L 165 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om afgift af elektricitet. (Styrkelse af rammerne for overvågning af elforsyningssikkerheden og klare regler for sikring af kapacitet, ændringer som følge af forordninger om EU-netregler, flytning af ansvar for måling af elektricitet hos elforbrugere direkte tilsluttet transmissionsnettet og samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser m.v.).

var lblMailSent = "Din e-mail er nu blevet sendt"; DELING AF: DEL

Fremsat den: 28. februar 2018. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 31. maj 2018. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 704 af 8. juni 2018

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
EFK-brev - orientering om høringssvar
Høringsnotat
Høringssvar organisationer mv

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Udkast til ændring af bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
EFK høringsbrev over energisparebekendtgørelsen
Udkast til energisparebekendtgørelse med ikrafttrædelse 1. juli 2018

Bilag 4

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev
Ændringsforslag L 165 12 april 2018

Bilag 5

Orientering om, at ændringsbekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. sendes i høring
EFK - Orientering om at ændringsbekendtgørelse sendes i høring
Ændringsbekendtgørelse

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 3/5-18

Bilag 8

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
oversendelsesbrev
Ændringsforslag L 165 3 behandling 9. maj inkl. lovteknik

Bilag 9

Høringsbrev og udkast til forslag til ændring afbekendtgørelse om netvirksomheders indtægtsrammer, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Brev til EFK udvalg
Høringsbrev
Udkast til ændring af bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder

Bilag 10

1. udkast til tillægsbetænkning

Bilag 11

Tillægsbetænkning afgivet den 24/5-18

Bilag 12

Orientering om ikrafttrædelse af bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder
Orientering til EFK-udvalg
Høringsnotat
bekendtgørelse

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorvidt lovforslaget ændrer ved, at Energinet fortsat har ansvaret for at sikre elforsyningssikkerheden, og at elforsyningssikkerheden dermed ikke overlades frit til markedet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, hvor mange timer om året Energinet har anvendt tvangskørsler af kraftværker i Danmark, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om, hvorvidt en situation, hvor der ikke er brug for kraftværker, kan betegnes som en ”normal situation”, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om, hvorvidt det danske elsystem ikke længere har behov for de såkaldte tvangskørsler af kraftværker for at sikre forsyningssikkerheden, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm., om man med lovforslaget sikrer, at alle aktører får mulighed for at levere systembærende ydelser, og at Energinet forpligtes til altid at vælge den billigste leverandør, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til Danmarks Vindmølleforenings indlæg i Altinget den 15/3-18: ”Vindmølleforening: Ny elforsyningslov kan underminere markedsmodellen”, hvor foreningen beskriver lovforslaget som værende konkurrenceforvridende statsstøtte til de centrale kraftværker og i strid med EU’s konkurrenceregler, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om kommentar til Danmarks Vindmølleforenings indlæg i Altinget den 15/3-18: ”Vindmølleforening: Ny elforsyningslov kan underminere markedsmodellen”, hvor foreningen skriver: ”Kort fortalt indeholder regeringens forslag til ny elforsyningslov en beføjelse til ministeren om at afholde et udbud for levering af systemydelser. Det virker helt besynderligt i betragtning af, at der ikke er brug for ydelserne”, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 8

Spm. om, at når Energinet investerer i systembærende komponenter som synkronkompensatorer til at sikre elforsyningssikkerheden, så finansieres dette gennem de tariffer, som Energinet opkræver hos elforbrugerne, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 9

Spm., om de centrale værker blev aktiveret kommercielt i elmarkedet pga. elprisen eller varmebehov og ikke blev aktiveret af Energinet pga. forsyningssikkerheden i 90 pct. af tiden i 2017 m.v., til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 10

Spm. om behovet for at pålægge Energinet at gennemføre et udbud af visse egenskaber, som er tilgængelige i elnettet, og om indkøbet af systembærende egenskaber kan være konkurrenceforvridende for elmarkedet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 11

Spm. om, hvorvidt Energinets rapport ”Behov for systembærende egenskaber i Danmark ved netfejl - Opsummering af Energinets analysearbejde (september 2017)” har påvist, at moderne vindmøller vil give et væsentligt bidrag til understøttelse af systemsikkerheden både nu og i fremtiden m.v., til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 12

Spm. om ambitionerne for Danmarks fremtidige elforsyningssikkerhed, og hvordan man vil inddrage de aktører, der bidrager til at sikre en høj elforsyningssikkerhed, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 13

Spm. om, hvordan man sikrer, at § 27 a, stk. 2, i lov om elforsyning ikke vil blive brugt til at fravælge tilkøb af energi fra vedvarende energikilder, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 14

Spm. om, på hvilket grundlag ministeren mener, at Viking Link vil give lavere elpriser i Danmark, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 15

Spm. om, hvorvidt ministeren administrativt og egenhændigt kan fastsætte niveauet for elforsyningssikkerhed i fremtiden, hvis lovforslaget bliver vedtaget, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 16

Spm., om Energinet kun bør gennemføre et udbud af systembærende egenskaber, hvis ikke de nødvendige egenskaber til sikring af forsyningssikkerheden er tilgængelige i elsystemet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 17

Spm., om Energinet først bør benytte egne enheder, som elforbrugerne allerede har finansieret etableringen og driften af, til sikring af, at de nødvendige egenskaber er tilgængelige i elnettet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 18

Spm. om, at hvis Energinets egne enheder er tilstrækkelige til at sikre forsyningssikkerheden i elsystemet, bør der ikke gennemføres udbud, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 19

Spm., om det vil være problematisk i forhold til EU’s statsstøtteregler, hvis der udbetales kompensation for levering af ydelser, som er krav til elproduktionsanlæg i deres nettilslutningsbetingelser, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.