L 103 Forslag til lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven. (Kildeartsbegrænsning af underskud fra fysiske personers investeringer i visse anpartsprojekter).

Det følger af »Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften« af 17. november 2016, at PSO-udgifterne gradvist flyttes til finansloven fra 2017, og at udgifterne er fuldt indfaset på finansloven i 2022. PSO-afgiften afskaffes tilsvarende gradvist fra 2017 med fuld udfasning i 2022. Det fremgår bl.a. af aftalen, at partierne er enige om at justere eksisterende regler for visse erhvervsmæssige investeringer. Lovforslaget udmønter denne del af aftalen.

Lovforslagets formål er at dæmme op for den asymmetriske beskatning af fysiske personers investeringer i visse anpartsprojekter (de såkaldte 10-mandsprojekter), herunder bl.a. i solcelleparker og ejendomme i udlandet.

Med lovforslaget foreslås det at kildeartsbegrænse underskud fra 10-mandsprojekter i skattemæssigt transparente selskaber, f.eks. partner- og kommanditselskaber, hvis deltag­erne alene hæfter begrænset for selskabets forpligtelser og ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang.

Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, og at loven som udgangspunkt har virkning fra fremsættelsestidspunktet den 14. december 2016.

Fremsat den: 14. december 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 2. juni 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 682 af 8. juni 2017

Bilag

Bilag 1

Henvendelse af 6/9-16 fra Johnny Ekstrøm, Nærum

Bilag 2

Lovforslag sendt i høring
Oversendelsesbrev til SAU - Orientering om fremsættelse af lovforslag om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven
Resume af lovforslag om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven
Lovforslag om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven

Bilag 3

Henvendelse af 22/12-16 fra Eivind Christiansen, Fredensborg

Bilag 4

Henvendelse af 16/1-17 fra Dansk Investeringsfond - DIFKO
L 103 hv
L 103 bilag a
L 103 bilag b

Bilag 5

Henvendelse af 19/1-17 fra Deloitte

Bilag 6

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 7

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema - L 103
Kopi af høringssvar

Bilag 8

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 9

Udkast til betænkning

Bilag 10

Henvendelse af 14/3-17 fra FSR - danske revisorer

Bilag 11

Meddelelse om udskudt betænkningsafgivelse

Bilag 12

Materiale fra Blue Capital A/S

Bilag 13

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 14

Revideret udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 15

Henvendelse af 3/5-17 fra Blue Capital A/S
Hv Blue Capital
Svar på SAU spm. 10 (L 103)

Bilag 16

Henvendelse af 3/5-17 fra Blue Capital A/S

Bilag 17

Henvendelse af 4/5-17 fra Schou & Partners A/S vedrørende præsentation anvendt under foretræde den 4/5-17

Bilag 18

Henvendelse af 4/5-17 fra Habro

Bilag 19

Revideret fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 20

2. udkast til betænkning

Bilag 21

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 22

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema - Ændringsforslag til L 103
Kopi af høringssvar (ændringsforslag)

Bilag 23

Henvendelse af 15/5-17 fra Blue Capital A/S

Bilag 24

Henvendelse af 15/5-17 fra Blue Capital A/S

Bilag 25

3. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/9-16 fra Johnny Ekstrøm, Nærum, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelse af 22/12-16 fra Eivind Christiansen, Fredensborg, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/1-17 fra Dansk Investeringsfond - DIFKO, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/1-17 fra Deloitte, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at oplyse, i hvilket omfang modellen er anvendt i forbindelse med henholdsvis solcelleprojekter og vindmølleprojekter, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvor stort et provenu ministeren vurderer, at Danmark mister årligt ved gældende lovgivning, hvor fradraget af underskud kan foretages i Danmark, mens beskatningen af eventuelt overskud fra investeringen deles med andre lande i de tilfælde, hvor virksomheden er beliggende i udlandet, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvor stor en andel af de investeringer, der foretages i 10-mandsprojekter, vedrører vedvarende energianpartsprojekter i Danmark, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om at redegøre for, hvorfor der i gældende lovgivning er fastsat en specifik sondring mellem projekter med flere end 10 deltagere og projekter med 10 deltagere eller derunder, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/3-17 fra FSR - danske revisorer, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om kommentar fra materiale fra Blue Capital A/S, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/5-17 fra Blue Capital A/S, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/5-17 fra Blue Capital A/S, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om kommentar til præsentationen anvendt under foretræde for Skatteudvalget den 4. maj 2017, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/517 fra Habro, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/5-17 fra Blue Capital A/S, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/5-17 fra Blue Capital A/S, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/5-17 fra Blue Capital A/S, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om ministeren vil foretage en fornyet beregning af provenuet ved lovforslaget og redegøre nærmere for, hvorfor lovforslaget vurderes at få samme økonomiske konsekvenser for det offentlige trods ændringsforslagene, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.