L 48 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler, justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.).

Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 6. november 2019. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Supplerende høringsskema
Supplerende høringssvar

Bilag 4

Henvendelse af 12/11-19 fra Ernst & Young P/S om spørgsmål til immaterielle aktiver m.v.

Bilag 5

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Henvendelse af 18. november 2019 fra KPMG Acor Tax om immaterielle aktiver

Bilag 7

Henvendelse af 22/11-19 fra KPMG Acor Tax om immaterielle aktiver

Bilag 8

Henvendelse af 27/11-19 fra FSR - danske revisorer om bemærkninger vedrørende CFC-regler m.v.
Hv L 48
Bilag A-C Endelige underskud

Bilag 9

Meddelelse om udskydelse af betænkningsafgivelse og afholdelse af høring om den foreslåede implementering af skatteundgåelsesdirektivets CFC-regler

Bilag 10

Henvendelse af 9/12-19 fra CORIT Advisory P/S om forståelsen af den foreslåede SEL § 31 E

Bilag 11

Skatteministeriets præsentation fra teknisk gennemgang af lovforslaget den 12. december 2019

Bilag 12

Program for høring om implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler

Bilag 13

Revideret udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 14

Meddelelse om præsentationer fra den åbne høring om implementeringen af skatteundgåelsesdirektivets CFC-regler (lovforslag nr. L 48) afholdt den 15. januar 2020
Meddelelse om præsentationer fra den åbne høring om implementeringen af skatteundgåelsesdirektivets CFC-regler (lovforslag nr. L 48) afholdt den 15. januar 2020
1 Præsentation fra høring den 15. januar 2020 om CFC-regler L 48 - Peter Koerver Schmidt CBS
2 Præsentation fra høring den 15. januar 2020 om CFC-regler L 48 - Sune Hein Bertelsen DI
3 Præsentation fra høring den 15. januar 2020 om CFC-regler L 48 - Lars Nyhegn Eriksen Danfoss
4 Præsentation fra høring den 15. januar 2020 om CFC-regler L 48 - Karl Berlin Ørsted
5 Præsentation fra høring den 15. januar 2020 om CFC-regler L 48 - Camilla Rønne Wright Novo Nordisk
6 Præsentation fra høring den 15. januar 2020 om CFC-regler L 48 -Uwe Ihli og Adam Zalasinski EU-Kommissionen

Bilag 15

Henvendelse af 28/1-20 fra KPMG Acor Tax om finansielle og immaterielle aktiver

Bilag 16

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 17

Henvendelse af 29/1-20 fra KPMG Acor Tax om valgordning med indbygget uforudsigelig dobbeltbeskatning af danske datterselskaber

Bilag 18

Henvendelse af 30/1-20 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning af "sikringsakter" vedrørende valutarisiko på køb af aktiver

Bilag 19

Henvendelse af 1/2-20 fra KPMG Acor Tax om en valutakursgevinst på sædvanlige varedebitorer og kreditorer inden for almindelig samhandel kan udløse dansk CFC beskatning

Bilag 20

1. udkast til betænkning

Bilag 21

Yderligere ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 22

Henvendelse af 4/2-20 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning

Bilag 23

Henvendelse af 4/2-20 fra KPMG Acor Tax om teknisk spørgsmål om valuta og opgørelsen af CFC indkomsten

Bilag 24

2. udkast til betænkning

Bilag 25

Henvendelse af 6/2-20 fra FSR-danske revisorer om supplerende spørgsmål om endelig underskud

Bilag 26

Henvendelse af 6/2-20 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning af almindelige forretningsmellemværender

Bilag 27

Henvendelse af 11/2-20 fra KPMG Acor Tax om opfølgende tekniske spørgsmål om valuta og opgørelsen af CFC indkomsten

Bilag 28

Meddelelse om udskydelse af betænkningsafgivelse

Bilag 29

Henvendelse af 14/2-20 fra KPMG Acor Tax om teknisk spørgsmål om valgt princip på unoteret gæld efter KGL § 25, stk. 6

Bilag 30

Henvendelse af 17/2-20 fra KPMG Acor Tax om overbeskatning af moderselskaber og moderfonde med danske datterselskaber

Bilag 31

Henvendelse af 19/2-20 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning af singulære ordninger m.v. i økonomisk trængte datterselskaber

Bilag 32

Meddelelse om, at lovforslaget er udskudt og ikke forventes færdigbehandlet i indeværende folketingsår

