L 237 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder, beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper, og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).

Kontakt Folketinget

Christiansborg

1240 København K

Telefon +45 3337 5500

E-mail: folketinget@ft.dk Kontakt Folketinget Folketingets telefonbog

Fremsat den: 2. maj 2018. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Samlede høringssvar om overgang til WLTP brændstofm=5ling

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar

Bilag 4

Henvendelse af 25/4-18 fra KPMG Acor Tax

Bilag 5

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Supplerende høringsnotat, fra skatteministeren

Bilag 7

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar

Bilag 8

Henvendelse af 8/5-18 fra KPMG Acor Tax

Bilag 9

Henvendelse af 11/5-18 fra KPMG ACOR TAX

Bilag 10

Henvendelse af 14/5-18 fra Bryggeriforeningen

Bilag 11

Henvendelse af 14/5-18 fra FSR - danske revisorer

Bilag 12

Henvendelse af 16/5-18 fra Forsikring & Pension, Dansk Industri, Finans Danmark, Dansk Erhverv og DVCA

Bilag 13

1. udkast til betænkning

Bilag 14

Plancher anvendt den 22. maj 2018 under den teknisk gennemgang af dele af lovforslaget, fra Skatteministeriet

Bilag 15

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 16

Henvendelse af 23/5-18 fra KPMG Acor Tax

Bilag 17

Henvendelse af 23/5-18 fra KPMG Acor Tax

Bilag 18

Betænkning afgivet den 24. maj 2018

Bilag 19

Henvendelse af 29/5-18 fra KPMG Acor Tax

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/4-18 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 8(5-18 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om regeringen er vidende eller agter at undersøge, om der har været bevidst snyd med det oplyste brændstofforbrug, således at biler har fremstået med et lavere brændstofforbrug, end hvad brændstofforbruget reelt har været, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om baggrunden for, at det foreslås, at ændringerne vedrørende den EU-retlige tilpasning af beskatning af ikke-hjemmehørende pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom skal have tilbagevirkende kraft til 2013, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om baggrunden for, at ændringen om skattefri fusion mellem andelskasser og sparekasser eller banker kommer nu, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redeg're nærmere for justeringen af reglerne for, hvornår der udøves erhvervsmæssig virksomhed med fast driftssted i Danmark, herunder om de foreslåede justeringer går imod OECD’s modeloverenskomst, til skatteministeren

Spm. 7

Spm., om at kommentere henvendelsen af 11/5-18 fra KPMG ACOR TAX, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/5-18 fra Bryggeriforeningen, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/5-18 fra FSR - danske revisorer, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvordan lovforslagets vil påvirke prissætningen på henholdsvis elbiler, opladningshybridbiler og brintbiler overfor tilsvarende konventionelle køretøjer i tilsvarende bilklasser, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvor meget ministeren forventer, at brændstofforbruget vil stige for henholdsvis de tre mest solgte elbiler, opladningshybridbiler og brintbiler med den nye WLTP-metode i forhold til den nuværende NEDC-metode, til skatteministeren

