L 114 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter).

Formålet med lovforslaget er at give bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, at forbedre vilkårene for opsparing i investeringsinstitutter, og at fritage udenlandske investorer for udbyttebeskatning af udbytte fra danske investeringsinstitutter. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre fra november 2017.

Fremsat den: 20. november 2018. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 24. januar 2019. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 84 af 30. januar 2019

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L 114 - Høringsskema
L 114 - Høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 26/11-18 fra Finans Danmark vedrørende udfordringer for danske investeringsforeningers eksport af investeringsbeviser

Bilag 4

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

2. udkast til betænkning

Bilag 7

Meddelelse om udskydelse af betænkningsafgivelse

Bilag 8

Henvendelse af 11/1-19 fra Ernst & Young P/S om fortolkning af bestemmelser om afståelses- og beskatningstidspunkt.

Bilag 9

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 10

3. udkast til betænkning

Bilag 11

Henvendelse af 18/1-19 fra Finans Danmark, vedrørende skattepligtsbestemmelsen for de minimumsbeskattede investeringsinstitutter

Bilag 12

Betænkning afgivet den 17/1-19

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/11-18 fra Finans Danmark vedrørende udfordringer for danske investeringsforeningers eksport af investeringsbeviser, til skatteministeren

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/11-18 fra Finans Danmark vedrørende udfordringer for danske investeringsforeningers eksport af investeringsbeviser, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at redegøre for konsekvenserne af i lovforslaget at nedsætte grænserne for, hvilke virksomheder der kan anvende den foreslåede medarbejderaktieordning, til 15 mio. kr. for både virksomhedens nettoomsætning og balancesum m.v., til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvilke detaljer investeringsselskaberne skal oplyse Skatteforvaltningen omkring for at blive anset som værende aktiebaseret, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvor ofte et investeringsselskab skal give Skatteforvaltningen meddelelse om, at de er at betragte som aktiebaseret investeringsselskab, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om ministeren forventer at indrapportering til Skatteforvaltningen vil blive en administrativt tung opgave for investeringsselskaberne, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvor ofte ministeren agter at opdatere listen over de investeringsselskaber, der har status som aktiebaserede, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om mulighed for, at distributøren også kan foretage indrapporteringen til Skatteforvaltningen vedrørende opfyldelse af krav for ETF’eren til opnåelse af beskatning efter aktieindkomstbeskatningen, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om at yde teknisk bistand til ændringsforslag om, at omsætnings- og aktivgrænsen sættes til 15 mio. kr., så den svarer til EU's grænser for mikroselskaber, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelsen af 11/1-19 fra Ernst & Young P/S om fortolkning af bestemmelser om afståelses- og beskatningstidspunkt, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/1-19 fra Finans Danmark, vedrørende skattepligtsbestemmelsen for de minimumsbeskattede investeringsinstitutter, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.