L 222 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. og momsloven. (Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.).

Formålet med lovforslaget er at omlægge støtten til trykte og internetbaserede nyhedsmedier, så den bliver platformsneutral. Med lovforslaget forslås det, at den eksisterende nulmoms på trykte aviser udvides til også at omfatte elektronisk leverede aviser. Idet trykte aviser er pålagt lønsumsafgift, foreslås det samtidig, at elektronisk leverede aviser ligeledes pålægges lønsumsafgift. Herved vil trykte og elektroniske leverede aviser afgiftsmæssigt blive ligestillet. Lovforslaget udmønter en del af ”Medieaftale for 2019-2023” indgået mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti den 29. juni 2018.

Fremsat den: 3. april 2019. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 7. maj 2019. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 591 af 13. maj 2019

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Oversendelsesskrivelse
Høringsskema
Samlede høringssvar

Bilag 3

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Supplerende høringsskema
FSR - danskerevisorer høringssvar

Bilag 4

Henvendelse af 7/4-19 fra Brancheforeningen for Grafisk Kommunikation & Medier, GRAKOM vedrørende foretræde

Bilag 5

Henvendelse af 8/4-19 fra KPMG Acor Tax vedrørende foretræde

Bilag 6

Henvendelse af 9/4-19 fra GRAKOM - Brancheforeningen for Grafisk Kommunikation & Medier om høringssvar til lovforslaget

Bilag 7

Henvendelse af 10/4-19 fra Dansk Erhverv om supplerende høringssvar

Bilag 8

Præsentation fra GRAKOM og Aller Media A/S foretræde den 10. april 2019

Bilag 9

Præsentation fra KPMG Acor Tax's foretræde den 10. april 2019

Bilag 10

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 11

Henvendelse af 12/4-19 fra KPMG Acor Tax om supplerende bemærkninger til de afgivne høringssvar til lovforslaget

Bilag 12

1. udkast til betænkning

Bilag 12

1. udkast til betænkning

Bilag 13

Henvendelse af 24/4-19 fra KPMG Acor Tax om yderligere bemærkninger

Bilag 14

Betænkning afgivet den 25. april 2019

Bilag 15

Henvendelse af 29/4-19 fra KPMG Acor Tax om bemærkninger til ministerens svar af 28/4-19

Bilag 16

Henvendelse af 30/4-19 fra Danske Medier, vedrørende spørgsmålet om fritstående nyhedsmedier opfylder kriterierne for at blive omfattet af nulmomsen og lønsumsafgiften

Bilag 17

Henvendelse af 1/5-19 fra Brancheforeningen for Grafisk Kommunikation & Medier (GRAKOM) om kommentarer til henvendelse fra Danske Medier om, at fritstående nyhedsmedier er omfattet af nulmomsen

Bilag 18

1. udkast til tillægsbetænkning

Bilag 19

Tillægsbetænkning afgivet den 6. maj 2019

Bilag 20

Henvendelse af 6/5-19 fra KPMG Acor Tax om afsluttende bemærkninger til lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/4-19 fra Dansk Erhverv om supplerende høringssvar, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at redegøre for de specifikke krav for, hvornår en avis anses for at være blevet leveret elektronisk, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, i hvilket omfang avisernes hjemmesider og mobilapplikationer vil være omfattet af nulmoms, hvis lovforslaget gennemføres i sin nuværende form, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at redegøre for den konkrete vurderingsproces for at klarlægge om et medie momsmæssigt kan anses som avis i dag, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om der findes en liste indeholdende specifikke krav for at blive omfattet af nulmoms, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvordan myndighederne i dag følger op på om en publikation, der er omfattet af nulmoms fortsat opfylder kriterierne, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om moderne internetbaserede medier, der ikke udgiver en avis, som f.eks. Watchmedier, Altinget.dk eller Zetland kunne blive momsmæssigt anset som en avis med dette lovforslag, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvornår ministeren forventer at konkurrenceanalysen er færdig, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvordan e-bøger, der ikke er omfattet af nulmoms, efter vedtagelse af lovforslaget skal behandles momsmæssigt, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvordan et enkeltstående artikelkøb af eksempelvis en politisk analyse på henholdsvis en traditionel avis’ hjemmeside og en traditionel ugebladshjemmeside, vil blive behandlet momsmæssigt, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelserne af 7/4-19 fra GRAKOM samt præsentationen fra foretrædet den 10. april 2019 fra GRAKOM og Aller Media A/S, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/4-19 fra KPMG Acor Tax samt præsentationen fra foretrædet den 10. april 2019, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om at oversende en liste over de medievirksomheder, som forventes at være omfattet af nulmoms, og de medier som ikke forventes at være omfattet nulmoms, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om at redegøre for de erhvervsøkonomiske konsekvenser for de medievirksomheder, som ikke vil blive omfattet af nulmoms, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om, hvorvidt det på trods af EU’s momsdirektiv er muligt at udvide nulmomsordningen, således at flere nyhedsmedier kan blive omfattet, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/4-19 fra KPMG Acor Tax om supplerende bemærkninger til de afgivne høringssvar, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvilke trykte og digitale medier der i dag er omfattet af nulmoms og hvem der vil blive omfattet, hvis lovforslaget gennemføres, til skatteministeren

