L 30 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven. (Midlertidig forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og midlertidig forhøjelse af bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger samt selskabsskattefritagelse af Fonden).

Kontakt FolketingetChristiansborg1240 København KTelefon +45 3337 5500E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 7. oktober 2020. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren
FT Høringsskema -Midlertidig forhøjelse af FoU, fradrag, bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger og skattefritagelse af Fonden-1
Høringssvar for forslaget om midlertidig forhøjelse af fradrag for forsøgs- og forskningsvirksomhed og selsksabsskattefritagelse af Fon-4176791
Høringssvar for forslaget om midlertidig forhøjelse af bundfradraget ved udlejning af fritidsboliger samlet-1

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 22/10-20 fra KPMG Acor Tax om foretræde vedrørende anvendelsesområder for det forhøjede forsknings- og udviklingsfradrag

Bilag 5

Internt dokument

Bilag 6

Henvendelse af 11/11-20 fra KPMG Acor Tax om midlertidig forhøjet udviklings- og forskningsfradrag for indkomstårene 2020 og 2021, også gælder for indkomståret 2020, når dette er afsluttet eksempelvis 31. april 2020

Bilag 7

Henvendelse af 15/11-20 fra Henrik Jensen om foretræde vedrørende midlertidig forhøjelse af fradrag

Bilag 8

Henvendelse af 17/11-20 fra KPMG Acor Tax om definition af forskning og udvikling (FOU) i forhold til processer

Bilag 9

Program til høring den 25. november 2020

Bilag 10

Henvendelse af 20/11-20 fra KPMG Acor Tax om udvikling af nye processer til anvendelse i egen virksomhed

Bilag 11

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 12

Henvendelse af 22/11-20 fra Henrik Jensen om yderligere bemærkninger vedrørende midlertidig forhøjelse af fradrag

Bilag 13

1. udkast til betænkning

Bilag 14

Henvendelse af 25/11-20 fra KPMG Acor Tax om udviklingsarbejde til eget brug, nyhedsværdi og originalitet

Bilag 15

Materiale fra høring i Skatteudvalget den 25. november 2020 om anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed
Danfoss
KPMG
SKM

Bilag 16

Henvendelse af 26/11-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til præciseringer i lovbemærkninger som opfølgning på teknisk høring

Bilag 17

2. udkast til betænkning

Bilag 18

Henvendelse af 27/11-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til præciseringer af nyhedsværdi i lovbemærkningerne til lovforslaget

Bilag 19

Henvendelse af 29/11-20 fra KPMG Acor Tax om udelukker udgifter med karakter af driftsomkostninger ekstrafradraget i LL § 8 B

Bilag 20

Henvendelse af 30/11-20 fra KPMG Acor Tax om erhvervelse af patenter og maskiner til forsøgs- og forskningsvirksomheder

Bilag 21

Henvendelse af 2/12-20 fra KPMG Acor Tax om anvendelse af LL § 8 B kræver en udvidelse af virksomhedens indtægtsgrundlag

Bilag 22

Henvendelse af 3/12-20 fra KPMG Acor Tax om landsskatteretsafgørelse i SKM2020.230 vedrørende FoU og udskiftning af materialer

Bilag 23

Henvendelse af 2/12-20 fra KPMG Acor Tax om betænkning fra 1973 over forslag til lov om ændring af ligningsloven

Bilag 24

3. udkast til betænkning

Bilag 25

Henvendelse af 3/12-20 fra KPMG Acor Tax om spørgsmål om udvikling af egne nye produktionsmetoder eller maskiner til nedbringelse af virksomhedens klimabelastning kan være omfattet af LL § 8 B

Bilag 26

Henvendelse af 3/12-20 fra KPMG Acor Tax om betydningen af betingelsen om, at FoU udgifterne skal have tilknytning til udvidelse af virksomhedens indtægtsgrundlag for at kunne være omfattet af LL § 8 B

Bilag 27

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 28

4. udkast til betænkning

Bilag 29

Betænkning afgivet den 16. december 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/10-20 fra KPMG Acor Tax om foretræde vedrørende anvendelsesområder for det forhøjede forsknings- og udviklingsfradrag, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag, der sikrer, at det forhøjede bundfradrag på 60.000 kr. for udlejning af fritidsboliger også gælder for indkomståret 2021, til skatteministeren

Spm. 3

MFU spm. om at stille ændringsforslag om deling af loven, således at den del af loven, der omhandler selskabsskattefritagelse af Fonden, udskilles i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvad anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forskning og udvikling vil være, hvis det følger den internationale standard i OECD’s Frascati-manual, som også benyttes til afgrænsning og indberetning til Danmarks Statistik, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at redegøre for konsekvenserne, hvis anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forskning og udvikling følger den internationale standard i OECD’s Frascati-manual, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 11/11-20 fra KPMG Acor Tax om midlertidig forhøjet udviklings- og forskningsfradrag for indkomstårene 2020 og 2021, også gælder for indkomståret 2020, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/11-20 fra Henrik Jensen om foretræde vedrørende midlertidig forhøjelse af fradrag, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/11-20 fra KPMG Acor Tax om definition af forskning og udvikling (FOU) i forhold til processer, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/11-20 fra KPMG Acor Tax om udvikling af nye processer til anvendelse i egen virksomhed, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/11-20 fra Henrik Jensen om yderligere bemærkninger vedrørende midlertidig forhøjelse af fradrag, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 30 - svar på spm. 10.docx

