L 180 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (Økonomisk regulering af netvirksomheder, skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet, ophævelse af støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde, og opkrævning af betaling for myndighedsbehandling m.v.).

Lovforslaget udmønter »Stemmeaftale om økonomisk regulering af elnetvirksomhederne (En del af opfølgning på El-reguleringsudvalgets anbefalinger til en fremtidssikret regulering af elsektoren)«, som blev indgået den 4. november 2016 mellem den daværende regering (V), S, DF, EL, RV, SF og KF.

Lovforslaget følger dermed op på El-reguleringsudvalgets anbefalinger af 1. december 2014 om en ny økonomisk regulering af netvirksomhederne og regeringens forslag til en ny økonomisk regulering af eldistributionssektoren, som fremgår af regeringens Forsyningsstrategi »Forsyning for fremtiden – en forsyningssektor for borgere og virksomheder« fra september 2016.

Lovforslaget indeholder flere elementer:

• Fastlæggelse af de overordnede rammer for en ny økonomisk regulering af netvirksomhederne, som skal sikre en effektiv eldistributionssektor med rimelige priser for elforbrugerne og en fortsat høj forsyningssikkerhed. Herudover skal reguleringen understøtte en efterspørgsel efter ny og effektiv teknologi.

• Opfølgning på Elreguleringsudvalgets anbefaling om skærpelse af kravet i lov om elforsyning om, at netvirksomheder skal sikre, at der ikke skabes uklarhed om netvirksomhedernes særskilte identitet. Ændringen sikrer, at netvirksomheder, der er vertikalt integreret, er identitetsmæssigt adskilt fra vertikalt integrerede konkurrenceudsatte virksomheder, herunder elhandelsvirksomheder.

• Ophævelse af to støtteordninger for elektricitet fra særlige elproduktionsanlæg, herunder stirlingmotorer, der anvender biomasse som energikilde.

• Fastsættelse af regler om, at Energinet.dk skal betale et beløb til Energi-, Forsynings og Klimaministeriet til dækning af omkostninger til løsning af opgaver i henholdsvis Energistyrelsen, Energitilsynet og Ankenævnet på Energiområdet indtil udgangen af 2017 m.v.

• En række mindre ændringer, herunder en ophævelse af reglen om udligning af energisparedifferencer og en ophævelse af kommuners adgang til at drive netvirksomhed med færre end 100.000 tilsluttede forbrugere i kommunen.

Fremsat den: 29. marts 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 2. juni 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 662 af 8. juni 2017

Bilag

Bilag 1

Høringsvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orientering EFK-udvalget efter høring
Høringsnotat
Høringssvar 1. delhøring
Høringssvar 2. delhøring
Høringssvar 3. delhøring

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 27/4-17 fra Marstal Fjernvarme

Bilag 4

Orientering om høring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning
Oversendelsesbrev til EFK-udv bekendtgørelse om gebyr for 2017
Høringsbrev - bekendtgørelse
Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning og lov om fremme af vedvarende energi (7)

Bilag 5

Ændringsforslag, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev - L180 - Ændringsforslag
L180 - Lovtekniske ændringsforslag + konsekvensændring

