L 196 B Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og selskabsskatteloven. (Adgang til fusion mellem pensionskasser m.v. og forsikringsselskaber m.v.).

Loven indfører adgang til skattefrit at fusionere en tværgående pensionskasse m.v. ind i et livsforsikringsselskab ved vederlagsfrit at overdrage pensionskassens egenkapital, pensionsforpligtelser og aktiver til livsforsikringsselskabet.

Der henvises endvidere til omtalen under L 196 og L 196 A.

Vedtaget 109 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

Fremsat den: 14. august 2012. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren

Bilag 3

Yderligere høringssvar fra CKR og Finanstilsynet

Bilag 4

SAU alm. del - svar på spm. 817 om, hvilke forudsætninger der er lagt til grund for engangsprovenuet.

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Bilag 8

Nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget

Bilag 9

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 10

3. udkast til betænkning

Bilag 11

Henvendelse af 7/9-12 fra Forsikring & Pension

Bilag 12

Betænkning afgivet den 6. september 2012

Bilag 13

1. udkast til tillægsbetænkning

Bilag 14

Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. september 2012

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.