L 137 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.).

SKAT suspenderede i 2015 al automatisk inddrivelse via it-systemet EFI, som følge af en række fejl i systemet. Der er derfor igangsat et arbejde med at udvikle et nyt it-system til at understøtte inddrivelse af gæld til det offentlige.

En forudsætning for at skabe et effektiv inddrivelsessystem er at forenkle og harmonisere reglerne på inddrivelsesområdet, så flest mulige fordringer kan underkastes samme behandling. Udviklingen af det nye it-system sker i flere faser, og med dette lovforslag forslås ændringer, der skal understøtte de to første faser af udviklingen.

Med lovforslaget forslås bl.a. følgende forenklingstiltag:

- Alle inddrivelsesskridt skal kunne anvendes over for flest mulige fordringer.

- Antallet af forældelsesfrister for renter reduceres.

- Minimering af ”tilbagerulning” af samtlige indbetalinger på en fordring ved fordringens senere nedskrivning.

- Klarere processer for hvornår fordringer oversendes til SKAT.

Endvidere forslås regler, der skal tage højde for, at der i en periode vil være paralleldrift mellem det gamle it-system og det nye it-system samt en række præciseringer af inddrivelsesreglerne med henblik på at sikre et klarere retsgrundlag.

Lovforslaget er det fjerde i rækken af lovgivningstiltag på inddrivelsesområdet, som følge af SKATs suspension af al automatisk gæld til det offentlige via EFI.

Fremsat den: 22. februar 2017. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 23. marts 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 285 af 30. marts 2017

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema lovforslag om regelforenkling inddrivelse
Høringssvar - L 137 - regelforenklinger på inddrivelsesområdet

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Ændringsforslag fra skatteministeren

Bilag 5

Udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 14. marts 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor mange sager der skal behandles, hvis man skifter fra den positive afgrænsning til den negative afgrænsning af, for hvilke fordringstyper der kan ske inddrivelse ved lønindeholdelse og udpantning (udlæg), til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om ophævelserne af særregler i anden lovgivning vil have betydning for antallet af sager, der skal behandles, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om der er planer om at øge antallet af medarbejdere, der skal foretage betalingsevnevurderinger, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at redegøre for sagsbehandlingstiderne for betalingsevnevurderinger, som de er nu, samt give et bud på, hvordan sagsbehandlingstiderne vil udvikle sig som et resultat af denne lovgivning, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om ændringerne i dækningsrækkefølgen vil have betydning for antallet af sager, der skal behandles, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvor stort et beløb ministeren er klar til at afskrive på restancerne m.v., til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at redegøre for, at det af lovforslaget fremgår, at lovforslaget ikke vurderes til at have økonomiske konsekvenser for det offentlige, især med tanke på dels den sagsbehandlingsopgave, der ligger ift. betalingsevnevurderinger og ift. at ministeren skal fastsætte nærmere regler om retskraftvurderinger i forbindelse med oprydningen efter EFI/DMI, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om der vil være nogle ændringer i den effektive rente på gæld til det offentlige som et resultat af lovforslaget, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.