Spm. 18

Spm., om et medie, der i dag udelukkende har en hjemmeside, der kan tilgås af abonnenter, kan blive omfattet af nulmoms med dette lovforslag, til skatteministeren

Spm. 19

Spm., om den digitale udgave af et ugemagasin som f.eks. ”Børsen Atelier”, der udelukkende omhandler livsstil- eller kulturstof, men som er udgivet i regi af et eksisterende dagblad, også vil være omfattet af nulmoms, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om at oversende en oversigt over, hvilke trykte og digitale medier der i dag er omfattet af nulmoms, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 222 - svar på spm. 20.docx
SAU alm. del - svar på spm. 185.pdf

Spm. 21

MFU spm., om de konkrete medier Watchmedia, Altinget.dk, Zetland og Avisen.dk i henhold til reglerne, der fastsættes med L 222, momsmæssigt kan anses for at udgøre en avis, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L222 - svar på spm. 21.docx

Spm. 22

Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/4-19 fra KPMG Acor Tax om yderligere bemærkninger til lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om en generel markedsændring kan holdes inden for standstill bestemmelsen, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om det vil have en betydning for nulmoms, hvis den elektroniske version af en trykt nulmoms-avis er væsentligt anderledes, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om der indtil i dag har været situationer, hvor Skattestyrelsen baseret på den fastlagte praksis har ændret en avis fra nulmoms til 25 pct. moms, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om Skattestyrelsen anser markedet for trykte publikationer som værende det samme som marked som elektroniske publikationer, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om uklarhed hos Skattestyrelsen, når Skattestyrelsen skal foretage en vurdering, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om, hvorledes en administrativ udviklet praksis, kan danne grundlag for en standstill bestemmelse, som spørgeren forstår, har lovgivningsmæssig karakter, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/4-19 fra KPMG Acor Tax om bemærkninger til ministerens svar af 28/4-19, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/4-19 fra Danske Medier, vedrørende spørgsmålet om fritstående nyhedsmedier opfylder kriterierne for at blive omfattet af nulmomsen og lønsumsafgiften, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om kommentarer til henvendelse af 1/5-19 fra Brancheforeningen for Grafisk Kommunikation & Medier (GRAKOM) om, at fritstående nyhedsmedier er omfattet af nulmomsen, fra skatteministeren

Spm. 32

L 222 - svar på spm. 32 om talepapir fra samrådet den 6/5-19, fra og skatteministeren
Talepapir.docx
SAU L 222 - svar på spm. 32.docx
Oversendelsesbrev til SAU - kulturministerens tale - SAU samrådsspørgsmål A til L 222
Tale til samrådsspørgsmål A til L 222 - forslag til lov om ændring af lov om afgift af lønsum mv. og momsloven (indførelse af nulmoms på elektr...
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 33

L 222 - svar på MFU spm. 33 om en redegørelse fra Skatteforvaltningen om, hvilke ”nødvendige oplysninger” det er nødvendigt for Skatteforvaltningen at være i besiddelse af med henblik på at kunne vurdere, om et medie opfylder kriterierne for at være omfattet af nulmoms, fra skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 222 - svar på spm. 33.docx
SAU L 222 - svar på spm. 5.pdf

Spm. 34

L 222 - svar på MFU spm. 34 om resultatet af den igangværende undersøgelse af de konkurrenceundersøgelse og/eller EU’s vurdering af loven kan få konsekvenser for de økonomiske konsekvenser lovforslaget forventes at have, fra skatteministeren
SAU L 222 - svar på spm. 34.docx
SAU L 222 - svar på spm. 14.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 35

L 222 - svar på spm. 35 om kommentar til henvendelsen af 6/5-19 fra KPMG Acor Tax om afsluttende bemærkninger til lovforslaget, fra skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 222 - svar på spm. 35.docx

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.