L 183 Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer m.v.).

Lovforslaget udmønter aftalen om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte indgået af V-regeringen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti som led i aftalen om finansloven for 2016.

Med lovforslaget sænkes bo- og gaveafgiften gradvist fra de nuværende 15 pct. til 5 pct. frem mod 2020 i forbindelse med generationsskifte af familieejede erhvervsvirksomheder.

Det foreslås i den forbindelse at foretage enkelte justeringer om pengetankreglen i andre dele af skattelovgivningen.

Det foreslås desuden, at den frist på 6-måneder, der gælder for SKATs behandling af gaveanmeldelser, ændres, så den faktiske sagsbehandlingstid i SKAT maksimalt kan udgøre 6 måneder.

Herudover foreslås det at ændre reglerne om genoptagelse af skatteansættelsen for lagerbeskattede værdipapirer m.v. Denne del af med lovforslaget skal sikre, at reglerne ikke fremover kan resultere i, at der kan ske dobbeltbeskatning henholdsvis dobbeltfradrag.

Fremsat den: 29. marts 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 2. juni 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 683 af 8. juni 2017

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Følgebrev til høringssvar
Høringssvar til lovforslag omnedsættelse af bo- og gaveafgiften mv.
Høringsskema til lovforslag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften mv.-2

Bilag 2

Henvendelse af 30/3-17 fra Advokatfirma Bech-Bruun

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 20/4-17 fra Landbrug & Fødevarer og SEGES

