L 4 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Hovedaktionærers delsalg af aktier i selskaber med flere aktieklasser, beskatning ved nedsættelse af gæld, beskatning af kapitalfondspartnere og omdannelsesdatoen ved skattefri virksomhedsomdannelse).

Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 1. oktober 2019. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 20. december 2019. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1576 af 27. december 2019

Bilag

Bilag 1

Lovforslag sendt i høring
Oversendelsesbrev
20191 L4 som fremsat

Bilag 2

Lovforslag sendt i høring
Oversendelsesskrivelse
Lovforslag om beskatning ved overdragelse til erhvervsdrivende fonde
Resumé

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar

Bilag 4

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Henvendelse af 14/11-19 fra KPMG Acor Tax om beskatning i relation til gældseftergivelse inden for sambeskattede danske koncerner

Bilag 6

Henvendelse af 20/11-19 fra KPMG Acor Tax om opfølgning på henvendelse af 14/11-19 om beskatning i relation til gældseftergivelse inden for sambeskattede danske koncerner

Bilag 7

Henvendelse af 20/11-19 fra DAHL Advokatfirma om bemærkninger til ændring i aktieavancebeskatningsloven m.v.

Bilag 8

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 9

Henvendelse af 2/12-19 fra KPMG Acor Tax om den modsvarende lovhjemmel på kreditorsiden i forhold til beskatning af renter

Bilag 10

Fortroligt dokument

Bilag 11

Henvendelse af 3/12-19 fra KPMG Acor Tax om, hvilken beskatning der skal ske af renteindtægter hos en dansk kreditor ved en gældseftergivelse til en udenlandsk debitor

Bilag 12

1. udkast til betænkning

Bilag 13

Henvendelse af 4/12-19 fra DAHL Advokatfirma om lovforslagets indvirkning på anvendelsen af konvertible obligationer

Bilag 14

Henvendelse af 4/12-19 fra KPMG Acor Tax om bemærkninger til, at Skatteministeriet vil se på, om der er behov for at præcisere lovgivningen

Bilag 15

Henvendelse af 5/12-19 fra KPMG Acor Tax om ligningslovens § 5, stk. 9 ikke finder anvendelse ved eftergivelse af hele gælden

Bilag 16

Henvendelse af 9/12-19 fra KPMG Acor Tax om mulighed for at fradrage de renter, hvor rentefradraget er blevet beskåret efter stk. 10, nr. 3 ved en senere indfrielse af hele gælden

Bilag 17

Henvendelse af 7/12-19 fra PwC Denmark om adgang for koncernkreditor til at få tilbagereguleret de indtægtsførte renter

Bilag 18

Henvendelse af 9/12-19 fra FSR - danske revisorer om beskatning af carried interest

Bilag 19

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 20

2. udkast til betænkning

Bilag 21

Fortroligt dokument

Bilag 22

Betænkning afgivet den 12. december 2019

Bilag 23

Henvendelse af 17/12-19 fra KPMG Acor Tax om fradrag for beskåret rentefradrag som tab på gæld

Bilag 24

Henvendelse af 18/12-19 fra KPMG Acor Tax om uddybning af ministerens svar på spm. 19

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/11-19 fra KPMG Acor Tax om beskatning i relation til gældseftergivelse inden for sambeskattede danske koncerner, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at oversende de early warnings fra Skattestyrelsen, som lovforslaget baserer sig på, til skatteministeren

Spm. 3

MFU spm. om der er selskaber, som udnytter skattelovgivningen, på de områder som lovforslaget omhandler, til at opnå utilsigtede skattemæssige fordele m.v., til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvornår Skatteministeriet begyndte at beregne provenuet af lukning af skattehuller, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om der kan findes en anden model for værdiansættelsen aktier, hvis et selskab ønsker at opsplitte deres aktier i flere aktieklasser, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om lovforslaget forhøjer skattetrykket for danske virksomheder, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/11-19 fra KPMG Acor Tax om opfølgning på henvendelsen af 14/11-19 om beskatning i relation til gældseftergivelse inden for sambeskattede danske koncerner, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/11-19 fra DAHL Advokatfirma om bemærkninger til ændring i aktieavancebeskatningsloven m.v., til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om at oversende de early warnings fra Skattestyrelsen, som lovforslaget baserer sig på, i fortrolig form, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om at opliste samtlige tidligere lovforslag, hvor et skattehul er blevet lukket, og hvor der er beregnet et provenu af lukningen, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvorledes Skatteministeriet har vurderet, at der vil være et provenu på henholdsvis 40 mio. kr. og 20 mio. kr. varigt af henholdsvis indgrebet mod utilsigtet udnyttelse af gennemsnitsmetoden ved opgørelse af aktieavancer og justering af reglerne om beskatning af gæld, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/12-19 fra KPMG Acor Tax om den modsvarende lovhjemmel på kreditorsiden i forhold til beskatning af renter, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/12-19 fra KPMG Acor Tax om, hvilken beskatning der skal ske af renteindtægter hos en dansk kreditor ved en gældseftergivelse til en udenlandsk debitor, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 4 - svar på spm. 13.docx

Spm. 14

Spm. om at uddybe eksempler på utilsigtet udnyttelse af anvendelse af modeller med opdeling i flere aktieklasser, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om at uddybe den nye metode regeringen ønsker at benytte til fordelingen af anskaffelsessummen i selskaber med flere aktieklasser, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/12-19 fra DAHL Advokatfirma om lovforslagets indvirkning på anvendelsen af konvertible obligationer, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om kommentar til henvendelsen af 5/12-19 fra KPMG Acor Tax om ligningslovens § 5, stk. 9 ikke finder anvendelse ved eftergivelse af hele gælden, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/12-19 fra KPMG Acor Tax om mulighed for at fradrage de renter, hvor rentefradraget er blevet beskåret efter stk. 10, nr. 3 ved en senere indfrielse af hele gælden, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 7/12-19 fra PWC Denmark om adgang for koncernkreditor til at få tilbagereguleret de indtægtsførte renter, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/12-19 fra FSR - danske revisorer om beskatning af carried interest, til skatteministeren
SAU L 4 - svar på spm 20
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 21

Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/12-19 fra KPMG Acor Tax om fradrag for beskåret rentefradrag som tab på gæld, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 18/12-19 fra KPMG Acor Tax om uddybning af ministerens svar på spm. 19, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.