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/11-20 fra KPMG Acor Tax om udviklingsarbejde til eget brug, nyhedsværdi og originalitet, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om kommentar til materialet fra høringen i Skatteudvalget den 25. november 2020 om anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om talepapir fra høringen i Skatteudvalget den 25. november 2020 om anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om at redegøre konkret og udtømmende for, hvad der er omfattet af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om ministeren mener, at Ligningslovens § 8 B kan finde anvendelse for en virksomheds eksperimentel baserede udviklingsarbejde, der skal føre til nye eller væsentlig forbedrede ”grønne” produktionsmetoder, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om en nystartet virksomheds forgæves afholdte udgifter til udviklingsarbejde, og som ikke er omfattet af Ligningslovens § 8 B, kan fradrages som driftsomkostninger efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvis et selskab har udviklet en ny eller væsentligt forbedret proces med henblik på anvendelse i egen virksomhed, så skal det være omfattet af Ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om udvikling af egne nye eller væsentligt forbedrede maskiner til brug for produktionen i egen virksomhed skal være omfattet af Ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om at præcisere, om udviklingsarbejde med egne nye produktionsmetoder og nye maskiner til brug for produktionen er omfattet af Ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om vi fremmer eller bremser den grønne omstilling, hvis vi går ud fra en afgørelse fra Skattestyrelsen fra 2020, hvor udviklingen af nye processer til anvendelse i egen virksomhed ikke er omfattet af ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om Skattestyrelsens tolkning i en afgørelse fra 2020, hvor det fremgår, at virksomhedernes udviklingsarbejde med egne maskiner og produktionsmetoder ikke er omfattet af ligningsloven § 8 B, hviler på lovens ånd og bogstav, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvilke kriterier der ligger til grund for bedømmelse af nyhedselementet i en virksomheds FogU (eller FogF) udgifter, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om klart tilkendegive, hvad loven giver mulighed for at fradrage som udgifter til FogU (eller FogF) – så virksomheder ved, hvad de kan disponere efter, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om ministeren er enig i, at der, i respekt for lovens overordnede formål, relevante virksomheder, Skatteforvaltningen og Folketinget, skal være størst mulig klarhed, sikkerhed og forudsigelighed om anvendelsesområdet for Ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om at præcisere anvendelsesområdet for Ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om ministeren forventer at inddrage relevante brancheorganisationer og fagfolk i forberedelsen af præciseringen af anvendelse området for fradrag for udgifter til FogU (eller FogF), til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om kriteriet for at vurdere om udgifter er omfattet af Ligningslovens § 8 B stadig er følgende: anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentlig forbedrede materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser, jf. tidligere lovforarbejder m.v., til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om ministeren anerkender, at Ligningslovens § 8 B er en begunstigende lovbestemmelse, og derfor bør fortolkes i forlængelse af det politiske formål, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om forståelsen af "nye eller væsentlig forbedrede" materialer m.v. skal vurderes ud fra den konkrete virksomheds situation eller ud fra branchen eller samfundet generelt, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om ligningslovens § 8 B finder anvendelse på udvikling af materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer til frembringelse af produkter eller ydelser bestemt til salg, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om et selskabs udvikling af en forbedret tjenesteydelse kan falde ind under bestemmelsen i Ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om ligningslovens § 8 B efter bestemmelsens ordlyd omfatter udgifter til forskning og udvikling inden for it-området, det være sig produkter, processer, tjenesteydelser m.v., til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om at præcisere med eksempler, hvad der kræves for at tale om ”sådan ny viden mv., i forhold til eksisterende viden, teknik mv., som må kræves” for, at det er omfattet af Ligningslovens § 8 B, til skatteministeren

Spm. 34

Spm. om at opstille en positivliste over, hvad der er omfattet af F&U fradraget, til skatteministeren

Spm. 35

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/11-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til præciseringer i lovbemærkninger som opfølgning på teknisk høring

Spm. 36

Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/11-20 fra KPMG Acor Tax om forslag til præciseringer af nyhedsværdi i lovbemærkningerne til lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 37

Spm. om, hvad de provenumæssige konsekvenser vil være ved en bredere fortolkning af anvendelsesområdet for fradrag for udgifter til forsknings- og forsøgsvirksomhed, og hvis anvendelsesområdet udvides til at omfatte udviklingsarbejde af interne processer, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om at redegøre for sammenhængen mellem Ligningslovens § 8 B og § 8 X, til skatteministeren

Spm. 39

Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/11-20 fra KPMG Acor Tax om udelukker udgifter med karakter af driftsomkostninger ekstrafradraget i LL § 8 B, til skatteministeren

Spm. 40

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/11-20 fra KPMG Acor Tax om erhvervelse af patenter og maskiner til forsøgs- og forskningsvirksomheder, til skatteministeren

Spm. 41

Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/12-20 fra KPMG Acor Tax om anvendelse af LL § 8 B kræver en udvidelse af virksomhedens indtægtsgrundlag, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 30 - svar på spm. 41.docx

Spm. 42

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/12-20 fra KPMG Acor Tax om landsskatteretsafgørelse i SKM2020.230 vedrørende FoU og udskiftning af materialer

Spm. 43

Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/12-20 fra KPMG Acor Tax om betænkning fra 1973 over forslag til lov om ændring af ligningsloven

Spm. 44

Spm. om at tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 3. december 2020 om lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 45

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/12-20 fra KPMG Acor Tax om spørgsmål om udvikling af egne nye produktionsmetoder eller maskiner til nedbringelse af virksomhedens klimabelastning kan være omfattet af LL § 8 B, til skatteministeren

Spm. 46

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/12-20 fra KPMG Acor Tax om betydningen af betingelsen om, at FoU udgifterne skal have tilknytning til udvidelse af virksomhedens indtægtsgrundlag for at kunne være omfattet af LL § 8 B, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.