L 134 Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms m.v.

Formålet med lovforslaget er at udskyde virksomhedernes betalingsfrister for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms midlertidigt. Herved får virksomhederne mulighed for at råde over beløbene længere. Det foreslås, at virksomheders betalingsfrist for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag midlertidigt forlænges, ligesom betalingsfristen for virksomheder, der afregner moms månedligt, foreslås udskudt. Herudover foreslås en midlertidig forhøjelse af loftet for det beløb, som virksomhederne kan have stående på skattekontoen, uden at der sker udbetaling. Virksomheder kan i dag højst have 200.000 kr. stående på skattekontoen, uden at der sker udbetaling til virksomhederne. det foreslås forhøjet til 10 mio. kr.

Fremsat den: 13. marts 2020. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 17. marts 2020. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 211 af 17. marts 2020

Bilag

Bilag 1

Lovudkast som fremsat
Brev til Folketingets formand om hastebehandlinger
Lovforslag om udskydelse af betalingsfrister m.v.

Bilag 2

1. udkast til betænkning

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

2. udkast til betænkning

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

Henvendelse af 16/3-20 fra Dansk Crowdfunding Forening om indkomstkompensation til landets mange selvstændige erhvervsdrivende

Bilag 8

Betænkning afgivet den 16. marts 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor meget det vil give i likviditet for virksomhederne, hvis man udskyder den halvårlige momsafregning med 3 måneder, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at stille et ændringsforslag, der sikrer, at betalingsfristen for mellemstore virksomheder, som har momsafregning hver 6. måned, udskydes med 3 måneder, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om ministerens holdning til, at betalingsfristen for B-skat også udskydes ved, at betalingen den 20. marts f.eks. flyttes til juni, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ministerens holdning til at udskyde betalingsfristen for en række afgifter, som hovedsagelig rammer de mest udsatte brancher, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at bekræfte, at Skatteforvaltningen ikke vil rette en påstand om bl.a. uforsvarlig forretningsførelse over for virksomhedsejere og direktører, der har benyttet sig af hjælpepakken, hvis selskabet går konkurs i en nær fremtid, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at bekræfte, at det ikke vil skade en virksomhedsejer eller direktør ved en eventuel senere konkurs, at man har benyttet sig af hjælpepakken, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorfor der ikke er lavet tiltag for at udsætte betaling af A-skat og am-bidrag for marts, som har frist den 14. april for små- og mellemstore virksomheder, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om at bekræfte, at Skattestyrelsen vil forestå målrettet vejledning om betaling af de manglende beløb til de berørte virksomheder, som har benyttet sig af mulighederne i regeringens omtalte hjælpepakke, når situationen er vendt tilbage til normal, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om at sikre sig, at berørte virksomheder, som har benyttet sig af mulighederne i regeringens omtalte hjælpepakke, ikke bliver fanget i en dårlig situation, hvis hjælpepakken ikke er tilstrækkelig, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om overvejelser ministeren gør sig over for de berørte virksomheder, som har benyttet sig af mulighederne i regeringens omtalte hjælpepakke, og som har brug for mere tid end andre til at få sin almindelige indtjening tilbage, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvorfor man ikke udsætter betalingen af a-skat og am-bidrag med det samme, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om man vil overveje at tilbagebetale den allerede indbetalte moms for de små og mellemstore virksomheder i marts måned, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om forslaget påvirker muligheden for at få refusion af betalte energiafgifter, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om at bekræfte, at eksportvirksomheder på samme vis som hidtil kan angive negativt momstilsvar og få udbetalt denne negative moms på samme vis som hidtil, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om, hvorfor man ikke har ladet lovforslaget omfatte punktafgifter, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om, hvorfor man ikke har ladet lovforslaget omfatte lønsumsafgift, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om at overveje helt at fjerne loftet på indbetalinger til skattekontoen, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om at overveje at hæve grænsen på virksomheders skattekonti til mere end 10 mio. kr., til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om at uddybe, om ministeren vil forlænge udskydelsen af betalingsfrister for A-skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag, såfremt det fortsat er nødvendigt for at skabe likviditet hos danske virksomheder, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om ministeren er indstillet på at stoppe nogle af de skatte- og afgiftsstigninger, som regeringen med finansloven har pålagt erhvervslivet, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, hvad der skal til, for at yderligere tiltag på skatteområdet igangsættes for at skabe likviditet til danske virksomheder, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvorfor forslaget om udskydelse af betalingsfrister først får effekt for april-indbetalingerne og ikke marts-indbetalingerne, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om, hvorfor B-skattebetalinger ikke er omfattet af udskydelsen af betalingsfrister, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om, hvorfor virksomheder med negativt momstilsvar, som ikke har gavn af udskydelsen af betalingsfrist for moms, ikke er adresseret i tiltagene om at skabe mere likviditet i dansk erhvervsliv, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om lønmodtageren får ansvar for betaling af a-skat, hvis den indeholdelsespligtige undlader betaling/går konkurs eller andet, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om den indeholdelsespligtige (virksomheden) får ret til frit at bruge ikke forfaldne a-skatter som likviditetsmæssig buffer, uden at der senere vil komme bøder/sanktioner eller andet, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om den ansvarlige virksomhedsejer hæfter personligt for forfaldne a-skatter ved senere konkurs af virksomhed, til skatteministeren

Spm. 28

MFU spm. om, hvor mange virksomheder der vil gå konkurs som følge af, at de ikke vil kunne betale dobbelt, når den foreslåede forlængede betalingsfrist for A-skat, AM-bidrag og moms udløber, til skatteministeren

Spm. 29

MFU spm. om, hvilket provenutab vil der komme som følge af konkurser, når den foreslåede midlertidigt forlængede betalingsfrist for A-skat, AM-bidrag og moms udløber, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om at stille ændringsforslag om, at også B-skatter omfattes af den foreslåede midlertidige udskydelse af betalingsfrister, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om, hvorfor det med lovforslaget alene foreslås at forlænge betalingsfristen for indeholdt A-skat og AM-bidrag med 4 måneder, når de samme frister med lovforslag nr. L 154 (folketingsåret 2008-09) blev forlænget med 6 måneder, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om at pålægge den offentlige sektor at betale deres regninger til private leverandører hurtigst muligt og højest med 7 dages frist, til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om regeringen vurderer den nuværende krise som mindre end finanskrisen, til skatteministeren

Spm. 34

L 134 - svar på spm. 34 om muligheden for at tilbagebetale den netop i marts betalte moms for SMV’er, fra skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 134 - svar på spm. 34.docx
SAU L 134 - svar på spm. 12.pdf

Spm. 35

Spm. om ministerens holdning til at hjælpe virksomheder med negativt momstilsvar som ingen gavn får af udskudt momsbetalingsfrist, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 134 - svar på spm. 35.pdf

Spm. 36

Spm. om der vil være nogen provenumæssige konsekvenser knyttet til i en kortere periode at suspendere loftet for skattekontoen, til skatteministeren
L 134 - svar på spm. 36.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 37

Spørgsmålet tilbagetaget

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.