Spm. 12

Spm., i det tilfælde, at de miljøvenlige biltypers brændstofforbrug stiger mere end 21 pct. med den nye WLTP-metode, og derved bliver relativt dyrere end konventionelle og mindre miljøvenlige biler, er ministeren da indstillet på at drøfte med Folketinget, hvordan dette kan imødegås, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om at redegøre for konsekvenserne ved at ændre moderationssatsen fra at være baseret på ”udleveret” til ”fremstillet” mængder øl, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om det fortsat er vurderingen, at ændringen, af hvordan afgiftsbegunstigelserne i ølmoderationsordningen opgøres, vil gavne små og mellemstore producenter, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om at give konkrete eksempler på, hvordan henholdsvis trafikselskaber og kunstnere vil blive påvirket af lovforslaget i forhold til deres praksis i dag i relation til momsfritagelse for selvstændige grupper, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om at kommentere kritikken i høringssvaret fra ATAX – Arbejdsgiver forening for persontransport, jf. bilag 3, s. 3, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvad årsagen er til, at der efter de gældende regler i fusionsskatteloven ikke er mulighed for skattefrit at gennemføre en skattefri fusion mellem en andelskasse og en sparekasse eller mellem en andelskasse og et selskab, der har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om at uddybe, hvilke kriterier der skal være opfyldt for, at investeringsinstitutter, transparente enheder m.v. bedriver næringsvirksomhed i Danmark, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om at kommentere og vurdere konsekvenserne, hvis det generelt bestemmes, at deltagelse i et dansk skattetransparent selskab medfører fast driftssted i Danmark, men at Folketinget så samtidig undtager deltagelse i selskaber, der opfylder de foreslåede krav i det foreslåede stk. 7 i selskabsskattelovens § 2, jf. lovforslagets § 1, nr. 3, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/5-18 fra Forsikring & Pension, Dansk Industri, Finans Danmark, Dansk Erhverv og DVCA, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, hvilke konsekvenser det vil have, hvis § 14 udgår af lovforslaget og overvejelser om at udskyde behandlingen af denne del af lovforslaget til næste folketingsår, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvornår ministeren og Skatteministeriet blev klar over, at den nye metode til fastsættelse af brændstofforbrug for visse biler ville medfører et øget skatteprovenu, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om at redegøre for, om der har været bevidst snyd med det oplyste brændstofforbrug, således at biler har fremstået med et lavere brændstofforbrug, end hvad brændstofforbruget reelt har været, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om at redegøre for og uddybe, på hvilket grundlag ministeren konkluderer, at ”(…) der ikke er grundlag for at formode, at der har været snydt bevidst med det oplyste brændstofforbrug (…)”, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om, hvad regeringens holdning er i spørgsmålet, hvor EU-Parlamentet den 19. april 2018 vedtog en ændring af typegodkendelsesforordningen, der udvider mulighederne for stikprøvekontrol, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om at opstille nogle eksempler der viser betydningen af indførelsen af WLTP-metoden til måling af brændstofforbrug fremfor den nuværende NECD-metode, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om ministeren vil stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvorved den del af lovforslaget, som vedrører justering af reglerne vedrørende fast driftssted udskilles i et selvstændigt forslag, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om, hvad årsagen er til Finanstilsynets ændring af bekendtgørelse om fusion af en andelskasse med et andet pengeinstitut, til skatteministeren
SAU L 237 - Svar på spm. 28.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 29

Spm. om at oplyse de provenumæssige konsekvenser af den EU-retlige tilpasning af beskatning af ikke-hjemmehørende pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom, fra skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 237 - Svar på spm. 29.pdf

Spm. 30

Spm. om ministeren vil stille ændringsforslag, der sikrer, at den EU-retlige tilpasning af beskatning af ikke-hjemmehørende pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom får kortest mulig tilbagevirkende kraft, fra skatteministeren
SAU L 237 - svar på spm. 30.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 31

Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/5-18 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/5-18 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om, hvilken dato man i Skatteministeriet blev klar over, at overgangen til WLTP-målemetoden ville kunne medføre et øget afgiftsprovenu for visse biler, til skatteministeren

Spm. 34

L 237 - svar på spm. 34 om ministeren kan bekræfte, at det er tidspunktet for videregivelsen af provision m.v. fra pengeinstitut, fondsmæglerselskab etc. til investor, som er afgørende for, hvornår der skal ske indberetning efter lovforslagets § 13, nr. 2, fra skatteministeren

Spm. 35

L 237 - svar på spm. 35 om ministeren kan bekræfte, at indberetningen af videregiven provision m.v. efter lovforslagets § 13, nr. 2, vil kunne ske via et web-interface, fra skatteministeren

Spm. 36

L 237 - svar på spm. 36 om ministeren kan bekræfte, at indberetningerne efter lovforslagets § 13, nr. 2, skal ske én gang årligt, fra skatteministeren

Spm. 37

L 237 - svar på spm. 37, om indberetning af videregiven provision m.v. efter lovforslagets § 13, nr. 2, vil skulle ske på fondskodeniveau, fra skatteministeren

Spm. 38

L 237 - svar på spm. 38 om kommentar til henvendelsen af 29/5-18 fra KPMG Acor Tax, fra skatteministeren
SAU L 237 - Svar på spm. 38.pdf
SAU L 237 - svar på spm. 7.pdf
SAU L 237 - Svar på spm. 31.pdf

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.