L 107 B Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Adgang til fravalg af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, ændring af vurderingsterminen for vurderingsåret 2021 og andre tilpasninger på ejendomsområdet samt ændring af beregningsgrundlaget for tinglysningsafgift og indførelse af særordning for godtgørelse af for meget betalt tinglysningsafgift m.v.).

Oprindeligt forslag: L 107 Om adgang til fravalg af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld og andre tilpasninger på ejendomsområdet m.v. Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 18. december 2020. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Internt dokument

Bilag 4

Henvendelse af 3/12-20 fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) om bemærkninger til afskaffelse af den offentlige vurdering af ejendomsværdi m.v.

Bilag 5

Henvendelse af 4/12-20 fra Dansk Skovforening om foretræde vedrørende forenkling af vurderingerne for land- og skovbrug

Bilag 6

Henvendelse af 9/12-20 fra Dansk Skovforening om præsentation til foretræde den 10. december 2020

Bilag 7

Internt dokument

Bilag 8

Henvendelse af 15/12-20 fra Dansk Energi m.fl. om præsentation til foretræde den 16/12-20

Bilag 9

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 10

Henvendelse af 15/2-20 fra Dansk Skovforening om opfølgning på foretræde den 10. december 2020

Bilag 11

1. udkast til betænkning

Bilag 12

Henvendelse af 16/12-2020 fra Wind Denmark om substansen i lovforslaget og praktik ifm. høring af lovforslag

Bilag 13

Betænkning afgivet den 16. december 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 107 - svar på spm. 1 om at redegøre for konsekvenserne for beskatningen af udlejningsejendomme og for huslejen for lejligheder underlagt huslejeregulering og lejligheder, der ikke er underlagt huslejeregulering, fra skatteministeren

Spm. 2

L 107 - svar på spm. 2 om, hvor store konsekvenser lovforslaget vil have for beskatningen af andelsboliger, fra skatteministeren

Spm. 3

L 107 - svar på spm. 3 om, hvilken betydning lovforslaget forventes at have for prissætningen af de berørte andelsboligforeninger, fra skatteministeren

Spm. 4

L 107 - svar på spm. 4 om at redegøre for konsekvenserne af lovforslaget for provenuet fra beskatning af erhvervsgrunde og erhvervsbygninger samlet set, fra skatteministeren

Spm. 5

L 107 - svar på spm. 5 om ændringerne indebærer, at der betales mindre eller mere i grundskyld fra ejere af erhvervsejendomme set under ét i forhold til ejere af ejerboliger, fra skatteministeren

Spm. 6

L 107 - svar på spm. 6 om, hvorvidt ændringerne vil blive en hindring for realisering af mål på natur-, miljø og klimaområdet, som Naturstyrelsen påpeger i deres høringssvar, fra skatteministeren

Spm. 7

L 107 - svar på spm. 7 om at redegøre for forslagets miljømæssige konsekvenser, fra skatteministeren

Spm. 8

L 107 - svar på spm. 8 om, hvad der forstås ved ”den standardiserede årlige produktionskapacitet for et anlæg med samme produktionskapacitet”, fra skatteministeren

Spm. 9

L 107 - svar på spm. 9 om kommentar til henvendelsen af 3/12-20 fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) om bemærkninger til afskaffelse af den offentlige vurdering af ejendomsværdi m.v., fra skatteministeren

Spm. 10

L 107 - svar på spm. 10 om kommentar til henvendelsen af 4/12-20 fra Dansk Skovforening om foretræde vedrørende forenkling af vurderingerne for land- og skovbrug, fra skatteministeren

Spm. 11

L 107 - svar på spm. 11 om, hvorfor bestemmelsen om at skovbruget ved vurdering af jordskatterne skal indekseres efter et landsdækkende indeks for landbrugsejendomme frem for efter lokale/regionale landbrugsejendomme fjernes, fra skatteministeren

Spm. 12

L 107 - svar på spm. 12 om, i hvilket omfang det at ligestille jordskatterne på arealer, der omlægges til skov, urørt skov eller natur med lokale/regionale skov- og landbrugsejendomme, der har en højere grundværdi, negativt påvirker incitamentet til anlæg af ny skov og udlæg af produktionsjord til naturformål, fra skatteministeren

Spm. 13

L 107 - svar på spm. 13 om kommentar til henvendelsen 9/12-20 fra Dansk Skovforening om præsentation til foretræde den 10. december 2020, fra skatteministeren

Spm. 14

L 107 - svar på spm. 14 om, hvordan kategorisering foretages, hvis der drives landbrug på samme areal, som der står solceller på m.v., fra skatteministeren

Spm. 15

Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/12-20 fra Dansk Energi m.fl. om præsentation til foretræde den 16/12-20, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om at uddybe svaret på spørgsmål 8 vedrørende grundværdier for grunde med solceller og vindmøller, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvad årsagen er til, at der i fremsættelsen af lovforslaget er indarbejdet et væsentligt forslag til ændring vedrørende ansættelse af grundværdier for grunde med solceller og vindmøller, jf. de foreslåede §§ 34 og 34d, når disse ændringer ikke fremgik af udkastet, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/12-20 fra Dansk Skovforening om opfølgning på foretræde den 10. december 2020, til skatteministeren

Spm. 19

L 107 - svar på spm. 19 om, hvad baggrunden er for, at ministeren – trods de antaget store udgifter og forsinkelser i forhold til ejendomsvurderingssystemet – foreslår at ændre vurderingsterminen fra den 1. januar 2021 til den 1.marts 2021, fra skatteministeren

Spm. 20

Spm. om kommentar til henvendelse af 16/12-20 fra Wind Denmark om substansen i lovforslaget og praktik ifm. høring af lovforslaget, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.