L 76 Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og skatteforvaltningsloven. (Ensartet bo- og gaveafgift ved generationsskifte og indførelse af retskrav på henstand og forlænget henstandsperiode).

Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 20. november 2019. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 20. december 2019. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1589 af 27. december 2019

Bilag

Bilag 1

Lovforslag sendt i høring
Oversendelsesskrivelse
Lovforslag
Resumé

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 25/11-19 fra Dansk Skovforening om skovbrugets bundne kapital og afkastmuligheder

Bilag 4

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema L 76 AKA 02.12 v.2
L76 - Høringssvar

Bilag 5

Udkast til revideret tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Fastsat revideret tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 7

Ny fastsat revideret tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 8

Skatteministeriets præsentation fra teknisk gennemgang af lovforslaget den 12. december 2019

Bilag 9

1. udkast til betænkning

Bilag 10

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 11

2. udkast til betænkning

Bilag 12

Henvendelse af 13/12-19 fra Landbrug & Fødevarer, DI, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri og SMVdanmark om bedre forudberegnelighed og gennemsigtighed ved den skattemæssige værdiansættelse af familieejede virksomheder

Bilag 13

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeriet

Bilag 14

Betænkning afgivet den 17. december 2019

Bilag 15

Fortroligt dokument

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om henvendelse af 25/11-19 fra Dansk Skovforening om skovbrugets bundne kapital og afkastmuligheder, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om niveauet for arvebeskatning af familieejede virksomheder, til skatteministeren

Spm. 3

MFU spm. om, hvordan merprovenuet fordeler sig på brancher og virksomhedsstørrelser, til skatteministeren
SAU L 76 - svar på spm. 3.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 4

MFU spm. om, hvordan en forhøjelse af bo- og gaveafgiften vil påvirke investeringerne i og klimaomstillingen af dansk landbrug, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 76 - svar på spm. 4.pdf

Spm. 5

MFU spm. om betydningen for bosætningen i de danske land- og yderkommuner, hvis det ikke lykkes at generationsskifte disse virksomheder, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 76 - svar på spm. 5.pdf

Spm. 6

MFU spm. om dansk erhvervslivs konkurrenceevne forringes og mulighederne for nyinvesteringer i landbruget bremses, til skatteministeren
SAU L 76 - svar på spm. 6.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 7

Spm. om provenuberegningerne, hvis den øgede skattebyrde i stedet fører til højere udbytte, og der således medtages den højere udbytteskat, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 76 - svar på spm. 7.docx

Spm. 8

Spm. om, hvorfor det umiddelbare provenuskøn (i løbende priser) ikke har ændret sig siden beregningerne i lovforslag nr. L 183, folketingsåret 2016-17, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 76 - svar på spm. 8.pdf

Spm. 9

Spm., om den foreslåede henstandsordning vil medføre et stort årligt kapitaldræn for virksomheder, til skatteministeren
SAU L 76 - svar på spm. 9.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 10

Spm. om, at gøre det muligt at lade generationsskifte ske til holdingselskab frem for personligt ejerskab, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om henstandsordningen medfører, at en arving hæfter personligt for den udskudte skat, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om regneeksempler, der viser, hvad henstandsordningen med den valgte rentesats – år for år – vil medføre for virksomheden i kapitaldræn, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om tidsplan og sammensætning af den ekspertgruppe, der skal se på værdiansættelsen ved generationsskifter, til skatteministeren

Spm. 14

Spm., om ministeren vil følge gruppens anbefalinger, hvis det viser sig, at ekspertgruppen peger på en værdiansættelsesmodel, som koster provenu på eksempelvis 50 eller 100 mio. kr., til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om, hvordan fordelingen af årlige generationsskifter er i forhold til landsdele og størrelse af virksomhed, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 76 - svar på spm. 15.pdf

Spm. 16

Spm., om det forventes, at antallet af årlige generationsskifter vil falde som følge af nærværende lovforslag, til skatteministeren
SAU L 76 - svar på spm. 16.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 17

Spm. om at lade søskende og søskendes børn og børnebørn blive omfattet af den almindelige afgiftssats på 15 pct., til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om ministeren vil redegøre for den samfundsmæssige hensigtsmæssighed i, at skattereglerne forskelsbehandler virksomhedsejere med og uden børn, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om ministeren vil redegøre for de provenumæssige konsekvenser således, at barnløse kan overdrage deres virksomhed til søskende og søskendes børn på samme skattemæssige vilkår som forældre i dag kan overdrage til børn og børnebørn, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om et retskrav på værdifastsættelse efter aktie- og goodwillcirkulærerne vil give anledning til et provenutab, mens ophævelsen af formueskattekursen i sin tid gav anledning til et merprovenu, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om baggrunden for, at Skatteministeriet har fremskrevet provenugevinsten ved at afskaffe formueskattekursen fra 2016-niveau til 2020-niveau, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 76 - svar på spm. 21.docx

Spm. 22

Spm. om hvordan det vil påvirke provenutabet ved indførelse af retskrav på værdifastsættelse efter aktie- og goodwillcirkulærerne, til skatteministeren
SAU L 76 - svar på spm. 22.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 23

