L 27 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer m.v.).

Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 2. oktober 2019. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema L27
Høringssvar samlet L 27
Høringsskema L223

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 23/10-19 fra FSR - danske revisorer om reglerne for udtagningsmoms m.v.

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

Henvendelse af 4/11-19 fra Advokatfirma Kromann Reumert om ophævelse af momslovens § 8

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Henvendelse af 6/11-19 fra ISOBRO, vedrørende bestemmelsen om udtag til produkternes restværdi

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Bilag 10

Henvendelse af 12/11-19 fra Danmarks Rejsebureau Forening vedrørende foretræde om værnsregel i rejsebranchen

Bilag 11

Henvendelse af 14/11-19 fra Danmarks Rejsebureau Forening om opfølgning på foretræde for udvalget den 14/11-19 om Europa Kommissionens forslag om revision af rejsebureaumoms-området

Bilag 12

3. udkast til betænkning

Bilag 13

Betænkning afgivet den 19. november 2019

Bilag 14

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren
L 27 - Ændringsforslag
L 27 - betænkning

Bilag 15

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 20. november 2019 af skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm., om ændringen samlet set er en stramning eller lempelse i forhold til afregning af moms ved udtagning af varer, til skatteministeren

Spm. 2

MFU spm. om der kan stilles færre og mindre bureaukratiske betingelser for, hvornår visse organisationer m.v. kan få godtgjort punktafgifter, når de anvendes til humanitære formål, til skatteministeren

Spm. 3

MFU spm. om ændringen af chokoladeafgiftsloven vil medføre øgede omkostninger i Skatteforvaltningen på ca. 1,5 mio. kr. til administration af ordningen, til skatteministeren

Spm. 4

MFU spm. om, hvad det forventede mer- eller mindreprovenu vil være for det samlede lovforslag, og de enkelte dele af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at nogle rejsebureauer reducerer deres momsbetaling ved hjælp af selskabskonstruktioner, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om danske rejsebureauer stilles dårligere end konkurrenter i alle andre EU-lande ved en eventuel enstemmig vedtagelse af den foreslåede værnsregel, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om lovforslagets del om ændrede momsregler for udtagning af investeringsgoder er blevet justeret, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/10-19 fra FSR - danske revisorer om reglerne for udtagningsmoms m.v., til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om henvendelsen af 4/11-19 fra Advokatfirma Kromann Reumert om ophævelse af momslovens § 8, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om de økonomiske konsekvenser for henholdsvis erhvervslivet og det offentlige af ændringsforslag nr. 3 og 4, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 27 - svar på spm. 10.docx

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/11-19 fra ISOBRO, vedrørende bestemmelsen om udtag til produkternes restværdi, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 27 - svar på spm. 11.docx

Spm. 12

Spm., om hvilke lægemidler der er omfattet af chokoladeafgiftsloven, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 27 svar på spm. 12.docx

Spm. 13

Spm. om at redegøre for lovforslagets økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om at redegøre for lovforslagets økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, til skatteministeren

Spm. 14

Spm., om der kan findes en smidigere løsning, således at organisationer m.v. ikke først skal betale punktafgifter for herefter at få godtgjort dem, til skatteministeren

Spm. 14

Spm., om der kan findes en smidigere løsning, således at organisationer m.v. ikke først skal betale punktafgifter for herefter at få godtgjort dem, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/11-19 fra Danmarks Rejsebureau Forening vedrørende foretræde om værnsregel i rejsebranchen, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/11-19 fra Danmarks Rejsebureau Forening om opfølgning på foretræde for udvalget den 14/11-19 om Europa Kommissionens forslag om revision af rejsebureaumoms-området, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om, hvor mange kontroller i forhold til rejsebureauers momsbetalinger Skatteforvaltningen har gennemført, til skatteministeren

Spm. 19

Spm., om Skattestyrelsen i 2018 udsendte et styresignal om momsudtagning, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.