L 102 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat. (Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne).

I september 2015 besluttede SKAT at suspendere al automatisk inddrivelse af gæld til det offentlige via it-systemet EFI, da det blev konkluderet, at der blev gennemført ulovlig inddrivelse. Det betyder, at gæld til det offentlige, herunder gæld til kommunerne, kun i meget begrænset omfang bliver inddrevet.

Med lovforslaget foreslås det derfor, at fordringer, der på ikrafttrædelsestidspunktet ikke er under inddrivelse hos SKAT, overgår til inddrivelse hos kommunerne. Det gælder dog alene inddrivelse af fortrinsberettigede kommunale fordringer, herunder bl.a. kommunale ejendomsskatter.

Lovforslaget er en opfølgning på en aftale mellem den daværende venstreregering og KL om tiltag vedrørende inddrivelse af kommunale restancer indgået den 11. april 2016, og Skatteudvalgets beretning om kommunernes overtagelse af inddrivelse af fordringer, jf. beretning af almen art 2015-16 nr. 8.

Fremsat den: 14. december 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 26. januar 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 114 af 31. januar 2017

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema - samlet [DOK173915022]
Høringssvar - samlet [DOK173523841]

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 12/1-17 fra DANVA

Bilag 5

Udkast til betænkning

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet 17. januar 2017

Bilag 9

Ændringsforslag til 3. beh., fra skatteministeren

Bilag 10

Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 25. januar 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om status for de enkelte elementer af aftalen ”Tiltag vedrørende inddrivelse af kommunale restancer”, som den daværende regering indgik med KL den 11. april 2016, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om størrelsen i kr. og øre af alle kommunale restancer opdelt efter de enkelte gældposter, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om den nuværende størrelse i kr. og øre af de restancer, som med dette lovforslag overføres til inddrivelse i kommunerne, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om en redegørelse for vurderingen af, at ressourceforbruget i kommunerne kun er vurderet til 35 årsværk i 2017, når kommunerne fremadrettet skal løse opgaven, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om en redegørelse for, skønnet på 11,5 mio. kr. for engangsudgifter til tilpasning af it-understøttelse og uddannelse af kommunale opkrævningsmedarbejdere, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om en redegørelse for det forventede merprovenu samlet set, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om debatten under 1. behandling af lovforslaget giver anledning til, at ministeren frem for at skære på SKATs økonomiske ramme vil finde en alternativ finansiering af det anførte merforbrug på 35 årsværk i kommunerne, stil skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelse af 12/1-17 fra DANVA, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om at oplyse, de samlede kommune restancer opdelt på kommuner, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.