Bilag 6

Udtalelse fra energi-, forsynings- og klimaministeren

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

2. udkast til betænkning

Bilag 9

3. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet den 24/5-17

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorvidt lovforslaget stiller netselskaberne økonomisk ringere, hvis de investerer i udviklings- og demonstrationsprojekter, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, at et ressourcemæssigt svagt tilsyn evt. vil føre til en uhensigtsmæssig håndhævelse af lovgivningen til skade for både samfund og netselskaber, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om en fortegnelse over, hvornår hvert enkelt elnetselskab modtog afgørelse med sin færdigbehandlede indtægtsramme for 2005, og hvor mange selskaber der endnu har deres 2005-ramme under behandling, samt hvilket år indtægtsrammerne for 2005 efter indtægtsrammebekendtgørelsens fastsatte kadencer skulle have været afgjort, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm., om det var erfaringer med manglende innovation hos britiske netselskaber, der gav anledning til, at man i Storbritannien i 2015 valgte at give bedre rum for innovation i den økonomiske regulering af netselskaberne med den såkaldte RIIO-model, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm., om netselskaberne vil kunne deltage i innovationsprojekter, som har en længere tilbagebetalingsperiode end fem år, uden at blive ’straffet’ økonomisk, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om, hvordan selskaberne udgår at blive straffet af reguleringen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorvidt der i netvirksomheder kun skal investeres i ny teknik, som kan tjene sig hjem på 5 år, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 8

Spm. om, hvor mange år det typisk tager at forrente de fjernaflæselige målere, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 9

Spm. om, hvordan der i den norske regulering af netselskaber er taget højde for korrosion som følge af kystnært klima med meget salt i luften, samt om en lignende model vil kunne implementeres for at løse især netselskabers problemer med korrosion, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 10

Spm. om, hvor langt Energistyrelsen er kommet med overvejelserne om at lade mængden af transporteret el indgå i reguleringsvilkårene, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 11

Spm. om, hvilke stigninger i fjernvarmeprisen lovforslaget medfører for forskellige typer husstande i henholdsvis Hillerød, Brønderslev og Marstal, hvis ophævelsen af støtteordningerne for elektricitet fra særlige anlæg vedtages, uden at en anden støtteløsning er fundet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 12

Spm., om at finde en løsning inden anden behandling af lovforslaget, der kompenserer de selskaber, der kommer i økonomisk klemme, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 13

Spm. om, hvordan lovforslaget også fremadrettet sikrer effektiv teknologiudvikling i sektoren, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 14

Spm. om, hvordan man kan imødekomme nogle af de praktiske uhensigtsmæssigheder, der er beskrevet i høringssvaret fra bl.a. Dansk Energi, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 15

Spm. om, hvilken løsning der påtænkes i forhold til lovnotatet om ophævelse af to støtteordninger, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 16

Spm. om, hvilke konsekvenser ophævelsen af støtteordningen den 1/1-17 vil have for varmeforbrugerne i henholdsvis Brønderslev, Hillerød og Marstal, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 17

Spm., om der kan være netselskaber, for hvilke reguleringen vil resultere i likviditetsunderskud i perioder med særligt højt investeringsbehov og dermed ikke give tilstrækkelig dækning for finansieringsudgiften til nødvendige investeringer, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 18

Spm. om en opgørelse over, hvor store omkostninger elnetselskaber har til nettab, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 19

Spm. om kommentar til henvendelse af 27/4-17 fra Marstal Fjernvarme, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 20

Spm. om, hvad ministeren mener med ”visse projekter”, jf. svar på spørgsmål 1, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 21

Spm. om, hvad ministeren mener med ”kun… offentlige fonde”, jf. svar på spørgsmål 1, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 22

Spm. om, hvorvidt netvirksomhederne ved overgang til ny reguleringsperiode får dækket deres innovationsomkostninger, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 23

Spm. om, at netvirksomhederne i en periode isoleret set får underskud som følge af de udgifter, de inden da afholder til innovationsprojekter, og om hvordan dette håndteres, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 24

Spm. om, hvorvidt ministeren vil medtage den problemstilling, der beskrives i de spm. 22 og 23, i den analyse, som skal gennemføres med henblik på en aftalebaseret regulering, jf. bl.a. ministerens svar på spm. 4, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 25

Spm., om ministeren vil gennemføre en analyse af problemstillingen om opgørelse af omkostninger til nettab for at finde bedre løsninger end at lade lokale elkunder betale for nettabet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 26

Spm., om garanti for, at ingen virksomheder kommer i likviditetsproblemer med den nye regulering, og om mulighed for, at virksomheder, der viser sig at komme i disse problemer, i veldefinerede tilfælde kan få mulighed for et midlertidigt tillæg, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.