L 225 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, ligningsloven og forskellige andre love. (Indførelse af en sælgerpantebrevsmodel, forhøjelse af det skattefrie bundfradrag for ydelser fra sociale fonde m.v., ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti, udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe og ændring af virkningstidspunkt for udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibsaktiviteter).

Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk

Fremsat den: 10. april 2019. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Samlede høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Orientering om udvidelse af DIS-ordning - Notat om EU-Kommissionens godkendelse af DIS-udvidelsen
Oversendelsesbrev til SAU
Notat om EU-Kommissionens godkendelse af DIS-udvidelsen

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvornår ministeren forventer, at den foreslåede udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe får virkning, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om sælgerpantebrevsmodellen vil få en indflydelse på ejendommens handelspris, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om ændringsforslag om deling af lovforslaget, så den del, der handler om sælgerpantebrevsmodellen, udskilles til et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvem der i dag benytter sig af ordningen om det skattefri bundfradrag for ydelser fra sociale fonde m.v., til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.