunden attraktiv end for ejerboliger, til skatteministeren

Spm. 47

Spm. om, hvilken betydning det vil have i forhold til en stor kontorbygning vs. en tømmerhandel eller p-plads, hvis man går over til, at al beskatning af virksomheder skal foregå på grundværdien, til skatteministeren

Spm. 48

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/1-21 fra Landbrug & Fødevarer m.fl. om foretræde vedrørende værdiansættelse og grundskyld for vindmølle- og solcelleparceller, til skatteministeren

Spm. 49

Spm. om, hvordan justeringen af reglerne for beskatningen af vindmølle- og solcelleparceller forventes at påvirke investeringer i grøn energi, til skatteministeren

Spm. 50

Spm. om kommentar til plancher, som blev anvendt under Landbrug & Fødevares foretræde for Skatteudvalget den 25. januar 2021, til skatteministeren

Spm. 51

Spm. om, hvordan man har tænkt sig at sikre, at de berørte områder fortsat vil have praktiske og velfungerende regler og forudberegnelighed uden periodiske offentlige vurderinger af erhvervsejendomme, til skatteministeren

Spm. 52

Spm. om det giver god mening at sikre en sammenhængende løsning for den skattemæssige værdiansættelse af erhvervsejendomme, til skatteministeren

Spm. 53

Spm. om, hvordan ministeren forholder sig til den kritik, der har været af den forslåede ændring omkring ejendomsvurdering af erhvervsejendomme, til skatteministeren

Spm. 54

Spm. om, hvordan man forestiller sig, at en erhvervsejendom, der betragtes som uhensigtsmæssig i forhold til beboelse, vil blive vurderet med den nye metode overfor den tidligere vurdering af samme ejendom, til skatteministeren

Spm. 55

Spm. om, hvorvidt det vil være muligt for en erhvervsejendomsinvestor at få oplyst, hvad den fremtidige grundværdiansættelse efter alternativomkostningsmodellen vil blive forinden erhvervelsen, til skatteministeren

Spm. 56

Spm. om der ved anvendelse af alternativomkostningsmodellen, som den er beskrevet i lovforslaget, ikke fremover vil ske nogen reel værdiansættelse og dermed beskatning af råstofforekomster, der må udnyttes, til skatteministeren

Spm. 57

Spm. om der som følge af suspensionen af de almindelige vurderinger, i realiteten i dag opkræves grundskyld på baggrund af betydelige ikke-eksisterende råstofforekomster m.v., til skatteministeren

Spm. 58

Spm. om, at der ved indførelse af alternativomkostningsmodellen ved ansættelse af beskatningsværdier på landbrugsejendomme og selvstændigt vurderede ejendomme med forekomster af råstoffer ikke længere vil være nogen sammenhæng mellem forekomsternes værdi, mængde eller tidsmæssige udnyttelseshorisont, til skatteministeren

Spm. 59

Spm. om, hvorledes tre arealmæssigt lige store grusgravsarealer beliggende i henholdsvis Hedensted Kommune, Horsens Kommune og Silkeborg Kommune vil få ansat deres beskatningsgrundlag efter alternativomkostningsmodellen, til skatteministeren

Spm. 60

Spm. om alternativomkostningsmodellen betyder, at en helt ensartet råstofforekomst i tre nabokommuner kan variere beskatningsmæssigt med en faktor på 4 og måske mere, uden at der er nogen forskel i markedsprisen for den pågældende forekomst, til skatteministeren

Spm. 61

Spm. om der er forskel i afkastet eller salgspriserne for ensartede kvaliteter i Hedensted Kommune, Horsens Kommune og Silkeborg Kommune imellem, til skatteministeren

Spm. 62

Spm. om den betydelige forskel i beskatningen efter ministerens opfattelse indebærer en skævvridning af konkurrencesituationen mellem hidtil nogenlunde ligestillede virksomheder i Hedensted Kommune, Horsens Kommune og Silkeborg Kommune, til skatteministeren

Spm. 63

Spm. om, hvorledes beskatningsværdierne af råstofgrunde kan forudses at ville være i henholdsvis Lolland Kommune og Høje Taastrup Kommune, til skatteministeren

Spm. 64

Spm. om der bør være omvurderingsgrund efter Ejendomsvurderingslovens § 6, til skatteministeren

Spm. 65

Spm. om råstofforekomster findes i landzone, til skatteministeren

Spm. 66

Spm. om råstofforekomsters værdi og natur kunne tale for at fravige alternativomkostningsmodellen-konstruktionen, til skatteministeren

