L 90 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) samt om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser.(Udfasning af PSO-opkrævning, ophævelse af ForskEL, finansiering af Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på elsikkerhedsområdet og nedjustering af balanceringsgodtgørelse).

Lovforslaget udmønter en aftale om afskaffelse af PSO-afgiften, som blev indgået mellem regeringen (V), S, DF, LA, RV, SF og KF den 17. november 2016. Aftalen indebærer en afskaffelse af PSO-afgiften og omlægning af PSO-udgifter til finansloven samt ændrede prioriteringer i udgifterne på energiområdet. Baggrunden for den politiske aftale er, at Europa-Kommissionen har erklæret PSO-systemet traktatstridigt.

Lovforslaget indeholder endvidere ændringer, der vedrører en balanceret grøn omstilling. De omfatter en afskaffelse af puljen for VE til proces, omprioritering af ForskEL-programmet til EUDP og flytning af Sikkerhedsstyrelsens driftsudgifter til finansloven. Endelig indeholder lovforslaget en reduktion af balancegodtgørelsen til fra 1,8 øre pr. kWh til 1,3 øre pr. kWh.

Fremsat den: 18. november 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 19. december 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1756 af 27. december 2016

Bilag

Bilag 1

Orientering om høring, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
EFK-orientering om høring
Høringsbrev

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orientering af EFK-udvalget om høring
Høringsnotat
Eksterne høringssvar

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Talepapir fra det åbne samråd den 7/12-16 med energi-, forsynings- og klimaministeren
Følgebrev - oversendelse af samrådstale
Samrådstale vedr. samråd L90 spm. A og B

Bilag 6

Ændringsforslag, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev til ændringsforslag L 90
Ændringsforslag til L 90

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 14/12-16

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorvidt en overflytning af PSO-støtten til grøn strøm fra elforbrugerne til finansloven vil betyde, at staten dermed overtager en stor del af finansieringen af anlægskapaciteten på elområdet og elforbrugerne dermed ikke længere betaler alle elproduktionsomkostninger, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorvidt en omkostningseffektiv udvikling af energisystemet kræver investeringer i både produktion og besparelse, og at den aftalte ændring af PSO-modellen betyder en omlægning fra forbrugerbetalt til statsbetalt kapacitetsfinansiering, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om, hvorvidt en overflytning af PSO-støtten til grøn strøm fra elforbrugerne til finansloven vil betyde, at konkurrencen mellem elproduktion og elbesparelser forvrides, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om, hvorvidt PSO-aftalen forvrider konkurrencen mellem elforsyning og elbesparelser, og oplyse, om der dermed er EU-retlig basis for, at virksomheder, der laver elbesparende udstyr, dermed vil kunne anlægge en sag om unfair konkurrence, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorvidt det daværende PreussenElectra i 2002 tabte en sag ved EU-domstolen, hvor selskabet anklagede den tyske PSO-model for at være ulovlig statstilskud, og hvor selskabet tabte sagen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorvidt EU’s konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, har præciseret, at der ikke foreligger noget EU-krav om afskaffelse af PSO-systemet, og at Danmark er det eneste af de berørte lande, som vil afskaffe PSO-på elregningen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om en oversigt over de elementer, elprisen i dag består af m.v., til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 8

Spm. om, hvorvidt det forslag, som Europa-Kommissionen den 30/11-16 har offentliggjort om at tvangsåbne energistøtte for udlandet, stort set svarer til den åbningsløsning, som ministeren gentagne gange har afvist var en farbar vej for en dansk PSO-løsning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 9

Spm. om, hvornår ministeriet har fået viden om, at Europa-Kommissionen var på vej med et udspil, som reelt svarer til den åbningsløsning, som ministeren gentagne gange har afvist var en farbar vej for en dansk PSO-løsning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 10

Spm. om, hvornår ministeren har informeret Folketinget om, at Europa-Kommissionen var på vej med et udspil, som reelt pålægger Danmark at indføre en åbningsløsning, som stort set svarer til den model, som ministeren gentagne gange har afvist var en farbar vej for en dansk PSO-løsning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 11

Spm., om ministeren har informeret partierne om, at Europa-Kommissionen var på vej med et udspil, som reelt pålægger Danmark at indføre en åbningsløsning, der stort set svarer til den model, som ministeren gentagne gange har afvist var en farbar vej for en dansk PSO-løsning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 12

Spm., om ministeren kan bekræfte, at en dansk implementering af det forslag, som Europa-Kommissionen har fremlagt om åbning af de nationale energistøttesystemer, ville være tilstrækkeligt til at ændre det danske PSO-system for at imødekomme Europa-Kommissionens kritik af det eksisterende danske PSO-system, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 13

Spm. om, hvor stor en årlig dansk PSO-støtte i hvor mange år vil maksimalt skulle gives til tyske selskaber til de 2,4 MW konkurrenceudsatte solceller, og hvor stor en årlig tysk PSO-støtte i hvor mange år vil danske selskaber maksimalt kunne modtage for de 50 MW solceller, som Tyskland konkurrenceudsætter, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 14

Spm. om, hvorvidt der i kontakten med Europa-Kommissionen siden den 1/3-16 har været ytret anbefalinger, betænkeligheder eller advarsler mod, at Danmark ændrer sin PSO-model til en finanslovsløsning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 15

Spm. om, hvorvidt Europa-Kommissionen har erklæret, at det danske PSO-system er ulovligt, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 16

Spm. om fremlæggelse af en plan for udbygning eller anvendelse af VE, som stiger i takt med, at det samlede energiforbrug vil stige, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 17

Spm., om konsekvensen for regeringens 2030-mål i forhold til udbygning af VE, samt hvordan Danmark undgår, at husstandskunderne ender med at betale for den øgede udbygning, som er nødvendig, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 18

Spm. om, hvorvidt der er givet retvisende informationer til Folketinget, når ministeren i bemærkningerne til lovforslaget skriver, at ”Baggrunden for PSO-aftalen er, at Europa-Kommissionen har erklæret PSO-systemet traktatstridigt”, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 19

Spm. om retvisende informationer til Folketinget i forbindelse med PSO-aftalen, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 20

Spm. om, hvorvidt informationerne til Folketinget er retvisende, ikke hvorvidt han mener, at de er retvisende, jf. svar på spørgsmål 19, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 21

Spm. om, hvorvidt ministeren er bekendt med en afgørelse fra EU-Domstolen, der finder den danske PSO-ordning traktatstridig, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 22

Spm. om, hvorvidt ministeren mener, Europa-Kommissionen og ikke EU Domstolen kan erklære noget traktatstridigt, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 23

Spm. om, hvorvidt der er forskel på, om Europa-Kommissionen har erklæret en afgift for ulovlig, og om Europa-Kommissionen har vurderet, at en afgift er uforenelig med traktaten, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om, hvorvidt regeringen har sikret sig, at den indgåede PSO-aftale ikke strider mod EU-retten, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. B

Samrådsspm. om, hvad den danske tilslutning til Parisaftalen indebærer i forhold til klimaaftalens forpligtelse om, at landenes klimaindsats skal være stigende over tid, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.