L 207 Forslag til lov om ændring af lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Forlængelse af overgangsperioden for fastsættelse af bilers brændstofforbrug).

Efter gældende regler opgøres brændstofforbruget, som anvendes til at fastsætte registreringsafgift og brændstofforbrugsafgift, efter den såkaldte NEDC2-metode tillagt 10 pct. til og med den 31. marts 2019, hvilket er en overgangsordning til den nye WLTP-metode. Fra den 1. april 2019 fastsættes brændstofforbruget efter WLTP-metoden tillagt 21 pct. Det har dog vist sig, at der er en usikkerhed knyttet til konkrete målinger af de biler, der er blevet typegodkendt efter WLTP-metoden. Med lovforslaget foreslås det derfor, at forlænge den gældende overgangsordning indtil udgangen af 2020. Da den gældende overgangsordning ophører den 1. april 2019, er det foreslået at lovforslaget skal træde i kraft den 1. april 2019. Dette forudsætter, at Folketinget dispenserer for bestemmelse i Folketingets forretningsordens § 13, stk. 1, om, at der skal gå 30 dage fra lovforslagets fremsættelse, til det kan vedtages ved 3. behandling. Forslaget er sendt i høring henover fremsættelse med høringsfrist lørdag den 16. marts 2019.

Fremsat den: 15. marts 2019. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 28. marts 2019. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 332 af 30. marts 2019

Bilag

Bilag 1

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Meddelelse om, at der åbnes for spørgsmål til lovforslaget

Bilag 3

Høringssvar, fra skatteministeren
Oversendelsesskrivelse til SAU
Høringssvar

Bilag 4

Høringsskema og høringsnotat, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar

Bilag 5

Supplerende høringssvar, fra skatteministeren
Oversendelsesskrivelse til SAU - supplerende høringssvar
Supplerende høringssvar

Bilag 6

Supplerende høringsskema, fra skatteministeren
Supplerende høringsskema
Høringssvar

Bilag 7

Orientering om lovforslaget, fra skatteministeren
Brev til Skatteudvalget
Fremsættelsestale
Udkast til lovforslag om forlængelse af overgangsperiode for opgørelse af bilers brændstofforbrug (efter lovteknik)

Bilag 8

1. udkast til betænkning

Bilag 9

Betænkning afgivet den 20. marts 2019

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvordan Skatteministeriet er kommer frem til, at provenuet fra registreringsafgiften ikke vil ændre sig som følge af udskydelsen m.v., til skatteministeren
Svar på SAU L 2017 - spm. 1.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 2

Spm. om, hvilken effekt lovforslaget har på klimaet, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 207 - svar på spm. 2.docx

Spm. 3

Spm. om, hvilken effekt lovforslaget har på regeringens målsætning om, at alle nye biler i 2030 skal være lav-emissionsbiler og fra 2035 nul-emissionsbiler, til skatteministeren
SAU L 207 - svar på spm. 3.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.