Spm. 67

Spm. om de nye principper betyder, at grundværdien og dermed den samlede grundskyldsbetaling tilknyttet en given grund vil stige, såfremt der opføres beboelsesejendomme i etager (dvs. ejerlejligheder eller lejelejligheder) i stedet for et enfamiliehus, til skatteministeren

Spm. 68

Spm. om at bekræfte, at det vurderingsprincip, der, hvis lovforslaget vedtages som fremsat, fremover vil blive anvendt i forbindelse med fastlæggelsen af grundværdien for ejerlejligheder, lejelejligheder, andelsboliger, almene boliger og erhvervsejendomme m.v., til skatteministeren

Spm. 69

Spm. om at bekræfte, at Skatteministeriet hverken vil kunne be- eller afkræfte, om den statistiske model, ministeriet anvender til at estimere ”den økonomiske værdi, som en potentiel slutbruger tillægger grunden” er hensigtsmæssig for etageejendomme, til skatteministeren

Spm. 70

Spm. om, hvorledes det begreb, som nu beskattes ”Den økonomiske værdi, som en potentiel slutbruger tillægger grunden” forholder sig til økonomisk teori, til skatteministeren

Spm. 71

Spm. om at oplyse, om det betyder, at Skatteministeriet som udgangspunkt forudsætter, at grundværdiens andel af ejendomsværdien er ens for henholdsvis et enfamiliehuse og ejerlejligheder m.v., til skatteministeren

Spm. 72

Spm. om det afspejler, at Skatteministeriet ikke mener, at den enkelte (markedet) tillægger det, at bo i et enfamilieshus med adgang til have og uden hverken underboer og overboer en selvstændig værdi m.v., til skatteministeren

Spm. 73

Spm. om, hvorfor grundværdien for beboelsesejendomme i etager ikke også skal korrigeres for, at bebyggelsesprocenten er større end for enfamiliehuse, til skatteministeren

Spm. 74

Spm. om at bekræfte, at de vurderingsprincipper, der foreslås, vil betyde, at skattesystemet på længere sigt vil påvirke allokeringen af byggegrunde, fra skatteministeren

Spm. 75

Spm. om at bekræfte, at forholdet mellem afkastgraderne og huslejeniveauerne bl.a. afhænger af grundskyldsbeskatningen, og at nedskaleringerne dermed ikke nødvendigvis vil afspejle forholdet mellem afkastgraderne og huslejeniveauerne, efter at det nye vurderingssystem er trådt i kraft, fra skatteministeren

Spm. 76

Spm. om at oplyse grundskyldspromillen for landbrugsejendomme for hver kommune, hvis lovforslaget vedtages som fremsat, til skatteministeren

Spm. 77

Spm. om der vil være en skævhed i grundskyldspromillen for landbrugsejendomme mellem landkommuner og bykommuner, hvis lovforslaget vedtages som fremsat, til skatteministeren

Spm. 78

Spm. om, hvorledes det vil påvirke grundskyldsskattebetalingen for henholdsvis ejerlejligheder, lejelejligheder og erhvervsejendomme, såfremt ejendomsværdien for enfamiliehuse stiger som følge af en boligskattereform, til skatteministeren

Spm. 79

Spm. om ministeren med den ændring af grundlaget for opkrævning af dækningsafgiften, som der lægges op til med lovforslaget, kan udelukke, at enkelte erhvervsejendomme vil opleve, at dækningsafgiften stiger med mere end 500 pct. fra et år til et andet, til skatteministeren

Spm. 80

Spm. om de nævnte afledte problemstillinger ved den foreslåede ophævelse af periodiske vurderinger af erhvervsejendomme, har været inddraget i overvejelserne bag det foreliggende lovforslag, til skatteministeren

Spm. 81

Spm. om, hvorfor Skatteministeriet forventer en gennemsnitlig grundskyldspromille på 11 for jord med vindmølle- og solcelleanlæg, til skatteministeren

Spm. 82

Spm. om en oversigt over grundskylden fordelt på grundværdi og grundskyldspromille, til skatteministeren

Spm. 83

Spm. om at oplyse den fremtidige grundskyldspromille i hver af de ti kommuner, hvor der opført mest kapacitet af vindmøller og solceller i Danmark, til skatteministeren

Spm. 84

Spm. om, hvordan satserne for grundskyldspromillen for jord med vindmølle- og solcelleanlæg fordeles på kommunerne, til skatteministeren

Spm. 85

Spm. om, hvorvidt der er andre årsager, end at grundresidualmetoden kan medføre negative grundværdier, til at ændre ansættelsesmetoden af erhvervsejendommes grundværdi, til skatteministeren