Spm. om det er foreneligt med EU-retten at knytte et retskrav på værdifastsættelse efter aktie- og goodwillcirkulærerne, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 76 - svar på spm. 23.docx

Spm. 24

Spm. om den provenumæssige konsekvens, såfremt retskravet på værdifastsættelse efter aktie- og goodwillcirkulærerne indsnævres, til skatteministeren
SAU L 76 - svar på spm. 24.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 25

Spm. om, hvorfor det ikke er muligt at beregne en virkning på Gini-koefficienten af at tilbagerulle bo- og gaveafgiften, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 76 - svar på spm. 25.docx

Spm. 26

Spm. om, der er nogen forskning, der har påvist et kausalt forhold mellem bo- og gaveafgiften og lukninger af danske familieejede virksomheder i Danmark, til skatteministeren
SAU L 76 - svar på spm. 26.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 27

Spm. om, der før 1995 var en bo- og gaveafgift for store overdragelser af arv, der hed 192.990 kr. op til 1 mio. kr. og 32 pct. derover m.v., til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om dokumentationen for at bo- og gaveafgiften betales af "nogle af de mest velhavende danskere" jf. bemærkningerne til lovforslaget på s. 3, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om der findes virksomheder, der med lovforslaget vil få mere end tredoblet deres bo- og gaveafgift ved generationsskifte, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om et skøn over provenuet fra afskaffelsen af formueskattekursen i 2014, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om alle virksomheder opnåede bedre afgiftsmæssige vilkår for generationsskifte efter 2015, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om der vil være tilfælde, hvor de samlede afgifter ved generationsskifte overstiger opsparede midler i virksomheden, til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om, hvorfor renten ved henstandsordningen fastsat er som den er, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 76 - svar på spm. 33.docx

Spm. 34

Spm. om det er muligt at få foretaget en genberegning, hvis værdiansættelsen viser sig at være forkert, til skatteministeren

Spm. 35

Spm. om, hvor meget bo- og gaveafgiften ved overdragelse af familieejede virksomheder har indbragt staten pr. år de seneste 10 år, til skatteministeren

Spm. 36

Spm. om, hvilket beregningsgrundlag der ligger til grund for regeringens skøn om et provenu på 1 mia. kr. ved at tredoble arveafgiften, til skatteministeren

Spm. 37

Spm. om andelen af overdragelserne målt i antal og værdi, hvor Skatteforvaltningen har godkendt en anvendelse af goodwillcirkulæret ved opgørelse af beregningsgrundlaget, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om indregning af de provenumæssige virkninger af mindre investeringer og salg af virksomhederne til andre virksomheder , til skatteministeren

Spm. 39

Spm. om, hvorfor staten skal tjene penge på at yde henstand med betalingen af skatten på en fremtidig værdiskabelse, til skatteministeren

Spm. 40

Spm. om en genberegning af skatten, hvis værdien ved værdiansættelsen i forbindelse med generationsskifte viser sig at blive lavere end forudsat ved den oprindelige beregning af skatten, til skatteministeren

Spm. 41

Spm. om en tredobling af arveafgiften vil medføre, at familieejede virksomheder stilles konkurrencemæssigt dårligere end virksomheder med andre ejerformer, til skatteministeren

Spm. 42

Spm. om bekræftelse af, at langt hovedparten af de overdragne virksomheder, der i forbindelse med generationsskifte giver anledning til den særligt lave bo- og gaveafgiftsbeskatning udgøres af små eller mellemstore virksomheder, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 76 - svar på spm. 42.docx

Spm. 43

Spm. om bekræftelse af, at den tre gange højere generationsskifteskat i langt de fleste tilfælde vil ramme små og mellemstore virksomheder, selv om ministeren i folketingssalen den 4. oktober 2019 påstår, at den lavere generationsskifteskat ”kun kommer landets rigeste til gode”, til skatteministeren

Spm. 44

Spm. om bekræftelse af, at lovforslaget typisk vil pålægge familieejede virksomheder i Danmark en større skattebyrde ved et generationsskifte, end det var tilfældet før den 5. februar 2015, til skatteministeren

Spm. 45

Spm. om, hvilke andre lande i EU og OECD der enten har afskaffet beskatningen på generationsskifter eller giver mulighed for at fritage aktive virksomheder helt eller delvist fra beskatning ved et generationsskifte, til skatteministeren

Spm. 46

Spm. om, hvor mange anmeldelser af ejerskifte i familieejede virksomheder med succession, som SKAT/Skattestyrelsen har modtaget siden første kvartal 2014, til skatteministeren

Spm. 47

Spm. om bekræftelse af, at dansk erhvervsliv som følge af lovforslaget vil få en mindre andel af familievirksomheder og en større andel af virksomheder ejet af kapitalfonde og ikke mindst udenlandske kapitalfonde, til skatteministeren