Bilag 5

Henvendelse af 21/4-17 fra Bech-Bruun

Bilag 6

Henvendelse af 21/4-17 fra FSR-danske revisorer

Bilag 7

Henvendelse af 27/4-17 fra Zimmermann Skattekonsulenter

Bilag 8

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 9

Oplæg om lovforslaget ved Morten Bennedsen, Københavns Universitet

Bilag 10

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 11

1. udkast til betænkning

Bilag 12

2. udkast til betænkning

Bilag 13

Henvendelse af 23/5-17 fra Bech-Bruun Advokatfirma

Bilag 14

Betænkning afgivet den 24. maj 2017

Bilag 15

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

Bilag 16

Ændringsforslag til 3 behandling stillet den 2. juni 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentarer til henvendelse af 30/3-17 fra Advokatfirma Bech-Bruun, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvor mange virksomheder, der har benyttet sig af muligheden for at opnå henstand eller tilladelse til afdrag med betaling af bo- og gaveafgift efter reglerne i boafgiftsloven, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvor stor en andel af de beskæftigede der arbejder i familieejede virksomheder med under 25 ansatte, under 100 ansatte, under 1.000 ansatte og 1.000 ansatte og derover, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvor stor en del af skattelettelsen, der fremkommer med dette lovforslag, som vil gå til virksomheder med under 25 ansatte, under 100 ansatte, under 1.000 ansatte og 1.000 ansatte og derover, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at oplyse, hvilke antagelser der ligger til grund for resultatet som fremgår af lovforslaget, afsnit 4, tabel 1 ”Provenumæssige konsekvenser ved nedsættelse af bo- og gaveafgiften for erhvervsvirksomheder”, at mindreprovenuet i varig virkning er 970 mio. kr., til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvad mindreprovenuet i et givent år ville være ved at nedsætte bo- og gaveafgiften for erhvervsvirksomheder fra 15 pct. til 5 pct., såfremt en virksomhed til en værdi på 45 mia. kr. bliver omfattet af lempelsen, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvordan lovforslaget vil påvirke uligheden målt ved Gini-koefficienten for henholdsvis disponibel indkomst og nettoformue, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om det er korrekt, at det er omkring dobbelt så meget, som det regeringens kontanthjælpsloft giver i provenu, at regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at sænke bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder fra 15 til 5 pct. i de kommende år, hvilket anslås at ville koste statskassen 1,7 mia. kr. de første par år og derefter cirka 1 mia. kr. årligt, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om at oversende en opgørelse over, hvad niveauet for afgift ved generationsskifte af familieejede virksomheder i pct. i henholdsvis Frankrig, England, USA og Tyskland, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om at oversende et vægtet gennemsnit af OECD-landenes afgift ved generationsskifte af familieejede virksomheder, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/4-17 fra Landbrug & Fødevarer og SEGES, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om regeringens skøn for, hvor mange familieejede virksomheder og arbejdspladser lovforslaget vil have en virkning på, er baseret på Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsens rapport om familieejede virksomheder publiceret i 2014, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om at oplyse, om artiklen ”Forsker bag rapport: Regeringens tal om arveafgift er forkert” bragt på Politiken.dk den 19. april 2017 giver anledning til at opdatere regeringens skøn for, hvor mange familieejede virksomheder og arbejdspladser lovforslaget vil have en virkning for, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om at redegøre for, hvor mange penge regeringspartierne hver især har modtaget fra de virksomheder, som står bag netværket ”Vækst i Generationer, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om at give en kvantitativ vurdering af de dynamiske effekter på BNP og beskæftigelse af at nedsætte bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af familieejede virksomheder fra 15 til 5 pct., til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om at kommentere på forvridningseffekterne af at nedsætte bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af familieejede virksomheder fra 15 til 5 pct., til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om at kommentere et tidligere svar ministeren har oversendt til Skatteudvalget, jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 73 (folketingsåret 2014-15, 2. samling), hvori det fremgår, at: ”En afskaffelse af bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder skønnes ikke på sigt at have nævneværdig effekt på beskæftigelsen, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om den gennemsnitlige gevinst for de 100 familieejede virksomheder, som får mest ud af nedsættelsen af bo- og gaveaften, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, hvordan det gavner samfundet, at lovforslaget på arveområdet betyder et omvendt progressivt skattesystem, hvor dem, der har store formuer i virksomheder betaler en lavere bo- og gaveafgift, end danskere der fortsat skal betale 15 pct. i bo- og gaveafgift, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om lovforslagets betydning for produktiviteten, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, hvornår arbejdsgruppens arbejde i forhold til at sikre en model for overdragelse til erhvervsdrivende fonde kan forventes færdig, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvorvidt det er muligt for en virksomhedsejer at ligge aktiver og værdier over i sin virksomhed for dermed at undgå at betale en arveafgift på 15 pct., til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om, hvor mange virksomheder, der siden juni 2013, har gjort brug af henstandsordningen, som familieejede virksomheder kan benytte, når de generationsskiftertil skatteministeren, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om, hvorvidt koncentration af formuer er negativ for væksten, og om nedsættelsen af bo- og gaveafgiften i den forbindelse bidrager positivt eller negativt til formueuligheden, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om at redegøre for ministerens holdning til konklusioner og for, hvorfor disse konklusioner ikke er blevet præsenteret i lovforslaget, jf. rapporten ”Familievirksomheder i Danmark”, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/4-17 fra Bech-Bruun, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/4-17 fra FSR-danske revisorer, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/4-17 fra Zimmermann Skattekonsulenter, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om, hvor stor en gennemsnitlig samlet formue de henholdsvis 100 og 1.000 familier har, der vil få den største gevinst fra reduktionen af arveafgiften, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om, hvor mange procentpoint den årlige afkastgrad reduceres, hvis boafgiften afdrages over de 15 år, som er indeholdt i de nuværende regler for boafgiften i forbindelse med familieoverdragelse, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om at bekræfte, at der ikke er samfundsøkonomiske argumenter bag nedsættelsen af arveafgiften, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om ministeren kan dokumentere sin påstand om, at familieejede virksomheder vil dø, fusionere eller blive opkøbt uden nedsættelsen af arveafgiften, til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om kommentar til oplæg af Morten Bennedsen, Københavns Universitet, afholdt i Skatteudvalget den 4. maj 2017, til skatteudvalget

Spm. 34

Spm. om at redegøre for den gennemsnitlige gevinst for henholdsvis de 10 og 50 familieejede virksomheder, som får mest ud af nedsættelsen af bo- og gaveafgiften, til skatteministeren

Spm. 35

Spm. om, hvor stor en gennemsnitlig samlet formue de henholdsvis 10 og 50 familier, der vil få den største gevinst fra reduktionen af arveafgiften, har, til skatteministeren

Spm. 36

Spm. om at kommentere den del af oplægget i Skatteudvalget den 4. maj 2017 fra forsker Morten Bennedsen, Københavns Universitet, jf. bilag 9, hvoraf det fremgår, at 61 pct. af 13.000 adspurgte virksomhedsejere siger, at arveafgifter og -regler ”slet ikke” begrænser planlægningen af ejer- eller generationsskifte, til skatteministeren

