L 214 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Afvikling af timebaseret afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg).

Formålet med lovforslaget er at reducere udbygningen af solceller ved at afvikle den timebaserede afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg. Med en politisk aftale fra 2013 er der aftalt en ramme for udbygningen af solceller på 800 MW. Rammen er i 2014 hævet til 918 MW. Solcelleudbygningen forventes nu at stige til i størrelsesordenen 1.350 MW i 2020 og 2.235 MW i 2030. Det vurderes derfor at være nødvendigt at påbegynde afviklingen af den timebaserede afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg for at sikre, at der lukkes for tilgang til ordningen.

Lovforslaget afskaffer den timebaserede afgiftsfritagelse for elafgift af elektricitet for nye VE-anlæg og for eksisterende erhvervsanlæg. Eksisterende anlæg i husholdninger på højst 6 kW fastholdes på den nugældende timebaserede afgiftsfritagelse indtil 2032. Lovforslaget har særlig betydning for personer, som får et tilsagn fra Energinet.dk om nettoafregning af PSO den 23. maj 2017 eller senere, idet disse ikke fremadrettet vil kunne nettoafregne deres elafgifter på timebasis. Ændringen til øjebliksafregning sker fra 1. april 2018, hvor Energinet.dk har udarbejdet det nødvendige register for at kunne administrere ordningen.

Fremsat den: 23. maj 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 7. september 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1049 af 12. september 2017

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev
Høringsnotat
Høringssvar

Bilag 2

Henvendelse af 24/5-17 fra Miljøorganisationen VedvarendeEnergi

Bilag 3

Henvendelse af 1/6-17 fra Viasol A/S

Bilag 4

Orientering om fornyet høring af forslag til afvikling af timebaseret nettoafregning af elafgift, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelse til EFK-udvalget af høringsnotat.pdf
Høringsbrev juni 2017 ny høring.pdf
Lovforslag.pdf

Bilag 5

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Supplerende høringssvar, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Følgebrev.docx
Høringssvar fra TEKNIQ, Installatørernes Organisation.pdf
Høringssvar fra BL, Danmarks Almene Boliger.pdf

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Supplerende høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelse til EFK-udvalget.pdf
Høringsnotat fælles.pdf
Referat fra mødet i Energistyrelsen fredag den 30. juni 2017.pdf
Høringssvar.pdf

Bilag 9

Materiale fra Solar Lightning Consultants ApS i forbindelse med foretræde for udvalget den 17/8-17
Materiale fra Solar Lightning Consultants ApS' foretræde 17.08.17.docx
Dietz - Helios powerpoint 17.08.2107 Martin Dietz Solar LIghtning .pptm EFK udvalget.pptm 9. 04 pptm.pdf

Bilag 10

Henvendelse af 21/8-17 fra Viasol A/S

Bilag 11

Materiale af 18/8-17 fra Solar Lightning Consultants ApS som opfølgning på foretræde for udvalget den 17/8-17
henvendelse - Solar.docx
Helios resume 2012_10 april (1).pdf
SamletHeliosRapport_2012_10 april (3).pdf
fremtidens klimask+ªrm_til web.pdf
Flyer_.docx

Bilag 12

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orienteringsbrev EFK.pdf
Ændringsforslag.pdf

Bilag 13

2. udkast til betænkning

Bilag 14

Henvendelse af 31/8-17 fra Solar Lightning Consultants & Entreprise ApS

Bilag 15

Betænkning afgivet 31/8-17

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/5-17 fra Miljøorganisationen VedvarendeEnergi, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om en oversigt over de forskellige tilskudsordninger, der har været over tid, og de omfattede anlæg samt hvilke eksisterende anlæg, der får forringede vilkår som følge af lovforslaget, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om, hvilke eksisterende solcelleanlæg, ud over de 85.700 anlæg i husholdninger, der ikke får forringet deres vilkår før 2032, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om, hvor stor en del af reduktionen af merudbygningen med nye solcelleanlæg kan henføres til den almene boligsektor, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorfor lovforslaget ikke er blevet sendt i høring hos Boligselskabernes Landsforening (BL), til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorvidt nuværende og kommende solcelleanlæg, der overgår til øjebliksafregning, vil kunne lagre den producerede elektricitet på batterier og dermed undgå at betale afgifter og moms, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm., om egetforbruget for et alment anlæg på 70 kW vil falde fra 60 pct. til 50 pct. ved overgang fra time- til øjebliksafregning, er en udokumenteret antagelse, og at tallet lige så godt kan være 5 eller 20 procentpoint lavere, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 8

Spm., om et typisk solcelleanlæg i den almene boligsektor har et egetforbrug på 80 pct. som følge af et begrænset tagareal i forhold til antal husstande, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 9

Spm. om, hvorfor der i 2020 forventes at være 1.350 MW solceller, når der i marts 2017 kun er 855 MW, og opsætningen af solceller har haft en faldende tendens med 181 MW i 2015, 71 MW i 2016 og 7,3 MW i de første fire måneder i 2017, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 10

