L 16 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Målretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger).

var lblMailSent = "Din e-mail er nu blevet sendt"; DELING AF: DEL

Fremsat den: 4. oktober 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 19. december 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1682 af 26. december 2017

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar - pensionsaftale
Høringssvar - korrektioner

Bilag 2

Henvendelse af 6/10-17 fra Forsikring & Pension, LO og DA

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Ændringsforslag fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Bilag 8

Henvendelse af 21/11-17 fra P.O.

Bilag 9

3. udkast til betænkning

Bilag 10

Henvendelse af 30/11-17 fra Leon Petersen, Karlslunde

Bilag 11

Betænkning afgivet den 30. november 2017

Bilag 12

Henvendelse af 14/12-17 fra Thorkild Fog-Petersen, Bluegarden A/S

Bilag 13

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

Bilag 14

1. udkast til tillægsbetænkning

Bilag 15

Tillægsbetænkning afgivet den 15. december 2017

Bilag 16

Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 18. december 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/10-17 fra Forsikring & Pension, LO og DA

Spm. 2

Spm. om, hvilke indkomstgrupper der får mest gavn af den løsning på samspilsproblematikken, der vil blive indført, hvis lovforslaget vedtages, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvor meget folkepensionisten mister i pensionstillæg om året på, at den beskæftigede partner indbetaler f.eks. 35.000 kr. før skat til aldersopsparing, til skatteministeren

Spm. 4

Spm., om at bekræfte, at for op imod 20 pct. af de beskæftigede, som har mindre end fem år til folkepensionen, kan indskud på aldersopsparing ikke betale sig, fordi indskuddet modregnes i partnerens folkepension, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvad det betyder for kvinders arbejdsudbud og pensionsdækning, at indbetalinger til aldersopsparing fører til et fald i familiens rådighedsbeløb (i form af lavere pensionstillæg), når partneren allerede er blevet folkepensionist, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvad det betyder det for lavtlønnede enlige forsørgeres rådighedsbeløb, at indskud på aldersopsparing modregnes i de offentlige ydelser, til skatteministeren

Spm. 7

Spm., om at bekræfte, at aldersopsparing er ufordelagtig for stort set alle familier med en førtidspensionist, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvor stor en andel af de beskæftigede, dette er tilfældet for, til skatteministeren

Spm. 9

Spm., om det er tilsigtet fra regeringens side, at et ægtepar bestående af en beskæftiget med forholdsvis lav løn og en kontanthjælpsmodtager kan miste op til 2.000 kr. pr. måned i rådighedsbeløb, hvis den beskæftigede indbetaler til aldersopsparing, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, i tilbagetrækningsudspillet ”Flere år på arbejdsmarkedet” skrev regeringen bl.a., at målretningen af aldersopsparingsordningen skal sikre, at lavtlønnede kan indbetale en mærkbar del af deres pensionsopsparing på aldersopsparingsordninger, som ikke fører til modregning i folkepensionen m.v. Hvordan harmonerer dette med, at netop rigtigt mange lavtlønnede i praksis er afskåret fra at benytte aldersopsparing, fordi det vil påvirke deres rådighedsbeløb mærkbart og samlet set være ufordelagtigt, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/11-17 fra P.O., til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/11-17 fra Leon Petersen, Karlslunde, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om den sammensatte beskatning af afkastet af pensionsindbetalinger, der foretages f.eks. 10 år, 5 år og 2 år før pensionering ikke fortsat er væsentligt over topskattegrænsen, jf. svar på spm. 10, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om, hvorfor hele problemstillingen vedrørende aldersopsparingen og modregning skal tvinges frem i lyset, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om at oplyse, om de korrigerede svar vedrørende modregning i bestemte familietyper giver anledning til en ændring af arbejdsudbudseffekterne ved pensionsforslaget og om provenuberegningerne bag lovforslaget dermed påvirkes, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om, hvordan uddannelsesbaggrunden er for de personer, der i dag anvender muligheden for at få udbetalt livsvarig livrente, ophørende livrente, ratepension, aldersopsparing eller kapitalpension i de første to år efter de er nået pensionsudbetalingsalderen, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, bekræfte, at forhøjelsen af pensionsudbetalingsalderen vil føre til senere tilbagetrækning for personer, der er beskæftiget indenfor brancher med hårdt arbejdsmiljø, som i dag anvender muligheden for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før både efterløns- og pensionsalderen, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om at bekræfte, at hvis aldersopsparing skal blive en succes og få den udbredelse, som er lagt til grund i pensionsaftalen, så kræver det, at pensionsselskaber på vegne af kunder med samspilsproblemer automatisk omlægger fradragsberettiget pensionsopsparing til aldersopsparing, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, hvad ministeren vil gøre for, at pensionsselskaberne kan identificere kunder, der ikke kan indbetale til aldersopsparing i deres obligatoriske pensionsordning uden at få nedgang i eget eller familiens rådighedsbeløb, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om at beregne, hvor stor nedgangen i kontanthjælp pr. måned er i den beskrevne situation, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at pensionsselskaberne kan gøre aldersopsparing til standardvalget i en pensionsordning, uden at lønmodtagere eller deres familier risikerer en betydelig nedgang i rådighedsbeløb pga. modregning i offentlige ydelser, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om kommentar til henvendelse af 14/12-17 fra Thorkild Fog-Petersen, Bluegarden A/S, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om talepapir fra samrådet den 15. december 2017 om samrådsspørgsmål A, B og C, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om talepapir fra samrådet den 15. december 2017 om samrådsspørgsmål D og E, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om den reale marginalbeskatning, som opspareren oplever, hvis regeringens skattefradrag ved indbetaling til pension gennemføres, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om den reale marginalbeskatning, som opspareren oplever, hvis regeringens skattefradrag ved indbetaling til pension gennemføres, men hvor intervallet for det ligningsmæssige fradrag for indbetalinger til fradragsberettiget pension i stedet ligger på 8.000-70.000, og fradraget sættes til 40 pct., til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om den reale marginalbeskatning, som opspareren oplever, hvis regeringens skattefradrag ved indbetaling til pension gennemføres, men hvor intervallet for det ligningsmæssige fradrag for indbetalinger til fradragsberettiget pension i stedet ligger på 0-50.000, og fradraget sættes til 50 pct., til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.