L 93 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Nedsættelse af registreringsafgiften).

Den 18. november 2016 indgik den daværende regering (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti aftale om finanslov for 2017. Dette lovforslag udmønter den del af aftalen, som vedrører nedsættelse af registreringsafgiften for personbiler og motorcykler.

Det foreslås således, at grænsen for hvornår den højeste afgiftssats på 150 pct. skal anvendes, det såkaldte skalaknæk, forhøjes med 22.000 kr. fra 84.600 kr. til 106.600 kr. for personbiler, og med 6.900 kr. fra 26.700 kr. til 33.600 kr. i 2017-niveau.

Det forslås, at ændringen træder i kraft den 15. januar og har virkning fra fremsættelse af lovforslaget den 22. november 2016.

Lovforslaget har ikke forud for fremsættelsen været sendt i høring. Lovforslaget blev derfor sendt i høring samtidig med fremsættelsen med høringsfrist den 29. november 2016.

Fremsat den: 22. november 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 10. januar 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 40 af 11. januar 2017

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
Oversendelse til SAUX
Resumé - lovforslag om nedsættelse af registreringsafgift
Lovforslag om nedsættelse af registreringsafgiften

Bilag 2

Meddelelse om, at der åbnes for spørgsmål til lovforslaget

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema til L 93
Høringssvar til L 93

Bilag 5

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Supplerende høringssvar, fra skatteministeren
L 93 Supplerende høringsskema lsh
L 93 Høringssvar - Danske Advokater

Bilag 7

Udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 15. december 2016

Bilag 9

Henvendelse af 20/12-16 fra Danmarks Frie AutoCampere
L 93 hv
L 93 Høringssvar Registreringsafgiftsloven DFAC

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor meget billigere en Ford Mondeo og en Volkswagen Passat bliver som følge af lempelserne af registreringsafgiften i henholdsvis finansloven for 2016 og den del af aftale om finanslov for 2017, som dette lovforslag udmønter, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at oplyse provenuskønnet for årene 2016-2020 og varigt opdelt efter henholdsvis umiddelbart provenu, provenu efter tilbageløb og adfærd og provenu efter tilbageløb, men før adfærd, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag, der sikrer, at den fortsatte gradvise indfasning af registreringsafgiften for eldrevne køretøjer udsættes til 2019-2022, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at redegøre nærmere for adfærdseffekterne ved den forslåede forhøjelse af skalaknækket i registreringsafgiftsloven, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvilke empiriske undersøgelser Skatteministeriet har kendskab til, der viser en positiv direkte sammenhæng mellem lavere registreringsafgift og øget arbejdsudbud, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at fremvise empirisk baseret dokumentation for, at arbejdsudbuddet er øget svarende til en provenueffekt på 280 mio. kr. i 2016 som følge af nedsættelsen af registreringsafgiften, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/12-16 fra Danmarks Frie AutoCampere, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.