L 28 B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Oprindeligt forslag: L 28 Om implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet. Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk Kontakt Folketinget Folketingets telefonbog

Fremsat den: 18. december 2018. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 2

Henvendelse af 26/10-18 fra FSR - danske revisorer om yderligere kommentarer til forskellige elementer i lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 29/10-18 fra Forsikring & Pension om skatteundgåelsesdirektivet

Bilag 4

Henvendelse af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax om implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet

Bilag 5

Henvendelse af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax om skatteomgåelsesklausulen i ligningslovens § 3 og holdingselskaber, der ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelser

Bilag 6

Præsentationsmateriale fra Skatteministeriet anvendt under den tekniske gennemgang den 1. november 2018

Bilag 7

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 8

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 9

Henvendelse af 28/11-18 fra Kromann Reumert om spørgsmål om den nye omgåelsesklausul i ligningslovens § 3

Bilag 10

Henvendelse af 29/11-18 fra KPMG Acor Tax om uddybende spørgsmål til den generelle omgåelsesklausul

Bilag 11

Henvendelse af 30/11-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v.

Bilag 12

Henvendelse af 6/12-18 fra KPMG Acor Tax om EBITDA-regel i relation til fonde

Bilag 13

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 14

Henvendelse af af 11/12-18 fra KMPG Acor Tax om EBIT-regel i relation til fonde

Bilag 15

1. udkast til betænkning

Bilag 16

Henvendelse af 12/12-18 fra KPMG Acor Tax om forståelsen af den nye EBITDA-regel i SEL § 11 C

Bilag 17

Henvendelse af 12/12-18 fra KPMG Acor om udskydelse af betænkningsafgivelse, således at der gives alle parter en rimelig betænkningsfrist fra skatteministerens besvarelse af de stillede spørgsmål

Bilag 18

2. udkast til betænkning

Bilag 19

Henvendelse af 13/12-18 fra KPMG Acor Tax om opfølgning af svar på spørgsmål om EBITDA-reglen

Bilag 20

Henvendelse af 14/12-18 fra KPMG Acor Tax om præcisering af spørgsmål om skatteomgåelsesklausulen og anvendelse af danske mellemholdingselskaber

Bilag 21

Betænkning afgivet den 13. december 2018

Bilag 22

Henvendelse af 14/12-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v.

Bilag 23

Henvendelse af 17/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende den generelle omgåelsesklausul i den nye ligningslov § 3, stk. 1-4

Bilag 24

Kopi af SAU alm. del - svar på spm. 410 fra skatteministeren om, hvorfor minimumsmulighederne ikke følges i forbindelse med implementering af CFC-reglerne
SAU alm. del - svar på spm 410.docx
SAU L 28 - svar på spm. 5.pdf
SAU L 28 - svar på spm. 6.pdf
SAU L 28 - svar på spm. 7.pdf
SAU L 28 - svar på spm. 8.pdf
SAU L 28 - svar på spm. 14.pdf
SAU L 28 - svar på spm. 19.pdf
SAU L 28 - svar på spm. 20.pdf
SAU L 28 - svar på spm 22.pdf

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 28 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelsen af 26/10-18 fra FSR - danske revisorer om yderligere kommentarer til forskellige elementer i lovforslaget, fra skatteministeren

Spm. 2

L 28 - svar på spm. 2 om kommentar til henvendelsen af 29/10-18 fra Forsikring & Pension om skatteundgåelsesdirektivet, fra skatteministeren

Spm. 3

L 28 - svar på spm. 3 om kommentar til henvendelsen af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax om implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet, fra skatteministeren

Spm. 4

L 28 - svar på spm. 4 om kommentar til henvendelsen af 31/10-18 fra KPMG Acor Tax om skatteomgåelsesklausulen i ligningslovens § 3 og holdingselskaber, der ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelser, fra skatteministeren

Spm. 5

L 28 - svar på spm. 5 om, hvilke beregninger der ligger til grund for en forventning om, at lovforslaget er provenuneutralt, fra skatteministeren

Spm. 6

L 28 - svar på spm. 6 om, hvorfor en substansregel ikke kan indføres i dansk ret for at undtage virksomheder med substans og reel økonomisk aktivitet, fra skatteministeren

Spm. 7

L 28 - svar på spm. 7 om, hvorfor man definerer CFC-indkomst bredere end i EU’s Anti Tax Avoidance Directive, og hvorfor en del af indkomsten fra mange varer og ydelser omfattes af "embedded IP", fra skatteministeren

Spm. 8

L 28 - svar på spm. 8, om ministeren ønsker at ramme dansk erhvervslivs konkurrenceevne, når ministeren har valgt at overimplementere EU-direktiverne ATAD I og II kombineret med en bibeholdelse af danske CFC-regler, fra skatteministeren

Spm. 9

L 28 - svar på spm. 9 om virkningen ved henholdsvis EBIT-modellen og EBITDA-modellen for to forskellige virksomheder, der adskiller sig i forhold til gæld og afskrivninger og amortisering, fra skatteministeren

Spm. 10

L 28 - svar på spm. 10, om ændringen i selve definitionen af et kontrolleret selskab får konsekvenser for omfanget af danske virksomheder, der vil blive defineret som Controlled Foreign Company, og om dette vil få økonomiske konsekvenser, fra skatteministeren