Spørgsmål og svar

Spm. 1

MFU spm. om den foreslåede Transfer Pricing-dokumentation forventes afgivet i samme omfang af alle berørte firmaer – uanset størrelse, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/11-19 fra Ernst & Young P/S om spørgsmål til immaterielle aktiver m.v., til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvilke beregninger der ligger til grund for en forventning om, at lovforslaget er provenuneutralt, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvorfor en substansregel ikke kan indføres i dansk ret for at undtage virksomheder med substans og reel økonomisk aktivitet, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorfor man i bemærkningerne til lovforslaget definerer CFC-indkomst bredere end i EU’s Anti Tax Avoidance Directive, til skatteministeren

Spm. 6

Spm., om ministeren ønsker at ramme dansk erhvervslivs konkurrenceevne, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, at hvis et dansk selskab lader de immaterielle rettigheder blive i datterselskabet, så vil de ikke blive omfattet af CFC-reglerne m.v., til skatteministeren

Spm. 8

Spm., om lovforslaget reelt er blevet overhalet af udviklingen, da der i OECD forhandles om en aftale i 2020 om ”digital skat” og bredere CFC-regler, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvorledes lovforslaget adskiller sig fra lovforslag nr. L 28 B om implementering af CFC-reglerne i direktivet om skatteundgåelse (folketingsåret 2018-19, 1. samling), til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvilke konsekvenser det vil have, hvis ikrafttrædelsen udskydes til f.eks. den 1. juli 2020, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/11-19 fra KPMG Acor Tax om immaterielle aktiver, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om ministeren har modtaget nogen form for kvantificering eller dokumentation for, at virksomheders CFC-beskatning vil stige, hvis lovforslaget vedtages i sin nuværende form, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om lovforslaget afspejler de internationale kriterier for, hvornår et land ikke må tilbyde en særlig lav beskatning af indkomster af royalties m.v., til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om substanstest vil medføre væsentlige ekstraopgaver til skattekontrollen, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om substanstest efter ATAD-direktivet ikke medfører en sammenhæng mellem de omkostninger, der er forbundet ved at etablere den fornødne aktivitet for at leve op til substanstesten m.v., til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om, hvor meget substans der skal være i et selskab for at leve op til en substanstest efter ATAD, hvis selskabets eneste aktivitet er at købe et patent og opkræve royalties, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om lovforslaget alene vil få virkning for afkast af immaterielle rettigheder, hvor ejerskabet enten er flyttet til et andet land eller er placeret i et andet land, end der hvor den underliggende forskning og udvikling er foregået, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om den administrative byrde for en koncern, i forhold til hvilke royalties eller anden indkomst fra immaterielle rettigheder m.v., til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, hvad det samlede maksimale provenutab for Danmark er, hvis danske koncerner placerer alle deres patenter og/eller varemærker i skattelyselskaber med tilstrækkelig substans, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om substanstest vil medføre en fritagelse for CFC-skat, der i dag opkræves af danske koncerner, hvis deres patenter m.v. placeres i skattely, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om at forklare grundlaget for det anførte i bemærkningerne vedrørende CFC-reglerne, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, i hvilket omfang det indgår i Skatteministeriets skøn over de økonomiske konsekvenser af lovforslaget, at danske koncerner vil blive stillet ringere på udenlandske (datterselskabs)markeder end lokale konkurrenter, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om at forklarer opgørelsen af de administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet samt Skatteforvaltningen vedrørende CFC-reglerne, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om at garantere, at de negative konsekvenser for danske koncerners internationale konkurrenceevne, ikke overstiger et frygtet mindreprovenu, såfremt der indføres en substanstest, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om, at fraværet af en substanstest enten er eller kan være et brud på EU-retten m.v., til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om Danmark vil kunne stille højere krav til substans m.v., til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om at bekræfte, at hvis et dansk selskab har et datter selskab i et andet land, hvor selskabsskattesatsen også er 22 pct., så vil datterselskabet stadig være omfattet af CFC-beskatning, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om, hvorledes reglerne om CFC-beskatning i EU’s skatteundgåelsesdirektiv adskiller sig fra OECD’s standarder fsva. CFC-beskatning, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om at genoverveje, om der bør indføres en substanstest, til skatteministeren

Spm. 30

Spm., om de eksisterende danske CFC-regler lempes som følge af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/11-19 fra KPMG Acor Tax om immaterielle aktiver, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/11-19 fra FSR - danske revisorer om bemærkninger vedrørende CFC-regler m.v., til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/12-19 fra CORIT Advisory P/S om forståelsen af den foreslåede SEL § 31 E, til skatteministeren

Spm. 34

Spm. om at garantere, at de foreslåede CFC-regler ikke vil være i strid med EU-retten, til skatteministeren

Spm. 35

Spm. om immaterielle aktiver, der er oparbejdet i Danmark m.v., til skatteministeren

Spm. 36

Spm. om, hvorfor indførelsen af en substanstest vil medføre udhuling af selskabsskattebasen, til skatteministeren