Spm. 48

Spm. om bekræftelse af, at tredoblingen af generationsskifteskatten alt andet lige øger risikoen for, at skattebyrden i konkrete generationsskifter overstiger den overdragne virksomheds egenkapital ved overdragelsestidspunktet, til skatteministeren

Spm. 49

Spm. om beregninger for, hvor stor en andel af de familieejede virksomheder der forventes at blive solgt til udlandet som følge af den stigende beskatning af generationsskifte, til skatteministeren

Spm. 50

Spm. om, hvad salg af familieejede virksomheder til udlandet vil have af betydning for henholdsvis generationsskifteskatte samt faldende øvrige skatteindtægter (fra f.eks. selskabsskat m.v.), til skatteministeren

Spm. 51

Spm. om beregninger for beskæftigelseseffekten af tredoblingen af generationsskifteskatten, til skatteministeren

Spm. 52

Spm. om de politiske bevæggrunde bag beslutningen om at tredoble skatten på generationsskifte af familieejede virksomheder fra 5-15 pct., til skatteministeren

Spm. 53

Spm. om det kommer danske familievirksomheder til gavn at tredoble arveskatten på generationsskifte, til skatteministeren

Spm. 54

Spm. om det kommer den lokale vækst og jobskabelse til gavn at tredoble arveskatten på generationsskifte, til skatteministeren

Spm. 55

Spm. om fremtidssikring af familieejede virksomheder, når nu ministeren vælger at tredoble beskatningen ved virksomhedsskifte, til skatteministeren

Spm. 56

Spm. om at håndtere af den manglende likviditet, som familieejede virksomheder skal opdrive, ved fremtidige generationsskifter, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 76 - svar på spm. 56.docx

Spm. 57

Spm. om, hvor stor en andel af de ramte familievirksomheder der har sit erhverv i landbruget, til skatteministeren
SAU L 76 - svar på spm. 57.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 58

Spm. om, hvordan den øgede skatteindtjening skal bruges, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 76 - svar på spm. 58.docx

Spm. 59

Spm. om formålet med at brandbeskatte virksomheder i forbindelse med generationsskifte af virksomheder, til skatteministeren
SAU L 76 - svar på spm. 59.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 60

Spm. om sikring af, at den øgede beskatning ikke resulterer i, at iværksættere og mindre virksomheder må dreje nøglen om, til skatteministeren

Spm. 61

Spm. om der fortsat vil være mulighed for forskelsbehandling af virksomheder ved værdiansættelsen m.m., til skatteministeren

Spm. 62

Spm. om, hvad der menes med retvisende værdi i kommissoriet for den nedsatte ekspertgruppe, til skatteministeren

Spm. 63

Spm. om beregning af provenueffekt af forslaget, til skatteministeren

Spm. 64

Spm. om, hvilke adfærdsmæssige konsekvenser lovforslaget vil have, til skatteministeren

Spm. 65

Spm. om, hvordan ministeren kan afgøre, at skattestigningen med lovforslaget ikke har betydning for bosætningen i land og by, til skatteministeren

Spm. 66

Spm. om et ændringsforslag, der sikrer, at søskendebørn m.v. undtages fra tillægsboafgiften ved overtagelse af en familieejet virksomhed, til skatteministeren

Spm. 67

Spm. om, hvor længe det vil tage regeringen at formøble Danmarks rigdom, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 76 - svar på spm. 67.docx

Spm. 68

Spm. om, hvorfor det ikke er muligt at redegøre for, hvordan fordelingen af årlige generationsskifter er i forhold til landsdele og størrelse af virksomhed, til skatteministeren
L 76 - svar på spm. 68.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 69

Spm. om at redegøre for konsekvenserne for landdistrikterne af at gennemføre lovforslaget, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 76 - svar på spm. 69.docx

Spm. 70

Spm. om, i hvilket omfang lovforslaget vil sikre mere arbejdskraft og mere velkvalificeret arbejdskraft, til skatteministeren

Spm. 71

Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/12-19 fra Landbrug & Fødevarer, DI, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri og SMVdanmark om bedre forudberegnelighed og gennemsigtighed ved den skattemæssige værdiansættelse af familieejede virksomheder, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 76 - svar på spm. 71.pdf

Spm. 72

Spm. om talepapir fra samrådet den 17. december 2019 om lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 73

Spm. om at redegøre for provenuet fra generationsskifte de sidste 20 år, til skatteministeren

Spm. 74

Spm. om at oversende den early warning som beslutningen om ophævelsen af formueskattekursen 2015 er baseret på, til skatteministeren

Spm. 75

Spm. om at redegøre for henholdsvis de positive og negative elementer af adfærdsvirkningen opgjort i kroner, til skatteministeren

Spm. 76

Spm. om regeringen ikke var medfremsætter af lovforslag nr. L 36 (Indførelse af en sælgerpantebrevsmodel), til skatteministeren

Spm. 77

Spm. om EU-medholdelighed i tilfælde af lige successionsadgang for arvinger i og uden for Danmark, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 76 - svar på spm. 77.pdf

Spm. 78

Spm. om fordelingen af størrelserne på generationsskifteskatten, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 76 - svar på spm. 78.pdf

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.