Spm. 86

Spm. om at redegøre for, om ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2021 vil ”trumfe” en eventuelt årsomvurdering pr. 1. oktober 2020, til skatteministeren

Spm. 87

Spm. om, hvor man i den afskaffede lov om vurdering af landets faste ejendomme finder hjemmel til at klagesagsbehandlingen for de videreførte/suspenderede vurderinger skal ske i aktuelt niveau, til skatteministeren

Spm. 88

Spm. om, hvordan en klagemulighed op mod handelsværdien kan se ud, til skatteministeren

Spm. 89

Spm. om, hvor meget dækningsafgiften samlet set forventes at blive reduceret som følge af den foreslåede vurderingsmetode sammenlignet med, hvis det nuværende system videreføres m.v., til skatteministeren

Spm. 90

Spm. om, der fortsat er den fornødne karakter af omkostningsdækning ved dækningsafgiften, som kan begrunde, at dækningsafgiften skal behandles anderledes end kommunal grundskyld m.v., til skatteministeren

Spm. 91

Spm. om, hvem der vil blive opkrævet dækningsafgift og af hvilken værdi m.v., til skatteministeren

Spm. 92

Spm. om at oversende et konkret eksempel på en grundværdikurve, der vil blive anvendt til at estimere grundværdien under en konkret etageejendom beliggende henholdsvis i Valby, Århus og på Frederiksberg, til skatteministeren

Spm. 93

Spm. om at bekræfte, at det forhold, at en boligejer er villig til at betale det samme beløb (ejendomsværdi) for et enfamiliehus og en ejerlejlighed af samme størrelse, ikke behøver at betyde, at man tillægger ejendommen samme økonomisk værdi, til skatteministeren

Spm. 94

Spm. om der er konkrete observationer, der vil kunne be- eller afkræfte de grundværdiansættelser for ejerboliger, som i fremtiden vil blive udledt på baggrund af Skatteministeriets model, til skatteministeren

Spm. 95

Spm. om der er konkrete observationer, der vil kunne be- eller afkræfte de grundværdiansættelser for erhvervsejendomme, som i fremtiden vil blive fastsat på baggrund af Skatteministeriets model, til skatteministeren

Spm. 96

Spm. om at forklare, at den faktiske anvendelse har betydning for kategoriseringen af erhvervsgrunde og dermed for nedskaleringen af grundskyldsbetalingen, til skatteministeren

Spm. 97

Spm. om kategorierne for en given grund fastsættes efter den faktiske anvendelse af grunden eller efter den økonomisk set bedste tilladte anvendelse, til skatteministeren

Spm. 98

Spm. om der indføres et yderligere skævvridende incitament i skattesystemet, idet skattebetalingen kan falde eller stige ved ændret anvendelse, til skatteministeren

Spm. 99

Spm. om grundskylden for boligbebyggelse omfattet af lovforslaget vil være baseret på en værdiansættelse med udgangspunkt i størrelsen af den faktisk opførte ejendom, til skatteministeren

Spm. 100

Spm. om at oversende en oversigt over de typer af grunde, hvor de nye værdiansættelsesprincipper kan betyde, at skattebetalingen stiger eller falder væsentligt, til skatteministeren

Spm. 101

Spm. om, hvilke muligheder der er for at videreføre den nuværende vurderingsmodel for erhvervsejendomme, til skatteministeren

Spm. 102

L 107 A - svar på spm. 102 om den foreslåede omlægning af skattegrundlaget for dækningsafgiften fra forskelsværdien til grundværdien, fra skatteministeren
SAU L 107 A- Svar på spm. 102.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 103

Spm., om omlægningen af dækningsafgiften vil reducere den effektive marginale selskabsskattesats, til skatteministeren

Spm. 104

L 107 A - svar på spm. 104, om omlægningen af dækningsafgiften ifølge de gængse regneprincipper vil føre til positive adfærdseffekter i form af f.eks. et øget arbejdsudbud og øget produktivitet., fra skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 107 A - svar på spm. 104.docx
FIU alm del 230.pdf

Spm. 105

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/2-21 fra Accura Advokatpartnerselskab om bemærkninger til ændringsforslag nr. 18 om fordeling af grundlaget for dækningsafgiftspligten, til skatteministeren

Spm. 106

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/2-21 fra Accura Advokatpartnerselskab om opkrævning af kommunal dækningsafgift, til skatteministeren

Spm. 107

Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/2-21 fra Horten Advokatpartnerselskab om spørgsmål til bl.a. ejendomsvurderingsloven og ejendomsbeskatningsloven, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.