Spm. 37

Spm. om, hvilke krav til økonomisk aktivitet der vil kunne stilles i en dansk substansundtagelse vedrørende datterselskaber i EU- og EØS-lande, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om kommentar til præsentationerne fra høringen den 15. januar 2020, til skatteministeren

Spm. 39

Spm. om implementeringen af skatteundgåelsesdirektivets CFC-regler uden en substanstest vil være i strid med EU-retten, til skatteministeren

Spm. 40

Spm. om ændringsforslag om indførelse af en lavskatteundtagelse og en substansundtagelse, til skatteministeren

Spm. 41

Spm. om ændringsforslag om indsættelse af en revisionsbestemmelse, til skatteministeren

Spm. 42

Spm. om, hvorvidt det vil være muligt for Skatteforvaltningen via tilgængelige oplysninger at overvåge, om der flyttes aktivitet til udlandet, til skatteministeren

Spm. 43

Spm., om skattemyndighederne ikke vil kunne foretage transfer pricing-korrektioner baseret på en analyse af funktioner, aktiver og risici (FAR-analyse) indenfor EU, hvis der er flyttet et minimum af økonomisk aktivitet til det andet EU-land, til skatteministeren

Spm. 44

Spm. om, hvorvidt ministeren kan bekræfte, at en substanstest vil medføre væsentlige ekstraopgaver til skattekontrollen, til skatteministeren

Spm. 45

Spm. om definitionen af CFC-indkomst, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 48 - svar på spm. 45.docx

Spm. 46

Spm. om, hvorvidt lovforslaget fsva. CFC-beskatning indebærer en korrekt implementering af skatteundgåelsesdirektivet, til skatteministeren
SAU L 48 - svar på spm. 46.docx
L 48 - svar på spm. 34.pdf
L 48 - svar på spm. 38.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 47

L 48 - svar på spm. 47 om på hvilket grundlag Skatteministeriet kan estimere et provenutab i milliardklassen ved indførelse af en substanstest, fra skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 48 - svar på spm. 47.docx
SAU L 48 - svar på spm. 3.pdf
SAU L 48 - svar på spm. 4.pdf
SAU L 48 - svar på spm. 21.pdf

Spm. 48

Spm. om provenutabet fra sådan tabt selskabsskat og tabte skatteindtægter fra lønninger til danske virksomheders medarbejdere indgår i Skatteministeriets provenuestimat, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 48 - svar på spm. 48.docx
SAU L 48 - svar på spm. 22.pdf

Spm. 49

Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/1-20 fra KPMG Acor Tax om immaterielle aktiver, til skatteministeren

Spm. 50

Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/1-20 fra KPMG Acor Tax om valgordning med indbygget uforudsigelig dobbeltbeskatning af danske datterselskaber, til skatteministeren

Spm. 51

Spm. om kommentar til henvendelse af 30/1-20 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning af "sikringsakter" vedrørende valutarisiko på køb af aktiver, til skatteministeren

Spm. 52

Spm. om antallet af virksomheder, der omfattes af CFC-beskatning med i) gældende regler, til skatteministeren

Spm. 53

Spm. om kommentar til henvendelsen af 1/2-20 fra KPMG Acor Tax om en valutakursgevinst på sædvanlige varedebitorer og kreditorer inden for almindelig samhandel kan udløse dansk CFC beskatning, til skatteministeren

Spm. 54

Spm. om svaret på spørgsmål 42 tager højde for de oplysninger, som danske virksomheder skal give til skatteforvaltningen om kontrollerede transaktioner, til skatteministeren

Spm. 55

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/2-20 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 56

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/2-20 fra KPMG Acor Tax om teknisk spørgsmål om valuta og opgørelsen af CFC indkomsten, til skatteministeren

Spm. 57

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/2-20 fra FSR-danske revisorer om supplerende spørgsmål om endelig underskud, til skatteministeren

Spm. 58

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/2-20 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning af almindelige forretningsmellemværender, til skatteministeren

Spm. 59

Spm. om kommentar til henvendelsen af 11/2-20 fra KPMG Acor Tax om opfølgende tekniske spørgsmål om valuta og opgørelsen af CFC indkomsten, til skatteministeren

Spm. 60

Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/2-20 fra KPMG Acor Tax om teknisk spørgsmål om valgt princip på unoteret gæld efter KGL § 25, stk. 6, til skatteministeren

Spm. 61

Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/2-20 fra KPMG Acor Tax om overbeskatning af moderselskaber og moderfonde med danske datterselskaber, til skatteministeren

Spm. 62

Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/2-20 fra KPMG Acor Tax om CFC beskatning af singulære ordninger m.v. i økonomisk trængte datterselskaber, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.