L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Kvalifikation af selvstændig erhvervsvirksomhed ved deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab).

Lovforslagets formål er at sikre, at lønmodtagere, der er ansat i et skattemæssigt transparent selskab, f.eks. et partner- eller kommanditselskab, og som erhverver selv en meget lille andel af selskabet, ikke alene som følge af selve erhvervelsen af ejerandelen anses for at drive selvstændig erhvervsvirksomhed.

Med lovforslaget opnår lønmodtagere således ikke adgang til at anvende de skattevilkår, der er beregnet for selvstændigt erhvervsdrivende. Disse vilkår omfatter f.eks. adgangen til at benytte virksomhedsordningen.

Med lovforslaget vil indkomst, der reelt må anses for lønindkomst, også skattemæssigt blive behandlet som løn, der beskattes fuldt ud på optjeningstidspunktet.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2017.

Fremsat den: 26. april 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 2. juni 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 684 af 8. juni 2017

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L 194 - Høringsskema
L 194 - Høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 3/5-17 fra DI
Hv L 194
Bilag

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Henvendelse af 9/5-17 fra FSR-danske revisorer

Bilag 6

Henvendelse fra Skatterådet til skatteministeren af 22/9-15 vedrørende Skatterådets afgørelse af 28. april 2015 (SKM2015.729.SR).(Partnerselskab i revisionsbranchen)
Oversendelsesbrev til Folketingets Skatteudvalg - Skatterådets henvendelse - Lovforslag om ændring af ligningsloven
Henvendelse fra Skatterådet - Udfordringer ved afgrænsning mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende i forhold til partnerselskaber [DOK132094110]

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 24. maj 2017

Bilag 9

Henvendelse af 24/5-17 fra Danske Advokater, DI og FSR-danske revisorer

Bilag 10

Henvendelse af 26/5-17 fra FSR - danske revisorer

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/5-17 fra DI, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/5-17 fra FSR-danske revisorer, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om ministeren er enig i, at brevet fra Skatterådet må forstås som en advarsel mod et fremadrettet skred i praksis, hvor store nye medarbejdergrupper gøres til medejere, men ikke en opfordring til en stramning af praksis, der kan få betydning for bestående ejerstrukturer i partnerdrevne virksomheder mere generelt, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om det kunne være en mulighed at bevare den hidtidige praksis, men supplere den med en misbrugsregel, der mere målrettet afskærer almindelige lønmodtagere fra at opnå skattemæssig status som selvstændigt erhvervsdrivende ved at erhverve en symbolsk ejerandel af en virksomhed uden reelle ejerbeføjelser, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/5-17 fra Danske Advokater, DI og FSR-danske revisorer, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelse af 26/5-17 fra FSR - danske revisorer, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.