L 24 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Styrket regelefterlevelse på motorområdet, skærpet bødepraksis ved overtrædelse af registreringsafgiftsloven og øvrige punktafgiftslove og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet).

Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 2. oktober 2019. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 14. november 2019. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1126 af 19. november 2019

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Samlede høringssvar
Supplerende høringsskema
Supplerende høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 4/11-19 fra Finans & Leasing om lov om registrering af køretøjer §17 a om registeret Eucaris

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 7. november 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministeren vil redegøre for, om det – som AutoBranchen Danmark foreslår i deres høringssvar, jf. bilag 1 – er muligt at målrette lovforslaget, så der ikke pålægges unødige byrder på den del af branchen, som ikke har problemer med regelefterlevelsen, men udelukkende rammer de brodne kar i branchen, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om ministeren vil redegøre for, hvorfor der med lovforslaget forventes et merprovenu, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om ministeren vil stille ændringsforslag om at nedsætte gebyret for anmodning om eksportgodtgørelse, således at forslaget bliver provenuneutralt? I benægtende fald bedes ministeren yde tekniskbistand til et ændringsforslag herom, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at redegøre for den forventede gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Motorstyrelsen for sager om anmodning af eksportgodtgørelse, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvordan Skatteministeriet er kommet frem til at de skal koste 1.950 kr., hvis man ønsker at få udbetalt eksportgodtgørelse, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om der i lovforslaget er taget højde for afgørelsen i EU-Domstolens sag C-552/15 (Kommissionen mod Irland), til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvordan det kan sikres, at lovforslaget målrettes, så det ikke rammer de dele af branchen, som efterlever reglerne, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/11-19 fra Finans & Leasing om lov om registrering af køretøjer §17 a om registeret Eucaris, til skatteministeren

Spm. 9

MFU spm. om, hvordan ministeriet er kommet frem til at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Mortorstyrelsen for sager vedrørende eksportgodtgørelse er 4 timer m.v., til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.