L 92 Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed (Videreførelse af vurderingerne med ét år, fremrykning af beskatningsgrundlaget, bestemmelser om indsamling og registrering af data m.v.).

Det nye vurderingssystem skal første gang anvendes ved vurdering af ejerboliger i 2018 og ved vurdering af andre ejendomme i 2019. Som en konsekvens heraf foreslås det, at de nuværende vurderinger inkl. eksisterende rabatter videreføres i yderligere 1 år, indtil det nye vurderingssystem tages i anvendelse. Det betyder, at 2011-vurderingen af ejerboliger videreføres til 2018, og at 2012-vurderingen af andre ejendomme videreføres til 2019.

Samtidig foreslås det, at adgangen til at klage tilsvarende udskydes 1 år til det tidspunkt, hvor der kan klages over de nye vurderinger.

Det foreslås endvidere, at beskatningsgrundlaget for grundskyld og dækningsafgift fremrykkes med 1 år fra skatteåret 2019.

Lovforslaget indeholder herudover en række elementer, som er nødvendige for udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem. I forbindelse med udviklingen og idriftsættelsen af det nye ejendomsvurderingssystem er der således behov for at sikre, at Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger under Skatteministeriet har mulighed for at føre registre og foretage indsamling og registrering af relevante data, og at disse data kan videregives til vurderingsmyndigheden forud for idriftsættelse af det nye vurderingssystem.

Endelig foreslås det, at SKAT får bedre mulighed for at ændre ejendomsvurderingen, når ændringen er til gunst for ejeren.

Fremsat den: 22. november 2016. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
L 92
Høringsliste - L 92
Høringsbrev - L 92

Bilag 2

Meddelelse om, at der åbnes for spørgsmål til lovforslaget

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 30/11-16 fra John Christensen, Viby Sjælland

Bilag 5

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema til L 92
Høringssvar til L 92

Bilag 6

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 9

Betænkning afgivet den 15. december 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/11-16 fra John Christensen, Viby Sjælland, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om der er alternativer til at bruge 2011- og 2012-vurderingerne i 2017, når det nye ejendomsvurderingssystem ikke er færdigt, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvilke rabatter der videreføres, og hvilke provenueffekter hver af rabatterne har for de offentlige finanser, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om lovforslaget ændrer SKATs muligheder for at ændre vurderingen på ejendomme, hvor der er hjemfaldspligt, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at yde teknisk bistand til udarbejdelsen af et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redegøre for fordele og ulemper ved at lade ejendomsvurderingerne være reguleret af forbrugerprisindekset i Danmark, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at redegøre for provenuvirkningerne af et ændringsforslag om, at ejendomsvurderingerne reguleres ud fra forbrugerprisindekset, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.