Spm. 11

L 28 - svar på spm. 11 om sigtet med særbehandlingen af finansielle selskaber, om den potentielle skatterabat for de finansielle selskaber og om eventuelle værnsregler, som modgår skattespekulation, fra skatteministeren

Spm. 12

L 28 - svar på spm. 12 om mulighederne for og konsekvenserne af at ændre ikrafttrædelsestidspunktet fra den 1. januar 2019 til den 1. juli 2019 for den del af lovforslaget, der omhandler den momsmæssige beskatning af vouchere, fra skatteministeren

Spm. 13

L 28 - svar på spm. 13 om mulighederne for og konsekvenserne af at udskille delen om regler for beskatning af kontrollerede udenlandske selskaber (CFC-reglerne) til et selvstændigt lovforslag, fra skatteministeren

Spm. 14

L 28 - svar på spm. 14 om CFC-reglerne, hvis et selskab flytter rettighederne til et datterselskab i et EU-land m.v., fra skatteministeren

Spm. 15

L 28 - svar på spm. 15, om ministeren er enig med regeringens eget Implementeringsudvalgs konklusion om, at et overblik over de øvrige landes implementering vil være central for en endelig politisk stillingtagen til den danske implementering, til skatteministeren

Spm. 16

L 28 - svar på spm. 16 om kommentar til henvendelsen af 28/11-18 fra Kromann Reumert om spørgsmål om den nye omgåelsesklausul i ligningslovens § 3, fra skatteministeren

Spm. 17

L 28 - svar på spm. 17 om kommentar til henvendelsen af 29/11-18 fra KPMG Acor Tax om uddybende spørgsmål til den generelle omgåelsesklausul, fra skatteministeren

Spm. 18

L 28 - svar på spm. 18 om kommentar til henvendelsen af 30/11-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v., fra skatteministeren

Spm. 19

L 28 - svar på spm. 19 om, hvor stor en del af den nuværende selskabsskatteindkomst der er CFC-indkomst, fra skatteministeren

Spm. 20

L 28 - svar på spm. 20 om, hvor stort et provenu staten ville miste, hvis man erstattede de nuværende CFC-regler med CFC-regler, der minder om Sveriges eller Finlands, fra skatteministeren

Spm. 21

L 28 - svar på spm. 21 om, hvor mange EU-lande der når at implementere EU’s skatteunddragelsesdirektiv pr. 1. januar 2019, fra skatteministeren

Spm. 22

L 28 - svar på spm. 22 om, hvorfor man konsekvent vælger ikke at følge minimumsmulighederne, når man skal implementere CFC-reglerne, fra skatteministeren

Spm. 23

L 28 - svar på spm. 23 om kommentar til henvendelsen af 6/12-18 fra KPMG Acor Tax om EBITDA-regel i relation til fonde, fra skatteministeren

Spm. 24

L 28 - svar på spm. 24 om, hvilke andre lande der vil nå at få implementeret reglen om moms på vouchere pr. 1. januar 2019, fra skatteministeren

Spm. 25

L 28 - svar på spm. 25 om, hvilke sanktioner Danmark realistisk set risikerer at blive pålagt, hvis man vælger at udskyde implementeringen af reglerne om moms på vouchere til den 1. juli 2019, fra skatteministeren

Spm. 26

L 28 - svar på spm. 26, om der er nogen eksempler på, at EU-medlemsstater er blevet pålagt sanktioner, hvis staten har vedtaget et lovforslag, der implementerer et direktiv, men samtidig beslutter at give 6 måneder, til at de berørte virksomheder i praksis kan gennemføre implementeringen af direktivet m.v., fra skatteministeren

Spm. 27

L 28 - svar på spm. 27, om det er realistisk, at virksomheder vil være i tvivl om retstilstanden fra den 1. januar til den 1. juli 2019, hvis man vælger at udskyde implementeringen af direktivet om moms på vouchere, fra skatteministeren

Spm. 28

L 28 - svar på spm. 28, om det var en dårlig beslutning at vente 2½ år med at få implementeret direktivet om moms på vouchere, fra skatteministeren

Spm. 29

L 28 - svar på spm. 29 om kommentar til henvendelsen af 11/12-18 fra KMPG Acor Tax om EBIT-regel i relation til fonde, fra skatteministeren

Spm. 30

L 28 - svar på spm. 30 om kommentar til henvendelsen af 12/12-18 fra KPMG Acor Tax om forståelsen af den nye EBITDA-regel i SEL § 11 C, fra skatteministeren

Spm. 31

L 28 - svar på spm. 31 om kommentar til henvendelserne af 13/12-18 og 14/12-18 fra KPMG Acor Tax om opfølgning af svar på spørgsmål om EBITDA-reglen, fra skatteministeren

Spm. 32

L 28 - svar på spm. 32 om at redegøre nærmere for betydningen af ændringsforslag nr. 7, fra skatteministeren

Spm. 33

L 28 - svar på spm. 33 om kommentar til henvendelsen af 14/12-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v., fra skatteministeren

Spm. 34

L 28 - svar på spm. 34 om kommentar til henvendelsen af 17/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende den generelle omgåelsesklausul i den nye ligningslov § 3, stk. 1-4, fra skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.