L 210 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift på eldrevne køretøjer m.v., midlertidigt fradrag for batterikapacitet, forlængelse af ordning med lav afgift på el til opladning af eldrevne køretøjer og særlig ordning for elbusser, ændring af beregning af brændstofforbrug for gasdrevne biler og gasdrevne pluginhybridbiler og nedsættelse af afgift af metanol iblandet vand).

Med lovforslaget foreslås en lempeligere indfasning i registreringsafgiften for elbiler, da det har vist sig, at indfasningen i registreringsafgiften har bremset salget af elbiler. Det foreslås således, at udskyde indfasningen af de almindelige afgifter for elbiler med 2 år eller indtil et måltal på 5.000 nyregistrerede elbiler er opnået, dog senest den 1. januar 2019. Der foreslås en tilsvarende udskydelse af indfasningen af de almindelige afgifter for pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler.

Endvidere foreslås bl.a.:

- et tidsbegrænset fradrag for batterikapacitet,

- en forlængelse af ordningen vedrørende erhvervsmæssig opladning af elbiler med 2 år,

- at der i 2020 betales fuld elafgift ved opladning af elbiler og

- at den lave procentsats ved opladning fortsat finder anvendelse for elbusser til og med 2023.

Lovforslaget skal udmønte tillægsaftale indgået den 18. april 2017 til elbilaftalen indgået den 9. oktober 2015 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Elbilaftalen af 9. oktober 2015 blev udmøntet ved vedtagelsen af lovforslag nr. 61 (folketingsåret 2015-16).

Fremsat den: 3. maj 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 2. juni 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 687 af 8. juni 2017

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema L 210
Høringssvar

Bilag 4

Supplerende høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren
Supplerende høringsskema L 210
DI og Bilbranchen - supplerende høringssvar

Bilag 5

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministere
2. supplerende høringsskema - L 210
Supplerende høringssvar - Ændring af registreringsafgiftsloven mv. - J.nr. 2017-2152

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 8

Lovudkast sendt i høring
Orientering til SAU om høring af forslag til lov om ændring af registrer...
Resumé
Udkast til lovforslag (høringsudgave)

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet den 24. maj 2017

Bilag 11

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 12

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 29. maj 2017

Bilag 13

Henvendelse af 30/5-17 fra Dansk Energi og Dansk Elbil Alliance

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvordan det hænger sammen med, at man samtidig vil indføre en særlig begrænsning i momsregistrerede virksomheders adgang til afgiftsgodtgørelse i elafgiftslovens § 11, stk. 3., hvilket er en klar stramning i forhold til gældende praksis, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om ministeren er enig i at den foreslåede afgiftsstigning på erhvervsmæssig opladning af elbiler m.v. efter 2019 er er en klar stramning i forhold til gældende praksis, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om ministeren mener, at det virker logisk og hensigtsmæssigt, at ville indføre en specifik særregel for batteriopladninger til elbiler i den generelle regel om elafgiftsrefusion, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at bekræfte, at lovforslaget ikke gælder elmotorcykler, som fortsat skal betale 40 pct. i registreringsafgift, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at oplyse om elmotorcykler på andre måder afviger i afgiftssystemet i forhold til reglerne gældende for elbiler, og i givet fald hvorfor, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at sikre, at afgiftskonceptet for elmotorcykler følger regler, som modsvarer til afgiftskonceptet for elbiler, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at redegøre for hensigtsmæssigheden i at ændre beregningsgrundlaget for grønejerafgift, udlignings- og registreringsafgift for gasdrevne biler og gasdrevne pluginhybridbiler til at blive beregnet ud fra energieffektiviteten fremfor CO2-udledningen, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/5-17 fra Dansk Energi og Dansk Elbil Alliance, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.