Spm., om karakteristikken af VE-anlæg med effekt højere end 6 kW i husholdninger er dækkende, hvis solcelleanlægget dækker husstandens forbrug, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 11

Spm., om en nærmere forklaring på, hvad der menes med ”begrænsede muligheder” for undtagelse, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 12

Spm. om, hvor stort et solcelleanlæg skal være for at være omfattet af EU’s statsstøtteregler, og hvor mange af de eksisterende anlæg der falder ind under de minimis-reglerne, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 13

Spm. om, hvis lovforslaget de facto alene berører solcelleanlæg, som er omfattet af de minimis-reglerne, så gælder statsstøttereglerne ikke, og Folketinget står derfor frit for at undtage alle eksisterende anlæg og/eller kommende anlæg i almene boligforeninger, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 14

Spm. om, hvorfor ministeriet skriver, det benytter den seneste fremskrivning, når dette ikke er tilfældet, og oplyse om, hvor vurderingen på 1.350 MW stammer fra, og på hvilken måde ministeriet mener dette er det mest retvisende billede på en forventet udbygning frem til 2020, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 15

Spm., om udarbejdelse af en årlig sammenligning af afgiftstabet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 16

Spm. om kommentar til henvendelse af 1/6-17 fra Viasol A/S, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 17

Spm., om ministeren var bekendt med Energinet.dk’s planer om at indføre nye regler for afregning af elektricitet fra solceller, da svaret på spørgsmål 3 blev oversendt, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 18

Spm., om det ikke er administrativt forholdsvis enkelt at skelne mellem anlæg, der er knyttet til bolig med erhverv og til bolig uden erhverv, således at boliger uden erhverv med anlæg over 6 kW kan friholdes, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 19

Spm., om ministeren er enig i, at EU’s regler ikke kræver en præcis værdiansættelse som anført i svaret på spørgsmål 11, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 20

Spm., om eksempler på, hvor stort et solcelleanlæg skal være under optimale forhold, før den årlige afgiftsfritagelse maksimalt overskrider en øvre grænse på 0,5 mio. kr. årligt, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 21

Spm., om ministeren kan bekræfte, at EU-Kommissionen i en fransk sag har vurderet, at samhandlen ikke bliver påvirket, når eksempelvis afgiftsfritagelser er begrænset til små virksomheder, der udelukkende udøver aktiviteter på et lokalt marked, og som holder sig under de minimis-grænsen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 22

Spm., om ministeren vil oversende en beregning af, hvor stor en afgiftsfritagelse et solcelleanlæg maksimalt årligt vil kunne få under optimale driftsforhold, såfremt der er tale om et solcelleanlæg på henholdsvis 10 kW, 100 kW, 300 kW og 1.000 kW, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 23

Spm., om anmodning om, at tabellen i svaret på spørgsmål 15 suppleres med en ny tabel, der angiver de tilsvarende tal, men alene den andel af beløbene, der er ufinansierede, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 24

Spm. om, hvorvidt virtuel nettoafregning af solceller i almene boligforeninger kunne implementeres inden for den gældende lovgivning, jf. oplysningerne i bladet Boligen, nr. 7-8, 2017, og hvorfor endelige regler herfor ikke er blevet implementeret i forlængelse heraf, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 25

Spm., om muligheder for, at eksisterende solcelleanlæg, som havde udsigt til at blive omfattet af den virtuelle nettoafregning, fritages for lovforslagets krav om øjebliksafregning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 26

Spm. om, hvorvidt der i efteråret 2015 blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle finpudse de sidste detaljer for virtuel nettoafregning af solceller i almene boligforeninger, og om hvilke ministerier og organisationer der var repræsenteret i denne arbejdsgruppe, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 27

Spm. om årsagen til, at arbejdsgruppen ikke i løbet af 2016 udsendte klare retningslinjer for virtuel nettoafregning af solceller i almene boligforeninger, og om hvilke problemstillinger der forsinker udarbejdelsen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 28

Spm. om, på hvilken baggrund Energinet.dk i foråret 2017 fremlægger en model for virtuel nettoafregning af solceller i almene boligforeninger, som afviger fra den model, som BL og Energistyrelsen havde drøftet, som ministeren havde støttet, og som blot skulle finpudses af arbejdsgruppen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 29

Spm. om kommentar til materiale fra Solar Lightning Consultants ApS i forbindelse med foretræde for udvalget den 17/8-17, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 30

Spm. om kommentar til henvendelse af 21/8-17 fra Viasol A/S, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 31

Spm. om kommentar til yderligere materiale fra Solar Lightning Consultants ApS i forbindelse med foretræde den 17/8-17, til energi- forsynings- og klimaministeren

Spm. 32

Spm. om, hvorvidt ministeren var bekendt med Energinet.dk’s planer, da svaret på spørgsmål 3 oversendes til Folketinget, jf. spørgsmål 17, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 33

Spm. om kommentar til henvendelse af 31/8-17 fra Solar Lightning Consultants & Entreprise ApS, til energi-, forsynings- og klimaministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
EFK L 214 - Svar på spm. 33.pdf

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.