L 115 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurderingsterminen, udskydelse af fremrykning af beskatningsgrundlaget m.v.).

Formålet med lovforslaget er at videreføre de hidtidige vurderinger i ét år mere end hidtil forudsat, dvs. med i alt to år, så de første nye ejerboligvurderinger vil skulle foretages pr. 1. januar 2020, mens vurderinger af erhvervsejendomme m.v. foretages pr. 1. januar 2021.

Fremsat den: 20. november 2018. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 20. december 2018. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1729 af 27. december 2018

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Supplerende høringsskema
Høringssvar

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 13. december 2018

Bilag 7

Betænkning afgivet den 13. december 2018

Bilag 8

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 9

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 17. december 2018

Bilag 9

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 17. december 2018

Bilag 10

Ændringsforslag til 3. behandling

Bilag 11

Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 19. december 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om lovforslaget generelt vil have negative konsekvenser for den enkelte boligejer, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om det fortsat er de skønnede provenueffekter ved indgåelsen af boligskatteforliget, der lægger til grund for råderummet i Opdateret 2025-forløb fra august 2018, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om merprovenuet i årene 2018-2020 selv ved fastholdelse af de gældende udgiftslofter vil kunne bruges på nye prioriteringer uden for lofterne eller på udgifter under lofterne, hvis disse justeres, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.