L 4 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af direktiv om at imødekomme det akutte behov for at udsætte visse frister for indgivelse og udveksling af oplysninger på beskatningsområdet på grund af covid-19-pandemien og ændring af ikrafttrædelse af ændring af håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v.).

Med lovforslaget foreslås det at gennemføre de udskydelser af fristerne for udveksling af oplysninger mellem Skatteforvaltningen og skattemyndighederne i de andre EU-medlemsstater, der følger af fristudskydelsesdirektivet, som blev vedtaget den 24. juni 2020. Udskydelsen er begrundet med covid-19 pandemien. Endvidere foreslås det, at fremrykke ikrafttrædelses- og virkningstidspunktet af den ændring af feriegarantiordningens håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling af feriegodtgørelse fra feriegarantiordninger m.v., da de ved en fejl først er sat til at træde i kraft den 1. januar 2021, jf. lov nr. 810 af 9. juni 2020. Det foreslås således, at de får virkning fra den 1. september 2020. Det foreslås at loven træder i kraft den 30. oktober 2020.

Fremsat den: 6. oktober 2020. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 22. oktober 2020. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1521 af 27. oktober 2020

Bilag

Bilag 1

Brev fra skatteministeren til Folketingets formand med ønske om hastebehandling
Brev til Folketingets formand
Notits - fristudskydelsesdirektivet

Bilag 2

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema - fristudskydelsesdirektivet
Høringssvar - fristudskydelsesdirektivet og FGO

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 19. oktober 2020

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.