L 182 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tingslysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).

Lovforslaget indeholder forskellige enkelte dele, som udgør mindre lovændringer, og som behandles samlet.

Det foreslås bl.a. at tilrette elpatronordningen så varmeproducenter, der ikke er momsregistreret, også kan benytte ordningen.

Det foreslås herudover at ligestille flypendlere med andre typer pendlere (f.eks. bil- og togpendlere).

Desuden foreslås det, at befordringsgodtgørelse, som udbetales som led i et integrationsgrunduddannelsesforløb, gøres skattefri i overensstemmelse med forudsætningen i trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration af 17. marts 2016.

For at reducere risikoen for at momsen ikke indbetales ved momspligtige tvangsauktionssalg, foreslås det endvidere, at fogedretterne og autoriserede auktionsledere bliver ansvarlige for indbetaling af moms i forbindelse med tvangsauktionssalg i stedet for sælgerne eller køberne, som er ansvarlige efter gældende regler.

Det foreslås også, at det skal være muligt at få godtgjort den variable tinglysningsafgift i tilfælde, hvor der er sket åbenlyse fejl i tinglysningen.

For at sikre at det ikke bliver dyrere for danske virksomheder at stille sikkerhed for potentiel toldskyld, når de anvender SKATs sikkerhedsstillelsesordning for potentiel toldskyld, foreslås det, at det bliver muligt at udelukke virksomheder, der ikke betaler skyldig told og moms, fra at deltage i SKATs sikkerhedsstillelsesordning for potentiel toldskyld.

Endeligt foreslås det at rette forkerte henvisninger i lov om afgift af svovl og toldloven samt at lave en præcisering i momsloven.

Fremsat den: 29. marts 2017. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
høringsskema
Høringssvar

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 4. maj 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.