Spm. 37

Spm. om ministeriet har været bekendt med de tal, der fremgår af Morten Bennedsens oplæg i Skatteudvalget den 4. maj, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om ministeren er bekendt med, at rapporten "Familievirksomheder i Danmark" fra 2014, der er lavet af forsker Morten Bennedsen, og hvis tal regeringen bruger i lovforslaget, er blevet betalt af lobbyorganisationen Vækst i Generationer, til skatteministeren

Spm. 39

Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 11. maj 2017, til skatteministeren

Spm. 40

Spm. om at tilsende udvalgt talepapir fra samrådet den 23. maj 2017, til skatteministeren

Spm. 41

Spm. om kommentar til henvendelsen f 23/5-17 fra Bech-Bruun Advokatfirma, til skatteministeren

Spm. 42

Spm. om antallet af virksomheder, som vil få gavn af nedsættelsen af bo- og gaveafgift, til skatteministeren

Spm. 43

Spm. om konkrete virksomheder, der har måttet lukke som følge af den nuværende bo- og gaveafgiftssats, til skatteministeren

Spm. 44

Spm. om ministeren kan udelukke, at nedsættelsen af arveafgiften vil gavne de familier i Danmark, som ifølge lektor ved Københavns Universitet Niels Johannesen skjuler milliarder i skattely, til skatteministeren

Spm. 45

Spm. om, hvordan ministeren forholder sig til de økonomiske vismænds rapport ”Diskussionsoplæg - Dansk Økonomi, forår 2017”, hvor de økonomiske vismænd påpeger, at en nedsættelse af bo- og arveafgiften ved generationsskifte, bevirker at denne ikke længere sidestilles med anden arv i skattesystemet, til skatteministeren

Spm. 46

Spm. om ministeren kan afvise det de økonomiske vismænd påpeger i rapporten ”Diskussionsoplæg - Dansk Økonomi, forår 2017”, at virksomheder videreføres inden for den samme familie i flere generationer, hvilket kan have negative konsekvenser for virksomhedens produktivitet, til skatteministeren

Spm. 47

Spm. om ministeren er uenig med de økonomiske vismænd i, når de i deres ”Diskussionsoplæg - Dansk Økonomi, forår 2017” anfører, at arveafgiften, også for virksomheder, formodes at forvride opsparingsbeslutningen i mindre grad end anden kapitalindkomstbeskatning, til skatteministeren

Spm. 48

Spm. om ministeren kan afvise de økonomiske vismænds antagelse om, at der vil kunne opnås en større effekt på det indenlandske investeringsniveau ved at give skattelettelser til virksomhederne frem for til ejeren, til skatteministeren

Spm. 49

Spm. om at oversende en beregning af nedsættelsen af bo- og gaveafgiften, som de 12 største familieejede virksomheder i Danmark, som opererer i netværket Vækst i Generationer, vil opnå ud fra den forudsætning, at de generationsskiftes umiddelbart efter vedtagelsen af lovforslaget, til skatteministeren

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om ministeren mener, at det er rimeligt, at politikken bliver udformet fordi en sammenslutning af de rigeste familieejede virksomheder lægger et massivt pres for at få en milliardrabat, til skatteministeren

Spm. B

Samrådsspm. om ministeren mener, at det er rimeligt at give endnu en milliard-gave til de rigeste virksomhedsarvinger, når selv ministerens eget ministerium advarer mod at det kan gøre samfundsøkonomisk skade, til skatteministeren

Spm. C

Samrådsspm. om, hvordan forslaget om sænkningen af bo- og gaveafgiften vil gavne samfundet generelt og ikke kun store familieejede virksomheder, til skatteministeren

Spm. D

Samrådsspm. om ministeren mener, at Folketinget forhandler lovforslaget på et korrekt grundlag, til skatteministeren

Spm. E

Samrådsspm. om ministerens holdning til, at store virksomheder som AVK International A/S og Foss A/S, der har lobbyet for at nedsætte bo- og gaveafgiften, gennem netværket ”Vækst i Generationer”, samtidig har givet partistøtte til ministerens parti, til skatteministeren

Spm. F

Samrådsspm. om, hvorfor ministeren anser en ”omvendt progressiv” beskatning for rimelig, og hvorfor regeringen ikke ønsker en progressivitet i forhold til små og store virksomheder, til skatteministeren

Spm. G

Samrådsspm. om en øget formuekoncentration i Danmark er en udvikling, som ministeren billiger, selv om det øger uligheden, til skatteministeren

Spm. H

Samrådsspm. om at redegøre for, hvor stor en udfordring bo- og gaveafgiften er for virksomhederne, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.